پرینت

توصيه مي كنيم ابتدا خريد خود را به صورت جمعي و در يك پكيج جامع از  فروشگاه اينترنتي MSDS فارسي انجام دهيد! اگر به هر دليل اصرار به تهيه ي MSDS به صورت تكي و يا درخواست به صورت ليست MSDS داريد، از جدول MSDS فارسی مندرج در این صفحه، کافی است کد محصول را برای ما ارسال نمایید.

  توجه1 ) موارد مندرج در این جدول تنها قسمتی از لیست MSDS فارسی موجود در دیتابیس این شرکت هست. لیست سایر مواد را از لینک های زیر ببنید:

لیست MSDS فارسی 1| لیست MSDS فارسی 2|لیست MSDS فارسی 3 | لیست MSDS فارسی 4 |لیست MSDS فارسی 5

توجه 2) تمام موارد موجود در این جدول آماده تحویل به زبان فارسی در دو فرمت پیشرفته و ساده می باشد. (اطلاعات بیشتر: بزرگترین پایگاه MSDS فارسی در ایران)

کد محصول   نام فارسی MSDSنام انگلیسی MSDS
1001بروسین Brucine 
1002بابل ،صمغ ،رایحه Bubble Gum Flavor 
1003بادیسونید Budesonide 
1004بافررد با دقت بالا pH 4.000 Buffer Red High-Accuracy pH 4.000 
1005بافر ،محلول, pH 1.68 Buffer Solution, pH 1.68 
1006بافر ،محلول, pH 2.00 Buffer Solution, pH 2.00 
1007بافر ،محلول, pH 3.00 Buffer Solution, pH 3.00 
1008بافر ،محلول, pH 4.0/ رد Buffer Solution, pH 4.0/RED 
1009بافر ،محلول, pH 4.01/ شفاف Buffer Solution, pH 4.01/CLEAR 
1010بافر ،محلول, pH 5.00 Buffer Solution, pH 5.00 
1011بافر ،محلول, pH 6.86 Buffer Solution, pH 6.86 
1012بافر ،محلول, pH 7.00/ شفاف Buffer Solution, pH 7.00/CLEAR 
1013بافر ،محلول, pH 7.0, فسفات Buffer Solution, pH 7.0, Phosphate 
1014بافر ،محلول, pH 9.00 Buffer Solution, pH 9.00 
1015بافر ،محلول, pH 10.00/ بلو Buffer Solution, pH 10.00/BLUE 
1016بافر ،محلول, pH 10.00/ شفاف Buffer Solution, pH 10.00/CLEAR 
1017بافر ،محلول, pH 11.00 Buffer Solution, pH 11.00 
1018بافر ،محلول, pH 12.00 Buffer Solution, pH 12.00 
1019بافر ،محلول, pH 12.72 Buffer Solution, pH 12.72 
1020بافر ،محلول, pH7.00/ زردرنگ Buffer Solution, pH7.00/YELLOW 
1021بافر ،محلول - فسفات - pH 7.2 Buffer Solution - Phosphate - pH 7.2 
1022بومتانید Bumetanide 
1023بوپیواسیان هیدرو کلرید منوهیدرات Bupivacaine hydrochloride monohydrate 
1024باسپیرون هیدرو کلرید Buspirone Hydrochloride 
1025بوتامبن Butamben 
1026بوتیل اکریلات Butyl Acrylate 
1027بوتیل بوتیرات Butyl butyrate 
1028بوتیل کلرو فورمات Butyl chloroformate 
1029بوتیل اتر Butyl ether 
1030بوتیل متا اکریلات Butyl Methacrylate 
1031بوتیل اولئات Butyl Oleate 
1032بوتیل پارابن Butyl paraben 
1033بوتیل ستارات Butyl stearate 
1034بوتیل سولفید Butyl Sulfide 
1035بوتیلیتد  هیدروکسی تولوئن Butylated hydroxytoluene 
1036بوتیلین تری کلرید Butylin Trichloride 
1037بوتیر  آلدهید Butyraldehyde 
1038بوتیریک اسید, سدیم نمک Butyric Acid, Sodium Salt 
1039بوتیریک اسید Butyric acid 
1040کاب-ا-سیل Cab-O-Sil 
1041کاکودیلیک اسید, سدیم نمک Cacodylic acid, sodium salt 
1042کاکودیلیک اسید Cacodylic acid 
1043کلسیم AA  استاندارد Cadmium AA Standard 
1044کلسیم استات Cadmium acetate 
1045کلسیم بروماید Cadmium bromide 
1046کلسیم کربنات Cadmium carbonate 
1047کلسیم کلرید, انهیدروس Cadmium chloride, anhydrous 
1048کلسیم کلرید Cadmium chloride 
1049کلسیم یدید Cadmium iodide 
1050کلسیم نیترات Cadmium nitrate 
1051کلسیم اکسید Cadmium oxide 
1052کلسیم استاندارد., 0.1mg/ml Cadmium Std., 0.1mg/ml 
1053کلسیم سولفات, انهیدروس Cadmium sulfate, anhydrous 
1054کلسیم سولفات, هیدرات Cadmium sulfate, hydrate 
1055کلسیم سولفید Cadmium sulfide 
1056کلسیم Cadmium 
1057کافئیک اسید Caffeic acid 
1058کافئین -سیتراتد Caffeine - Citrated 
1059کافئین - سدیمبنزوات Caffeine - Sodium Benzoate 
1060کافئین Caffeine 
1061کاژپوت ،روغن Cajeput oil 
1062کالامین Calamine 
1063کلسئین بلو Calcein blue 
1064کلسئین Calcein 
1065کلسیترول Calcitriol 
1066کلسیم AA  استاندارد Calcium AA Standard 
1067کلسیم استات هیدرات Calcium acetate hydrate 
