پرینت

از جدول MSDS فارسی مندرج در این صفحه، کافی است کد محصول را برای ما ارسال نمایید.

توجه1 ) موارد مندرج در این جدول تنها قسمتی از لیست MSDS فارسی موجود در دیتابیس این شرکت هست. لیست سایر مواد را از لینک های زیر ببنید:

لیست MSDS فارسی 1| لیست MSDS فارسی 2|لیست MSDS فارسی 3 | لیست MSDS فارسی 4 |لیست MSDS فارسی 5

توجه 2) تمام موارد موجود در این جدول آماده تحویل به زبان فارسی در دو فرمت پیشرفته و ساده می باشد. (اطلاعات بیشتر: بزرگترین پایگاه MSDS فارسی در ایران)

 

 

کد محصول  نام فارسی MSDSMEnglish name of MSDS
3001نوکلیر فسترد Nuclear fast red 
3002Nutمیg ،روغن Nutmeg oil 
3003نیلیدرین هیدرو کلرید Nylidrin Hydrochloride 
3004نیستاتین Nystatin 
3005o-Aنیس  آلدهید o-Anisaldehyde 
3006o- کلرو فنول o-Chlorophenol 
3007o- کریزول o-Cresol 
3008o- کریزول فتالئین پیچیدهون دی سدیم نمک o-Cresolphthalein complexone disodiumsalt 
3009o- کریزول فتالئین پیچیدهون o-Cresolphthalein complexone 
3010o- کریزول فتالئین o-Cresolphthalein 
3011O- نیترو فنول O-Nitrophenol 
3012o- نیترو فنیل-B-D- گالاکتو پیرانوسید o-Nitrophenyl-B-D-galactopyranoside 
3013O- فنیلن دی آمین دی هیدرو کلرید O-Phenylenediamine dihydrochloride 
3014O- فنیلن دی آمین O-Phenylenediamine 
3015o- فتال  آلدهید o-Phthalaldehyde 
3016o-تولیدین دی هیدرو کلرید o-Tolidine dihydrochloride 
3017O-تولیدین O-Tolidine 
3018o-تولuیک اسید o-Toluic acid 
3019o- زایلن o-Xylene 
3020Oات Bراn SCM 250 Oat Bran SCM 250 
3021Oberمیyer ،معرف Obermeyer Reagent 
3022وسhrاتوکسین A Ochratoxin A 
3023اکتاکوسان Octacosane 
3024اکتاکوزانول Octacosanol 
3025اکتان Octane 
3026اکاتوئیک اسید Octanoic acid 
3027اکتا فنیل سیکلو تتراsilاکسان Octaphenylcyclotetrasiloxane 
3028وستیل-B-D- گلوکو پیرانوسید Octyl-B-D-glucopyranoside 
3029وستیل متوکسی سینامات Octyl Methoxycinnamate 
3030وستیل سالیسیلات Octyl Salicylate 
3031وستیل آمین Octylamine 
3032،روغنبرای Heات ترانسfer Oil for Heat Transfer 
3033،روغنرد O Oil red O 
3034ولیک اسید سدیم نمک Oleic acid sodium salt 
3035ولیک اسید Oleic acid 
3036ولo رزین کاپسیکوم Oleoresin capsicum 
3037ولیل الکل Oleyl Alcohol 
3038ولibaنیوم ،روغن Olibanum oil 
3039ولیو لیف عصاره Olive Leaf Extract 
3040ولیو ،روغن Olive oil 
3041Oمیga-Un دکیلنیل الکل Omega-Undecylenyl Alcohol 
3042Oمیپرازول Omeprazole 
3043پیاز ،روغن Onion oil 
3044نارنجی کنستانتره,بی رنگ, طبیعی,طعم Orange Concentrate, Colorless, Natural,Flavor 
3045نارنجی G Orange G 
3046نارنجی II Orange II 
3047نارنجی IV Orange IV 
3048نارنجی ،روغن,بیتر, کلد پرسد Orange oil, Bitter, cold pressed 
3049نارنجی ،روغن, کالیفرنیا نوع, کلد پرسد Orange oil, California Type, cold pressed 
3050نارنجی ،روغن, کالیفرنیا نوع Orange oil, California Type 
3051نارنجی ،روغن,فلوریدا نوع, کلد پرسد Orange oil, Florida Type, cold pressed 
3052نارنجی ،روغن,فلوریدا نوع Orange oil, Florida Type 
3053نارنجی ،روغن, شیرین Orange oil, Sweet 
3054نارنجی Peel ،پودر Orange Peel Powder 
3055اورسئین Orcein 
3056ارسینول منوهیدرات Orcinol monohydrate 
3057ارگتین Orgotein 
3058اریگانیوم ،روغن Origanum oil 
3059اوتیک اسید, انهیدروس Orotic Acid, anhydrous 
3060Orفنadرین سیترات Orphenadrine Citrate 
3061ارتو- تلوئیدین ortho-Toluidine 
3062اسمییوم AA  استاندارد Osmium AA Standard 
3063اسمییوم تتر اکسید, 4% Osmium Tetroxide, 4% 
3064اسمییوم تتر اکسید Osmium tetroxide 
3065واکس گال Ox Gall 
3066اگزالیک اسید, 0.1N Oxalic Acid, 0.1N 
3067اگزالیک اسید, 5% Oxalic Acid, 5% 
3068اگزالیک اسید, 7.5% Oxalic Acid, 7.5% 
3069اگزالیک اسید - 10% ،محلول Oxalic Acid - 10% Solution 
3070اگزالیک اسید انهیدروس Oxalic acid anhydrous 
3071اگزالیک اسید دی هیدرات Oxalic acid dihydrate 
3072اکسالیل بروماید Oxalyl bromide 
3073اکسالیل کلرید Oxalyl chloride 
3074اکسی آمید هیدرازین Oxamic Hydrazide 
3075وکس آمید Oxamide 
3076وکس فن والارتdازول Oxfendazole 
3077Oکسولینیک اسید Oxolinic Acid 
3078وکسون, منو پرسولفات ،ترکیب Oxone, Monopersulfate Compound 
3079اکسیبوتینین کلرید Oxybutynin Chloride 
3080اکسیبوتینین Oxybutynin 
3081اکسی متازولین هیدرو کلرید Oxymetazoline Hydrochloride 
3082اکسی تتراسایکلین دی هیدرات Oxytetracycline dihydrate 
3083اکسی تری فیلین Oxytriphylline 
3084p- آمینوهیپیوریک اسید p-Aminohippuric acid 
3085p- آمینو سالیسیلیک اسید p-Aminosalicylic acid 
3086P-آنیس  آلدهید P-Anisaldehyde 
3087P-آنیسیک اسید p-Anisic Acid 
3088P-آنیسیدین p-Anisidine 
3089p- کلرو استانیلید p-Chloroacetanilide 
3090p- کلرو آنیلین p-Chloroaniline 
3091p- کلرو فنوکسی استیک اسید p-Chlorophenoxyacetic Acid 
3092p-Cyمین p-Cymene 
3093p- دی برومو بنزن p-Dibromobenzene 
3094p- دی متوکسی بنزن p-Dimethoxybenzene 
3095p- دی متیل آمینو آزو بنزن p-Dimethylaminoazobenzene 
3096P- دی متیل آمینو بنز آلدهید P-Dimethylaminobenzaldehyde 
3097p- دی متیل آمینو سینام  آلدهید p-Dimethylaminocinnamaldehyde 
3098p- دی اکسان p-Dioxane 
3099p- هیدرو کسی بنزوئیک اسید p-Hydroxybenzoic acid 
3100p- متیل آمینو فنول سولفات p-Methylaminophenol Sulfate 
3101p- نفتول بنزین p-Naphtholbenzein 
3102p- نیترو بلو تترازولیوم کلرید p-Nitro blue tetrazolium chloride 
3103P- نیترو بنزوئیک اسید P-nitrobenzoic acid 
3104P- نیترو فنول P-Nitrophenol 
3105p- نیترو فنیل فسفات, دی سدیم نمک p-Nitrophenyl phosphate, disodium salt 
3106p- نیترو فنیل هیدرازین p-Nitrophenylhydrazine 
3107p- فنول سولفونیک اسید, سدیم نمک, دی هیدرات p-Phenolsulfonic acid, sodium salt,dihydrate 
3108p- فنیلن دی آمین p-Phenylenediamine 
3109p-تر فنیل p-Terphenyl 
3110P- تولوئن سولفونیک اسید منوهیدرات P-Toluenesulfonic acid monohydrate 
3111p- تولوئن سولفونیک اسید سدیم نمک p-Toluenesulfonic acid sodium salt 