1068کلسیم استات Calcium acetate 
1069کلسیم اسکوربات, 20% Calcium Ascorbate, 20% 
1070کلسیم اسکوربات دی هیدرات Calcium ascorbate dihydrate 
1071کلسیم آسپارات, 20% Calcium Aspartate, 20% 
1072کلسیم بروماید Calcium bromide 
1073کلسیم کاپریلات, منوهیدرات, 11.6% Calcium Caprylate, monohydrate, 11.6% 
1074کلسیمکربید Calcium carbide 
1075کلسیم کربنات, رسوب Calcium Carbonate, precipated 
1076کلسیم کربنات Calcium carbonate 
1077کلسیم کازینات Calcium caseinate 
1078کلسیم کلرید, 0.02M Calcium Chloride, 0.02M 
1079کلسیم کلرید, 2.75% Calcium Chloride, 2.75% 
1080کلسیم کلرید, انهیدروس, 4 مش Calcium chloride, Anhydrous, 4 mesh 
1081کلسیم کلرید, انهیدروس Calcium chloride, Anhydrous 
1082کلسیم کلرید دی هیدرات Calcium chloride dihydrate 
1083کلسیم کلرید  استاندارد- 1mg/ml Calcium Chloride Standard- 1mg/ml 
1084کلسیم سیترات, تترا هیدرات Calcium citrate, Tetrahydrate 
1085کلسیم فلوراید Calcium fluoride 
1086کلسیم گلوکونات, انهیدروس Calcium Gluconate, anhydrous 
1087کلسیم گلوکونات, منوهیدرات Calcium Gluconate, monohydrate 
1088کلسیم گلیسرو فسفات Calcium glycerophosphate 
1089کلسیم هیدرید Calcium hydride 
1090کلسیم  هیدروکسید, اشباع, تست برای pH ،محلول Calcium Hydroxide, Saturated, Test for pH Solution 
1091کلسیم  هیدروکسید - اشباع Calcium Hydroxide - Saturated 
1092کلسیم  هیدروکسید Calcium hydroxide 
1093کلسیم هیدروکسی اپاتیت Calcium Hydroxyapatite 
1094کلسیم هیپوکلریت Calcium hypochlorite 
1095کلسیم یدات Calcium iodate 
1096کلسیم یدید Calcium iodide 
1097کلسیم یونوفور, آزاد اسید Calcium Ionophore, free acid 
1098کلسیم لاکتات منو/ تری هیدرات Calcium lactate mono/trihydrate 
1099کلسیم لاکتات پنتا هیدرات Calcium lactate pentahydrate 
1100کلسیم نیترات تترا هیدرات Calcium nitrate tetrahydrate 
1101کلسیم اکسید,یو اس پی Calcium oxide, USP 
1102کلسیم اکسید Calcium oxide 
1103کلسیم پنتوتنات Calcium pantothenate 
1104کلسیم پر یدات Calcium Periodate 
1105کلسیم پراکسید Calcium peroxide 
1106کلسیم فسفات, دی بیسیک, دی هیدرات Calcium Phosphate, Dibasic, Dihydrate 
1107کلسیم فسفات دی بیسیک Calcium phosphate dibasic 
1108کلسیم فسفات منو بیسیک Calcium phosphate monobasic 
1109کلسیم فسفات تری بیسیک Calcium phosphate tribasic 
1110کلسیم پروپیونات Calcium propionate 
1111کلسیم ساکارات Calcium Saccharate 
1112کلسیم ساکارین Calcium saccharin 
1113کلسیم سیلیکات Calcium Silicate 
1114کلسیم ستارات Calcium stearate 
1115کلسیم سوسینات منوهیدرات Calcium succinate monohydrate 
1116کلسیم سولفات, انهیدروس  اف. سی. سی Calcium sulfate, anhydrous FCC 
1117کلسیم سولفات, انهیدروس Calcium sulfate, anhydrous 
1118کلسیم سولفات دی هیدرات Calcium sulfate dihydrate 
1119کلسیم سولفات همی هیدرات Calcium sulfate hemihydrate 
1120کلسیم سولفید Calcium Sulfide 
1121کلسیم تیو گلیکولات, تری هیدرات Calcium Thioglycolate, Trihydrate 
1122کلسیم آندسیلنات Calcium undecylenate 
1123کلسیم Calcium 
1124کالماجیت, 0.1% Calmagite, 0.1% 
1125کالماجیت Calmagite 
1126کالمیدازولیوم کلرید Calmidazolium chloride 
1127کالپین بازدارنده I Calpain Inhibitor I 
1128کالپین بازدارنده II Calpain Inhibitor II 
1129کالپپتین Calpeptin 
1130کالفستین C Calphostin C 
1131کامفر (D+) Camphor (D+) 
1132کامفر (دی ال) Camphor (DL) 
1133کامفر ،روغن سفید Camphor Oil White 
1134کانادا بالسام Canada balsam 
1135کانادین بالسام در زایلنز Canadian Balsam in Xylenes 
1136کانانگا ،روغن Cananga oil 
1137کاندالیلا واکس Candalilla wax 
1138کانرنون Canrenone 
1139کانزاریدین Cantharidin 
1140کانزاکسازین 10% Canthaxanthin 10% 
1141کاس CAPS 
1142کاپسایسین, طبیعی Capsaicin, Natural 
1143کاپسایسین, مصنوعی Capsaicin, Synthetic 
1144کاپسازپین Capsazepine 
1145کاپسیکوم عصاره Capsicum Extract 