3112p- تولوئن سولفونیک اسید TS p-Toluenesulfonic Acid TS 
3113p- تولوئن سولفونیل کلرید p-Toluenesulfonyl chloride 
3114p-تولuیک اسید p-Toluic acid 
3115p- تلوئیدین هیدرو کلرید p-Toluidine Hydrochloride 
3116p- زایلن p-Xylene 
3117Pاکلیtaکسel Paclitaxel 
3118پادیمات O Padimate O 
3119پیج 4% ،محلول,الکتروفورتیک Page 4% Solution, Electrophoretic 
3120پیج, 8% ،محلول Page, 8% Solution 
3121پالمیدیوم AA  استاندارد Palladium AA Standard 
3122پالمیدیوم کلرید, 5% Palladium Chloride, 5% 
3123پالمیدیوم کلرید Palladium chloride 
3124پالمیدیوم F ،روغن .25mm ضخیم Palladium Foil .25mm thick 
3125پالمیدیوم (II) نیترات Palladium (II) Nitrate 
3126پالمیدیوم ون آلومینا - 5% Palladium on Alumina - 5% 
3127پالمیدیوم ون ذغال (5-10%) Palladium on Charcoal (5-10%) 
3128پالمیدیوم اکسید Palladium oxide 
3129پالمیدیوم Palladium 
3130پالم ،روغن Palm oil 
3131پالماrاسa ،روغن Palmarosa oil 
3132پالمیتیک اسید Palmitic acid 
3133پالمیتیک انهیدرید Palmitic Anhydride 
3134Paماbروm Pamabrom 
3135PAN ،شاخص 0.1% ین اتانول PAN Indicator 0.1% in Ethanol 
3136PAN ،شاخص 0.1% ین متانول PAN Indicator 0.1% in Methanol 
3137PAN ،شاخص 1% ین متانول PAN Indicator 1% in Methanol 
3138PAN PAN 
3139پانکراتین Pancreatin 
3140پانگامیک اسید, سدیم Pangamic Acid, Sodium 
3141پنتنول Panthenol 
3142پاپاین, 100 mcu Papain, 100 mcu 
3143پاپاین, 200 mcu Papain, 200 mcu 
3144پاپانیکولaouاستین EA-36-50 Papanicolaou Stain EA-36-50 
3145پاپانیکولaouاستین EA-65 Papanicolaou Stain EA-65 
3146پاپانیکولaouاستین OG-6 Papanicolaou Stain OG-6 
3147پاپاورین منو هیدرو کلرید Papaverine monohydrochloride 
3148پاپاya لیف ،پودر Papaya Leaf, powder 
3149پار ،معرف, ACS PAR, Reagent, ACS 
3150پار PAR 
3151پارا- آمینو فنول para-Aminophenol 
3152پارا- کریزول Para-Cresol 
3153پارا- دی متیل آمینو بنزالروdaنین para-Dimethylaminobenzalrhodanine 
3154پارا- دی متیل آمینو بنزالروdaنین ،شاخص para- DimethylaminobenzalrhodanineIndicator 
3155پارافین Paraffin 
3156پارافرم  آلدهید Paraformaldehyde 
3157پار  آلدهید Paraldehyde 
3158پارsley هرب ،روغن Parsley Herb Oil 
3159پارsley سید ،روغن Parsley Seed Oil 
3160Passیون فلوور هرب عصاره, 4:1 ،پودر Passion Flower Herb Extract, 4:1, Powder 
3161Passیون فلوور ،پودر عصاره Passion Flower Powder Extract 
3162Pاتکوuلی ،روغن Patchouli oil 
3163Pاتnt بلو Patent blue 
3164Peanut ،روغن Peanut oil 
3165پکتین ( سیب) Pectin (Apple) 
3166پکتین Pectin 
3167Peمولین Pemoline 
3168Pننیروyال ،روغن Pennyroyal oil 
3169پنتا کلرو فنول Pentachlorophenol 
3170پنتاکوسان Pentacosane 
3171پنتا دکان Pentadecane 
3172پنتا اریتریتول Pentaerythritol 
3173پنتا فلورو فنول Pentafluorophenol 
3174پنتان Pentane 
3175پنتانs Pentenes 
3176Pنتوکسیفیللین Pentoxifylline 
3177پنتیلن تترازول Pentylenetetrazole 