1146کاپسیکوم تینکاتر Capsicum tincture 
1147کارامل رنگ Caramel color 
1148کاراوای ،روغن Caraway oil 
1149کربامازپین Carbamazepine 
1150کربامید پراکسید Carbamide peroxide 
1151کربازوکروم سالیسیلات Carbazochrome Salicylate 
1152کربازوکروم Carbazochrome 
1153کربازول Carbazole 
1154کربتا پنتان سیترات Carbetapentane Citrate 
1155کربیدوپا Carbidopa 
1156کربینوکس آمین, مالئات نمک Carbinoxamine, Maleate Salt 
1157کربول فاکسین - کینیون Carbol Fuchsin - Kinyoun 
1158کربول فاکسین - زیل- نلسن Carbol Fuchsin - Ziehl-Neelsen 
1159کربومر 672, 690, 1342, 1622 Carbomer 672, 690, 1342, 1622 
1160کربومر 910, 934, 934P, 940, 941 Carbomer 910, 934, 934P, 940, 941 
1161کربن دی سولفید Carbon disulfide 
1162کربن تترا بروماید Carbon Tetrabromide 
1163کربوپلاتین Carboplatin 
1164کربوکسی متیل سلولز سدیم Carboxymethyl cellulose sodium 
1165کارداموم ،روغن Cardamom oil 
1166کاریزوپرودول Carisoprodol 
1167کارمین Carmine 
1168کارنائوبا واکس Carnauba wax 
1169کارنویز فیکسیشن فلوید Carnoy's Fixation Fluid 
1170کاراجینان Carrageenan 
1171کاسانترانول Casanthranol 
1172کاسکارا ساگرادا بارک ،پودر Cascara Sagrada Bark Powder 
1173کاسکارا ساگرادا عصاره, 1:3 ،پودر Cascara Sagrada Extract, 1:3 Powder 
1174کاسکاریلا ،روغن Cascarrilla Oil 
1175کازئین- همراستن Casein-Hammersten 
1176کازئینهیدرولیستات Casein Hydrolysate 
1177کازئین Casein 
1178کاستیل سوپ Castile soap 
1179کاستور ،روغن Castor oil 
1180کتسکلا عصاره Cat's Claw Extract 
1181کاتالاز Catalase 
1182(+)- کاتچین, هیدرات (+)-Catechin, Hydrate 
1183کاتنیپ ،روغن, ایمیتیشن Catnip Oil, Immitation 
1184سدار لیف ،روغن Cedar leaf oil 
1185سدار چوب ،روغن Cedarwood oil 
1186سلری سید عصاره 6:1 Celery Seed Extract 6:1 
1187سلری سید ،روغن Celery seed oil 
1188سلیت 501 Celite 501 
1189سلیت 503 Celite 503 
1190سلیت 521 Celite 521 
1191سلیت 545 Celite 545 
1192سلاسفات Cellacefate 
1193سلولاز Cellulase 
1194سلولز استات Cellulose Acetate 
1195سلولز  دی. ای. اُی. ای Cellulose DEAE 
1196سلولز نیترات Cellulose nitrate 
1197سلولز, پارتیشلی دیپلی مریزد, میکرو کریستالین Cellulose, partially depolymerized, microcrystalline 
1198سلولز سولفات, سدیم نمک Cellulose sulfate, sodium salt 
1199سلولز Cellulose 
1200سنترو فنوکسین هیدرو کلرید Centrophenoxine Hydrochloride 
1201سرزین واکس Ceresin wax 
1202سریک آمونیوم  نیترات, 0.05N Ceric Ammonium Nitrate, 0.05N 
1203سریک آمونیوم  نیترات Ceric ammonium nitrate 
1204سریک آمونیوم  سولفات دی هیدرات Ceric ammonium sulfate dihydrate 
1205سریک اکسید Ceric oxide 
1206سریک سولفات, 0.1N Ceric Sulfate, 0.1N 
1207سریک سولفات, 0.05N Ceric Sulfate, 0.05N 
1208سریک سولفات Ceric sulfate 
1209سریوم AA  استاندارد Cerium AA Standard 
1210سریوم (III) نیترات Cerium (III) Nitrate 
1211سریوم (IV) اکسید Cerium (IV) Oxide 
1212سرووس نیترات Cerous nitrate 
1213سرووس سولفات Cerous sulfate 
1214سزیم, 99+% Cesium, 99+% 
1215سزیم AA  استاندارد Cesium AA Standard 
1216سزیم بروماید Cesium Bromide 
1217سزیم کربنات Cesium carbonate 
1218سزیم کلرید Cesium chloride 
1219سزیم فلوراید Cesium fluoride 
1220سزیم  هیدروکسید منوهیدرات Cesium hydroxide monohydrate 
1221سزیم یدید Cesium Iodide 
1222سزیم نیترات Cesium Nitrate 
1223سزیم سولفات Cesium sulfate 
1224ستو استیریلالکلز Cetostearyl Alcohols 
1225ستیل الکل Cetyl alcohol 
1226ستیل میریست اولئات Cetyl Myristoleate 
1227ستیل پالمیتات Cetyl palmitate 
1228ستیل پریریدینیوم بروماید Cetylpyridinium Bromide 
1229ستیل پریریدینیوم کلرید منوهیدرات Cetylpyridinium chloride monohydrate 
1230ستیل تری متیل آمونیوم  بروماید Cetyltrimethylammonium bromide 
1231چالکون Chalcone 
1232چامومیل فلوور عصاره Chamomile Flower Extract 
1233چامومیل ،روغن بلو Chamomile Oil Blue 
1234چامومیل PE 4:1 Chamomile PE 4:1 
1235چامومیل ،پودر Chamomile, Powder 
1236چامومیل ،روغن رومان Chamomille Oil Roman 
1237چاپارال لیف ،پودر Chaparral Leaf Powder 
1238سی اچ آی پی اس CHAPS 
1239ذغال, فعال, 4-12 مش Charcoal, Activated, 4-12 mesh 
1240ذغال, فعال, 12-20 مش Charcoal, Activated, 12-20 mesh 
1241ذغال, فعال, 20-40 مش Charcoal, Activated, 20-40 mesh 
1242ذغال, فعال, 100-325 مش Charcoal, Activated, 100-325 mesh 
1243ذغال, فعال, آکواریوم Charcoal, Activated, Aquarium 
1244ذغال, فعال, سی. ای 3 Charcoal, Activated, CA1 
1245ذغال, فعال, کا3 Charcoal, Activated, CA3 
1246ذغال, فعال, کوکونات, 8-30 مش Charcoal, Activated, Coconut, 8-30 mesh 
1247ذغال, فعال ،پودر Charcoal, Activated, Powder 
1248ذغال, فعال, RBHG3, 3mm پلتس Charcoal, Activated, RBHG3, 3mm Pellets 
1249ذغال, فعال, رو, 0.8 Charcoal, Activated, RO, 0.8 
1250ذغال, فعال, Rوکس, 0.8 Charcoal, Activated, ROX, 0.8 
1251ذغال,حیوانی ،پودر Charcoal, Animal, Powder 
1252ذغال, چوب ،پودر Charcoal, Wood Powder 
1253چاست بریز ،پودر Chaste Berries, Powder 
1254چلریترین کلرید Chelerythrine chloride 
1255گیلاس ،رایحه, انهیدروس, مصنوعی Cherry Flavor, Anhydrous, artificial 
1256شربت گیلاس Cherry Syrup 
1257کاسنی تلخ عصاره ،پودر Chicory Extract Powder 
1258چیتوسان Chitosan 
1259کلرامبوسیل Chlorambucil 
1260کلرامین-T Chloramin-T 
1261کلرام فنی کول پالمیتات Chloramphenicol palmitate 
1262کلرام فنی کول Chloramphenicol 
1263کلرانیلیک اسید Chloranilic Acid 
1264کلر سیسلیزین هیدرو کلرید Chlorcyclizine hydrochloride 
1265کلر هگزیدین دی هیدرو کلرید Chlorhexidine Dihydrochloride 
1266کلر هگزیدین گلوکونات ،محلول Chlorhexidine Gluconate Solution 
1267کلرید  استاندارد - 0.5mg/ml Chloride Standard - 0.5mg/ml 
1268کلرین  استاندارد ،محلول Chlorine Standard Solution 
1269کلرین آب - اشباع Chlorine Water - Saturated 
1270کلرو استیک اسید, منو سدیم نمک Chloroacetic acid, monosodium salt 
1271کلرو استیل کلرید Chloroacetyl Chloride 
1272کلرو بنزن Chlorobenzene 
1273کلرو بوتانول همی هیدرات Chlorobutanol hemihydrate 
1274کلرو بوتانول Chlorobutanol 
1275کلروفرم-d "99.8%" Chloroform-d "99.8%" 
1276کلروفرم استابیلایزد w/ اتانول Chloroform Stabilized w/Ethanol 
1277کلروفرم Chloroform 
1278کلروژنیک اسید Chlorogenic Acid 
1279کلرو هگزیدین دی استات Chlorohexidine Diacetate 
1280کلرو فنول رد, 0.04% Chlorophenol Red, 0.04% 
1281کلرو فنول رد, سدیم نمک Chlorophenol red, sodium salt 
1282کلرو فنول رد Chlorophenol red 
1283کلروفیل عصاره Chlorophyll extract 
1284کلروفیل, طبیعی, بدون مس Chlorophyll, Natural, uncoppered 
1285کلروفیلین Chlorophyllin 
1286کلرو پلاتینیک اسید Chloroplatinic acid 
1287کلرو کوئین فسفات Chloroquine phosphate 
1288کلرو سولفونیک اسید Chlorosulfonic acid 
1289کلرو سولفونیل ایزوسیانات Chlorosulfonyl Isocyanate 
1290کلرو تری متیل سیلان Chlorotrimethylsilane 
1291کلرو زایلنول Chloroxylenol 
1292کلرفنir آمین مالئات Chlorpheniramine maleate 
1293کلر پرومازین هیدروکلریک اسید Chlorpromazine HCl 
1294کلر پرومازین Chlorpromazine 
1295کلر تتراسایکلین هیدرو کلرید Chlortetracylcine Hydrochloride 
1296کلکلسیفرول Cholecalciferol 
1297کلسترول استات Cholesterol Acetate 
1298کلسترول Cholesterol 
1299کلستیر آمین رزین Cholestyramine Resin 
1300کولیک اسید Cholic acid 
1301کولین بی تارتارات Choline bitartrate 
1302کولین کلرید Choline chloride 
1303کولین دی هیدروژن سیترات Choline dihydrogen citrate 
1304کولین  هیدروکسید Choline Hydroxide 
1305کندرویتین سولفات, سدیم نمک Chondroitin sulfate, sodium salt 
1306کرومیک استات Chromic acetate 
1307کرومیک اسید, 5% (w/v) Chromic Acid, 5% (w/v) 
1308کرومیک اسید, 10% Chromic Acid, 10% 
1309کرومیک کلرید هگزا هیدرات Chromic chloride hexahydrate 