3178Peونy روت ،پودر Peony Root Powder 
3179پپرمینت لیف عصاره, 4:1 ،پودر Peppermint Leaf Extract, 4:1, Powder 
3180پپرمینت لیف ،پودر Peppermint Leaf Powder 
3181پپرمینت ،روغن Peppermint oil 
3182پپرمینت سپایریت Peppermint Spirit 
3183پپسین 1:3,000 Pepsin 1:3,000 
3184پپسین 1:10,000 Pepsin 1:10,000 
3185پپسین 1:15,000 Pepsin 1:15,000 
3186پپستاتین A Pepstatin A 
3187پپتون ،محلول Peptone Solution 
3188پپتون Peptone 
3189پر استیک اسید اسید, 35% Peracetic Acid, 35% 
3190پرکلریک اسید, 0.1N Perchloric Acid, 0.1N 
3191پرکلریک اسید, 60% Perchloric acid, 60% 
3192پرکلریک اسید, 70% Perchloric acid, 70% 
3193پر فلورو دکالین Perfluorodecalin 
3194پر فلورو اکتان Perfluorooctane 
3195پر فلورووستیل بروماید Perfluorooctyl Bromide 
3196پرگولید میسیلات Pergolide Mesylate 
3197پر یدیک اسید Periodic acid 
3198پرفن آزین Perphenazine 
3199پرsیک ،روغن, پالوده شده Persic Oil, refined 
3200پرuویاn بالسام Peruvian balsam 
3201پرترولاتیوم, سفید Petrolatum, white 
3202پرترولاتیوم, زردرنگ Petrolatum, yellow 
3203پرترولیوم اتر, B ، دمای جوشبازه90 -120 C Petroleum Ether, Boiling Range 90 -120 C 
3204پرترولیوم اتر Petroleum ether 
3205فن استین Phenacetin 
3206فنانترن Phenanthrene 
3207فنانترولین 0.1% ،محلول Phenanthroline 0.1% Solution 
3208فن آزین متو سولفات Phenazine methosulfate 
3209فن آزو پیریدین هیدرو کلرید Phenazopyridine Hydrochloride 
3210فن اتیل بروماید Phenethyl Bromide 
3211فن اتیل ایزو تیو سیانات phenethyl isothiocyanate 
3212فن اتیل آمین هیدرو کلرید Phenethylamine hydrochloride 
3213فن اتیل آمین Phenethylamine 
3214فنir آمین مالئات Pheniramine maleate 
3215فنول- کلروفرم- ایزوآمیل الکل,25:24:1 Phenol-Chloroform-Isoamyl Alcohol,25:24:1 
3216فنول - فولین ،معرف 2N Phenol - Folin Reagent 2N 
3217فنول,مایع شده,خنثی شده,برای مولکولاربیولوژی Phenol, Liquified, neutralized, for molecular biology 
3218فنول,مایع شده Phenol, Liquified 
3219فنول رد, 0.02% Phenol Red, 0.02% 
3220فنول رد, 0.04% Phenol Red, 0.04% 
3221فنول رد, آب ،محلول Phenol red, water soluble 
3222فنول رد Phenol red 
3223فنول  استاندارد, 1mg/ml Phenol Standard, 1mg/ml 
3224فنول Phenol 
3225فنول فتالئین, 0.5% ین 50% الکل Phenolphthalein, 0.5% in 50% alcohol 
3226فنول فتالئین 0.5% ین 50% ایزو پروپانول Phenolphthalein 0.5% in 50% Isopropanol 
3227فنول فتالئین, 1% ین 70% الکل Phenolphthalein, 1% in 70% alcohol 
3228فنول فتالئین دی فسفات Phenolphthalein Diphosphate 
3229فنول فتالئین ،شاخص, 0.08% ین متانول Phenolphthalein Indicator, 0.08% in Methanol 
3230فنول فتالئین ،پودر Phenolphthalein, powder 
3231فنول فتالئین ،محلول, 1% Phenolphthalein Solution, 1% 
3232فنول فتالئین TS Phenolphthalein TS 
3233فنول فتالین Phenolphthalin 
3234فنول سولفونیک اسید Phenolsulfonic acid 
3235فنوسافرانین Phenosafranin 
3236فنوزی آزین Phenothiazine 