1310کرومیک- سولفوریک اسید ،محلول Chromic-Sulfuric Acid Solution 
1311کروم AA  استاندارد Chromium AA Standard 
1312کروم آمینو اسید کلات, 2% ،پودر Chromium Amino Acid Chelate, 2%, Powder 
1313کروم آمینو اسید کلات, 10% ،پودر Chromium Amino Acid Chelate, 10%, Powder 
1314کروم کلرید, انهیدروس Chromium Chloride, Anhydrous 
1315کروم GTF پلینیکوتینات, 0.2% Chromium GTF Polynicotinate, 0.2% 
1316کروم نیکوتینات Chromium nicotinate 
1317کروم نیترات نونا هیدرات Chromium Nitrate Nonahydrate 
1318کروم اکسید Chromium oxide 
1319کروم پیکولینات Chromium picolinate 
1320کروم پتاسیم سولفات Chromium potassium sulfate 
1321کروم سولفات Chromium sulfate 
1322کروم تری اکسید Chromium Trioxide 
1323کروم Chromium 
1324کروموتروپ 2B Chromotrope 2B 
1325کروموتروپ 2R Chromotrope 2R 
1326کروموتروپیک اسید, دی سدیم نمک Chromotropic acid, disodium salt 
1327کروموتروپیک اسید TS Chromotropic Acid TS 
1328کریسین Chrysin 
1329چیموتریپسین Chymotrypsin 
1330سیکلوپیروکس ول آمین Ciclopirox Olamine 
1331سیمیتیدین Cimetidine 
1332سینکونین Cinchonine 
1333سینول Cineole 
1334سینامون بارک ،روغن, سیلون نوع,  اف. سی. سی Cinnamon Bark Oil, Ceylon Type, FCC 
1335سینامون بارک ،روغن, سیلون نوع Cinnamon Bark Oil, Ceylon Type 
1336سینامون لیف ،روغن Cinnamon Leaf Oil 
1337سینامون ،روغن, ایمیتیشن Cinnamon oil, immitation 
1338سینامون ،روغن Cinnamon oil 
1339سینامویل کلرید Cinnamoyl chloride 
1340سینامیل الکل Cinnamyl Alcohol 
1341سیپروفلوکساسین هیدرو کلرید Ciprofloxacin Hydrochloride 
1342سیس-1,2- سیکلو هگزا ندی کربوگزیلیک انهیدرید cis-1,2-Cyclohexanedicarboxylic Anhydride 
1343سیساپراید منوهیدرات Cisapride Monohydrate 
1344سیس پلاتین Cisplatin 
1345سیترال Citral 
1346سیتریک اسید, منوهیدرات Citric acid, monohydrate 
1347سیتریک اسید Citric acid 
1348سیترونلا ،روغن Citronella oil 
1349سیترونلال Citronellal 
1350سیتروس بیوفلاوینویدز پیچیده, 13% Citrus Bioflavinoids Complex, 13% 
1351سیتروس بیوفلاوینویدز پیچیده, 35% Citrus Bioflavinoids Complex, 35% 
1352کلاری سیج ،روغن Clary Sage Oil 
1353کلایتون زردرنگ Clayton yellow 
1354پاک کننده ،محلول Cleaning Solution 
1355سلماستین فومورات Clemastine Fumarate 
1356سلن بوترول هیدرو کلرید Clenbuterol Hydrochloride 
1357سلیندامایسین هیدروکلریک اسید Clindamycin HCl 
1358سلیندامایسین فسفات Clindamycin phosphate 
1359کلیوکینول Clioquinol 
1360کلوبتازول پروپیونات Clobetasol propionate 
1361کلوفازیمین Clofazimine 
1362کلومپیر آمین هیدرو کلرید Clomipramine Hydrochloride 
1363کلونیدین هیدروکلریک اسید Clonidine HCl 
1364کلوتریمازول Clotrimazole 
1365کلاو لیف ،روغن Clove leaf oil 
1366کلاو ،روغن Clove oil 
1367کلاو استم ،روغن Clove stem oil 
1368قطران ،محلول Coal Tar Solution 
1369قطران Coal tar 
1370کبالت AA  استاندارد Cobalt AA Standard 
1371کبالت استات تترا هیدرات Cobalt acetate tetrahydrate 
1372کبالت کربنات Cobalt Carbonate 
1373کبالت کلرید هگزا هیدرات Cobalt chloride hexahydrate 
1374کبالت کلرید ،محلول Cobalt Chloride Solution 
1375کبالت گلوکونات دی هیدرات Cobalt gluconate dihydrate 
1376کبالت گلوکونات Cobalt gluconate 
1377کبالت (II) فلوراید Cobalt (II) fluoride 
1378کبالت نیترات هگزا هیدرات Cobalt nitrate hexahydrate 
1379کبالت اکسید Cobalt oxide 
1380کبالت Cobalt 
1381کبالتوس کربنات Cobaltous carbonate 
1382کبالتوس کلرید کالریمتریک ،محلول Cobaltous Chloride Colorimetric Solution 
1383کبالتوس کلرید TS Cobaltous Chloride TS 
1384کبالتوس سولفات هپتا هیدرات Cobaltous sulfate heptahydrate 
1385کوبام آمید Cobamamide 
1386کوچینیلرد A Cochineal red A 
1387کوکا باتر Cocoa Butter 
1388کوکونات ،روغن, پالوده شده Coconut oil, refined 
1389کد لیور ،روغن Cod liver oil 
1390کولچیسین Colchicine 