3237فناکسازیین Phenoxathiin 
3238فنوکسی استیک اسید Phenoxyacetic acid 
3239فنوکسیبنز آمین  هیدروکلریک اسید Phenoxybenzamine HCl 
3240فنتول آمین میسیلات Phentolamine Mesylate 
3241فنیل استات Phenyl Acetate 
3242فنیل اتر Phenyl ether 
3243فنیل ایزوسیانات Phenyl Isocyanate 
3244فنیل ایزو تیو سیانات Phenyl isothiocyanate 
3245فنیل جیوه استات Phenyl mercury acetate 
3246فنیل جیوه سالیسیلات Phenyl mercury salicylate 
3247فنیل سالیسیلات Phenyl salicylate 
3248فنیل استیل کلرید Phenylacetyl chloride 
3249فنیل استیلن Phenylacetylene 
3250فنیل آرسین اکسید, 0.0250 N Phenylarsine Oxide, 0.0250 N 
3251فنیل آرسین اکسید, 0.00564N Phenylarsine Oxide, 0.00564N 
3252فنیل آرسین اکسید Phenylarsine oxide 
3253فنیل بوتازون Phenylbutazone 
3254فنیلیفرین هیدرو کلرید Phenylephrine hydrochloride 
3255فنیل هیدرازین هیدرو کلرید Phenylhydrazine hydrochloride 
3256فنیل هیدرازین Phenylhydrazine 
3257فنیل جیوه بورات Phenylmercuric borate 
3258فنیل جیوه کلرید Phenylmercuric chloride 
3259فنیل جیوه نیترات Phenylmercuric nitrate 
3260فنیل متیل سولفونیل فلوراید Phenylmethylsulfonyl fluoride 
3261فنیلوکسiران Phenyloxirane 
3262فنیلphاسفینیک اسید سدیم نمک (50% آبدار ،محلول), 46% (تیتr.) Phenylphosphinic acid sodium salt (50% aqueous solution), 46% (titr.) 
3263فنیلپیرویک اسید, سدیم نمک منوهیدرات Phenylpyruvic Acid, Sodium Salt Monohydrate 
3264فنیل تیو کربامید Phenylthiocarbamide 
3265فنیل تولوکس آمین سیترات Phenyltoloxamine Citrate 
3266فنیل اوره Phenylurea 
3267فنyتوین سدیم Phenytoin sodium 
3268فنyتوین Phenytoin 
3269فلoreقلع Phloretin 
3270فلوروگلوسینول دی هیدرات Phloroglucinol dihydrate 
3271فلوکسین B Phloxine B 
3272فسفات بافر ،محلولبرای کلرین Phosphate Buffer Solution for chlorine 
3273فسفاتیدیل کولین Phosphatidyl Choline 
3274فسفاتیدیل سرین, 20% ،پودر Phosphatidyl Serine, 20% Powder 
3275فسفو مولبیدیک اسید Phosphomolybdic acid 
3276فسفریک اسید, 1.0 N Phosphoric Acid, 1.0 N 
3277فسفریک اسید 10% Phosphoric Acid 10% 
3278فسفریک اسید, 25% Phosphoric Acid, 25% 
3279فسفریک اسید, 75% Phosphoric acid, 75% 
3280فسفریک اسید, 85% Phosphoric acid, 85% 
3281فسفریک اسید, 85% Phosphoric acid, 85% 
3282فسفریک اسید, 85% Elecترونیک رووم درجه Phosphoric acid, 85% Electronic RoomGrade 
3283فسفریک اسید, متا Phosphoric acid, meta 
3284فسفوروس اسید Phosphorous acid 
3285فسفوراس AA  استاندارد Phosphorus AA Standard 
3286فسفوراس آمینو اسید کلات 20% Phosphorus Amino Acid Chelate 20% 
3287فسفوراس اکسی کلرید Phosphorus oxychloride 
3288فسفوراس پنتا کلرید Phosphorus pentachloride 
3289فسفوراس پنت اکسید Phosphorus pentoxide 
3290فسفوراس تری بروماید Phosphorus tribromide 
3291فسفوراس تری کلرید Phosphorus trichloride 
3292فسفو تانگستیک اسید Phosphotungstic acid 
3293فتالیک اسید Phthalic acid 