1391کلستین متان سولفونات, سدیم نمک Colistin methanesulfonate, sodium salt 
1392کلستین سولفات Colistin sulfate 
1393کلاژن Collagen 
1394کلاژناز Collagenase 
1395کلادیان, قابل ارتجاع Collodion, flexible 
1396کلادیان Collodion 
1397کلویدال نقره Colloidal Silver 
1398رنگ  استاندارد Color Standard 
1399کامفری لیف ،پودر Comfrey Leaf Powder 
1400کامفری روت ،پودر Comfrey Root Powder 
1401کالیبراسیون رسانایی  استاندارد 10,000 ،محلول Conductivity Calibration Standard 10,000 Solution 
1402کالیبراسیون رسانایی  استاندارد 10 ،محلول Conductivity Calibration Standard 10Solution 
1403کالیبراسیون رسانایی  استاندارد 100,000 ،محلول Conductivity Calibration Standard 100,000 Solution 
1404کالیبراسیون رسانایی  استاندارد 100 ،محلول Conductivity Calibration Standard 100Solution 
1405کالیبراسیون رسانایی  استاندارد 147 ،محلول Conductivity Calibration Standard 147Solution 
1406کالیبراسیون رسانایی  استاندارد 718 ،محلول Conductivity Calibration Standard 718Solution 
1407کالیبراسیون رسانایی  استاندارد 1000 ،محلول Conductivity Calibration Standard 1000Solution 
1408کونگورد, 0.1%،محلول ،شاخص Congo Red, 0.1% Indicator Solution 
1409کونگورد Congo red 
1410کوپیبا بالسام Copaiba balsam 
1411کوپیبا ،روغن Copaiba oil 
1412،صمغ کوپال Copal gum 
1413مس AA  استاندارد Copper AA Standard 
1414مس آمینو اسید کلات 20% Copper Amino Acid Chelate 20% 
1415مس آسپارات 6% Copper Aspartate 6% 
1416مس گلوکونات Copper gluconate 
1417مس نفتنات, 8% Cu Copper Naphthenate, 8% Cu 
1418مسفتالو سیانین Copper phthalocyanine 
1419مس  استاندارد ،محلول, .02mg/ml Copper Standard Solution, .02mg/ml 
1420مس سولفات, 0.2 M ،محلول Copper Sulfate, 0.2 M solution 
1421مس سولفات, 0.5 M ،محلول Copper Sulfate, 0.5 M solution 
1422مس سولفات 10% (w/v) ،محلول Copper Sulfate 10% (w/v) solution 
1423مس سولفات پنتا هیدرات Copper sulfate pentahydrate 
1424مس سولفات, s.g. = 1.055 Copper Sulfate, s.g. = 1.055 
1425مس سولفات ،محلول Copper Sulfate solution 
1426مس سولفات - سولفامیک اسید بازدارنده ،محلول Copper Sulfate - Sulfamic Acid InhibitorSolution 
1427مس آندسیلنات Copper undecylenate 
1428مس Copper 
1429کوریاندر هرب ( سیلانترو) ،روغن Coriander herb (Cilantro) Oil 
1430کوریاندر ،روغن Coriander oil 
1431ذرت ،روغن Corn oil 
1432کورتیکوتروپین Corticotropin 
1433کورتیزون استات Cortisone acetate 
1434کورتیزون Cortisone 
1435کتان بلو Cotton blue 
1436کتانسید ،روغن Cottonseed oil 
1437کاچ گرس ،پودر Couch Grass Powder 
1438کومارین Coumarin 
1439کوم استرول Coumestrol 
1440کراتین, انهیدروس Creatine, Anhydrous 
1441کراتین منوهیدرات Creatine monohydrate 
1442کراتینین Creatinine 
1443کرم دی منز Creme de Menthe 
1444کریزولرد, سدیم نمک Cresol red, sodium salt 
1445کریزولرد Cresol red 
1446کریزولز Cresols 
1447کرسیل بنفش استات Cresyl violet acetate 
1448کروسین اسکارلت 3B Crocein scarlet 3B 
1449کرومولین سدیم Cromolyn sodium 
1450کروسکارملوس سدیم Croscarmellose Sodium 
1451کروتون ،روغن Croton Oil 
1452کروتون  آلدهید Crotonaldehyde 
1453کروتونیک اسید Crotonic acid 
1454کروتیل کلرید Crotyl chloride 
1455کریستال بنفش TS Crystal Violet TS 
1456کریستال بنفش Crystal Violet 
1457کیوبد ،روغن Cubeb Oil 
1458کیومن Cumene 
1459کاپ فرون Cupferron 
1460کوپریک استات منوهیدرات Cupric acetate monohydrate 
1461کوپریک بروماید Cupric bromide 
1462کوپریک کربنات, بیسیک Cupric carbonate, basic 
1463کوپریک کلرید دی هیدرات Cupric chloride dihydrate 
1464کوپریک سیترات TS, قلیایی Cupric Citrate TS, Alkaline 
1465کوپریک فلوبورات - 45% Cupric Fluoborate - 45% 
1466کوپریک  هیدروکسید Cupric Hydroxide 
1467کوپریک نیترات, 0.1 M Cupric Nitrate, 0.1 M 
1468کوپریک نیترات تری هیدرات Cupric nitrate trihydrate 
1469کوپریک اکسید Cupric oxide 
1470کوپریک پتاسیم کلرید Cupric potassium chloride 
1471کوپریک سولفات, 0.1M Cupric Sulfate, 0.1M 
1472کوپریک سولفات, انهیدروس Cupric Sulfate, anhydrous 
1473کوپریک سولفاتکالریمتریک ،محلول Cupric Sulfate Colorimetric Solution 
1474کوپریک سولفات, منوهیدرات Cupric Sulfate, monohydrate 
1475کوپری اتیلندی آمین, 0.5M Cupriethylene diamine, 0.5M 
1476کوپری اتیلندی آمین, 1.0M Cupriethylene diamine, 1.0M 
1477مس بروماید Cuprous Bromide 
1478مس کلرید Cuprous chloride 
1479مس سیانید Cuprous cyanide 
1480مس یدید Cuprous iodide 
1481مس اکسید Cuprous oxide 
1482کورکومین عصاره, 95% ،پودر Curcumin Extract, 95% Powder 
1483کورکومین Curcumin 
1484سیان آمید Cyanamide 
1485سیانو استیک اسید Cyanoacetic acid 
1486سیانو کوبالامین Cyanocobalamin 
1487سیانوژن بروماید Cyanogen bromide 
1488سیان یوریک اسید Cyanuric Acid 
1489سیان یوریک کلرید Cyanuric Chloride 
1490سیکلاندلات Cyclandelate 
1491سیکلو بنزاپیرین هیدروکلریک اسید Cyclobenzaprine HCl 
1492سیکلو هگزان-d12 Cyclohexane-d12 
1493سیکلو هگزان Cyclohexane 
1494سیکلو هگزان کربوگزیلیک اسید کلرید Cyclohexanecarboxylic Acid Chloride 
1495سیکلو هگزانون Cyclohexanone 
1496سیکلو هگزان Cyclohexene 
1497سیکلو هگزیمید Cycloheximide 
1498سیکلو هگزیل الکل Cyclohexyl alcohol 
1499سیکلو هگزیل آمین هیدرو کلرید Cyclohexylamine hydrochloride 
1500سیکلو هگزیل آمین Cyclohexylamine 
1501سیکلو اکتن Cyclooctene 
1502سیکلو پنتان Cyclopentane 
1503سیکلو پناتول Cyclopentanol 
1504سیکلو پناتون Cyclopentanone 
1505سیکلو پنتولات هیدرو کلرید Cyclopentolate Hydrochloride 
1506سیکلو پنتیل برماید Cyclopentyl Bomide 
1507سیکلو فسفامید, منوهیدرات Cyclophosphamide, Monohydrate 
1508سیکلو پیازونیک اسید Cyclopiazonic Acid 
1509سیکلو سرین Cycloserine 
1510سیپرو هپتادین هیدرو کلرید Cyproheptadine Hydrochloride 
1511سیست آمین دی هیدرو کلرید Cystamine Dihydrochloride 
1512سیست آمین هیدرو کلرید Cysteamine Hydrochloride 
1513سیتیدین Cytidine 
1514سیتوکروم C, بووین Cytochrome C, Bovine 
1515سیتوزین Cytosine 
1516D- آلانین D-Alanine 
1517D- آلفا- توکوفریل استات D-alpha-Tocopheryl Acetate 
1518D- آرابینوز D-Arabinose 
1519D و C سبز #5 D & C Green #5 
1520D و C سبز #6 D & C Green #6 
1521D و C نارنجی #4 D & C Orange #4 
1522D وCرد #4 D&C Red #4 
1523D و Cرد #6 D & C Red #6 
1524D وCرد #22 D&C Red #22 
1525D وCرد #28 D&C Red #28 
1526D وCرد #33 D&C Red #33 
1527D وC بنفش #2 D&C Violet #2 
1528D وC زردرنگ #8 D&C Yellow #8 
1529D وC زردرنگ #10 D&C Yellow #10 
1530D وC زردرنگ #11 D&C Yellow #11 
1531d- سلوبیوز d-Cellobiose 
1532D- دلتا- توکوفرول D-delta-Tocopherol 
1533D-(-)- اریتروز D-(-)-Erythrose 
1534D- فروکتوز D-fructose 
1535D(+) فوکوز D(+)Fucose 
1536D- گالاکتال D-Galactal 
1537D(+)- گالاکتوز آمین هیدرو کلرید D(+)-Galactosamine Hydrochloride 
1538(D)(+)- گالاکتوز (D)(+)-galactose 
1539D(+)- گالاکتورونیک اسید منوهیدرات D(+)-Galacturonic Acid Monohydrate 
1540D- گاما- توکوفرول D-gamma-Tocopherol 
1541D- گلوکز آمین  هیدروکلریک اسید D-Glucosamine HCl 
1542D- گلوکز آمین سولفات D-Glucosamine sulfate 
1543D- گلوکورونیک اسید, سدیم نمک, منوهیدرات D-Glucuronic acid, sodium salt, monohydrate 
1544D- گلوکورونو-3,6-l استون D-Glucurono-3,6-lactone 
1545D- گلوتامیک اسید D-Glutamic Acid 
1546D- همو سرین D-Homoserine 
1547D,L- آناتابین D,L-Anatabine 
1548D- مانوز آمین هیدرو کلرید D-Mannosamine Hydrochloride 
1549D- مانوز D-Mannose 
1550D- پنتزین D-Pantethine 
1551D- پنتوزنیک اسید, سدیم نمک D- Pantothenic Acid, Sodium Salt 
1552D (+)- پنتوزینیل الکل D (+)-Pantothenyl Alcohol 
1553D- فنیل آلانین D-Phenylalanine 
1554D- ریبونول استون D-Ribonolactone 
1555D- ری باز D-Ribose 
1556D- ساکاریک اسید, کلسیم نمک D-Saccharic acid, calcium salt 