3294فتالیک انهیدرید Phthalic anhydride 
3295فتال ایمید, پتاسیم Deriواتیve Phthalimide, Potassium Derivative 
3296فتال ایمید Phthalimide 
3297فتالیل سولفا تیازول Phthalylsulfathiazole 
3298فیسو استیگمین سالیسیلات Physostigmine salicylate 
3299فیسو استیگمین Physostigmine 
3300فیتونا دیون Phytonadione 
3301پیکeاتanنول Piceatannol 
3302پیکولینیک اسید Picolinic acid 
3303پیکریک اسید, اشباع Picric Acid, Saturated 
3304پیکریک اسید Picric acid 
3305پیکرولینیک اسید Picrolonic Acid 
3306پیکروتوکسین Picrotoxin 
3307پیکریل سولفونیک اسید, 10% آبدار ،محلول Picrylsulfonic Acid, 10% Aqueous Solution 
3308پیکریل سولفونیک اسید, 10% (w/v) ین متانول Picrylsulfonic Acid, 10% (w/v) in Methanol 
3309پیلوسارپین هیدروکلریک اسید Pilocarpine HCl 
3310پیلوسارپین نیترات Pilocarpine nitrate 
3311Piمیلیک اسید Pimelic acid 
3312پیمنتa بری ،روغن Pimenta berry oil 
3313پیمنتa لیف ،روغن Pimenta leaf oil 
3314پینa Cولada ،رایحه کنستانتره Pina Colada flavor concentrate 
3315پیناکولون Pinacolone 
3316P ایندوlول Pindolol 
3317پین نeدی الe ،روغن Pine needle oil 
3318پین ،روغن Pine oil 
3319پین tار Pine tar 
3320پین ،رایحه سیب کنستانتره Pineapple flavor concentrate 
3321پیپرازین, انهیدروس Piperazine, anhydrous 
3322پیپرازین سیترات Piperazine citrate 
3323پیپرازین هگزا هیدرات Piperazine Hexahydrate 
3324پیپرین Piperine 
3325Piپرونیل بوت اکسید Piperonyl Butoxide 
3326پیپS بافر PIPES Buffer 
3327پیپS, منو سدیم نمک PIPES, monosodium salt 
3328پیپS PIPES 
3329پیر استام Piracetam 
3330پیروکسیکام Piroxicam 
3331پلاتینیک کلرید TS Platinic Chloride TS 
3332پلاتین AA  استاندارد Platinum AA Standard 
3333پلاتین کلرید, 5% Platinum Chloride, 5% 
3334پلاتین کلرید, 10% Platinum Chloride, 10% 
3335پلاتین F ،روغن, 0.001" ضخیم Platinum Foil, 0.001" thick 
3336پلاتین F ،روغن, 0.004" ضخیم Platinum Foil, 0.004" thick 
3337پلاتین (II) کلرید, 73% pt Platinum (II) chloride, 73% pt 
3338پلاتینمتال ،پودر Platinum Metal, Powder 
3339پلاتین ون آلومینا (5%) Platinum on Alumina (5%) 
3340پلاتین ون آزبست (5%) Platinum on Asbestos (5%) 
3341پلاتین ون ذغال (5%) Platinum on Charcoal (5%) 
3342پلاتین اکسید Platinum oxide 
3343پلاتین سیم, 2.0 mm قطر Platinum Wire, 2.0 mm diameter 
3344پدوفیلوتوکسین Podophyllotoxin 
3345پدوفیلیوم رزین Podophyllum resin 
3346پلاکسامیر 124 Poloxamer 124 
3347پلاکسامیر 181, سورفاکتانت Poloxamer 181, Surfactant 
3348پلاکسامیر 182 Poloxamer 182 
3349پلاکسامیر 184, سورفاکتانت Poloxamer 184, Surfactant 
3350پلاکسامیر 188, N.F. Poloxamer 188, N.F. 
3351پلاکسامیر 188, سورفاکتانت Poloxamer 188, Surfactant 
3352پلاکسامیر 237, N.F. Poloxamer 237, N.F. 
3353پلاکسامیر 331 Poloxamer 331 
3354پلاکسامیر 338, N.F. Poloxamer 338, N.F. 
3355پلاکسامیر 407 Poloxamer 407 
3356پلیاتیلنگلیکول 200