1557d- سرین d-Serine 
1558D+ترehالوز, دی هیدرات D+Trehalose, dihydrate 
1559D- زیلیتول D-Xylitol 
1560D- زایلوس D-xylose 
1561دیادزین Daidzein 
1562دامار ،صمغ Damar gum 
1563دامیانا لیوز ،پودر Damiana Leaves, Powder 
1564دانازول Danazol 
1565دندلیون عصاره, 4:1 ،پودر Dandelion Extract, 4:1, Powder 
1566دنترون BP Danthron BP 
1567دکا هیدرو-2- نفتول Decahydro-2-naphthol 
1568دکا هیدرو نفتالن Decahydronaphthalene 
1569دکانوئیک اسید Decanoic Acid 
1570دکیل الکل, 99% Decyl alcohol, 99% 
1571دکیل تری متیل آمونیوم  بروماید Decyltrimethylammonium Bromide 
1572دهیدرو استیک اسید Dehydroacetic Acid 
1573دهیدرو اسکوربیک اسید Dehydroascorbic acid 
1574دهیدرو اپیاندرو استرون Dehydroepiandrosterone 
1575دلتا- گلوکونول استون Delta-Gluconolactone 
1576دناتنیومبنزوات Denatonium benzoate 
1577دناتنیوم ساکارید Denatonium Saccharide 
1578دیوکسی کولیک اسید Deoxycholic acid 
1579دیوکسی سیتیدین-2 هیدروکلریک اسید Deoxycytidine-2' HCl 
1580دیوکسی ریبونوکلئیک اسید سدیم نمک Deoxyribonucleic Acid Sodium Salt 
1581دیوکسی ریبونوکلئیک اسید Deoxyribonucleic acid 
1582دسپیر آمین هیدرو کلرید Desipramine Hydrochloride 
1583دیوتریوم اکسید, 99.8 اتم % Deuterium oxide, 99.8 atom % 
1584دوارداز ،آلیاژ Devarda's alloy 
1585دگزا متازون سدیم فسفات Dexamethasone sodium phosphate 
1586دگز کلرفنir آمین مالئات Dexchlorpheniramine maleate 
1587دگزپنتنول Dexpanthenol 
1588دکستران 40,000 Dextran 40,000 
1589دکستران 70,000 Dextran 70,000 
1590دکستران سولفات, سدیم نمک Dextran sulfate, sodium salt 
1591دکستراتز, هیدراته Dextrates, Hydrated 
1592دکسترین Dextrin 
1593دکسترو متورفان Dextromethorphan 
1594دکستروز انهیدروس Dextrose anhydrous 
1595دکستروز منوهیدرات Dextrose monohydrate 
1596دی- ترت- بوتیل دی کربنات Di-tert-butyl Dicarbonate 
1597دی- ترت- بوتیل4- هیدرو کسی بنزوئیک اسید Di-tert-butyl4-hydroxybenzoic acid 
1598دی استون الکل Diacetone alcohol 
1599دی آلیلفتالات Diallyl Phthalate 
1600دی استات Diastase 
1601دی اتماسئوس ارث Diatomaceous earth 
1602دیاتریزوئات سدیم Diatrizoate Sodium 
1603دیازو بلو B Diazo blue B 
1604دیازولیدینیل اوره Diazolidinyl Urea 
1605دیاز اکسید Diazoxide 
1606دیبوسیان هیدروکلریک اسید Dibucaine HCl 
1607دیبوسیان Dibucaine 
1608دی بوتیلفتالات Dibutyl phthalate 
1609دی بوتیل آمین Dibutylamine 
1610دی کلرو استیک اسید Dichloroacetic acid 
1611دی کلرو دی متیل سیلان Dichlorodimethylsilane 
1612دی کلرو فلورسئین ،شاخص, 0.1% ین اتانول Dichlorofluorescein Indicator, 0.1% in Ethanol 
1613دی کلرو فلورسئین TS ،محلول Dichlorofluorescein TS Solution 
1614دی کلرو ایزو سیان یوریک اسید سدیم نمک Dichloroisocyanuric Acid Sodium Salt 
1615دی کلرو متیل سیلان Dichloromethylsilane 
1616دی کلرو فن Dichlorophene 
1617دیکلوفناک سدیم Diclofenac sodium 
1618دی سیکلو هگزیل آمین Dicyclohexylamine 
1619دی سیکلو پنتادئین Dicyclopentadiene 
1620دئین استرول Dienestrol 
1621دی اتانول آمین Diethanolamine 
1622دی اتیل-2-  هیدروکسی بوتان دیوات Diethyl-2-hydroxybutanedioate 
1623دی اتیل کربنات Diethyl Carbonate 
1624دی اتیل اگزالات Diethyl oxalate 
1625دی اتیل-p- فنیلن دی آمین اگزالات Diethyl-p-phenylenediamine Oxalate 
1626دی اتیلفتالات Diethyl phthalate 
1627دی اتیل پیرو کربنات Diethyl Pyrocarbonate 
1628دی اتیل سباکیت Diethyl Sebacate 
1629دی اتیل سوسینات Diethyl Succinate 
1630دی اتیل آمین  هیدروکلریک اسید Diethylamine HCl 
1631دی اتیل آمین Diethylamine 
1632دی اتیل آمینو اتانول Diethylaminoethanol 
1633دی اتیلنگلیکول Diethylene glycol 
1634دی اتیلن تری آمین Diethylenetriamine 
1635دی اتیلن تری آمین پنتا استیک اسید, پنتا سدیم نمک, 41% Diethylenetriaminepentaacetic acid, pentasodium salt, 41% 
1636دی اتیلن تری آمین پنتا استیک اسید Diethylenetriaminepentaacetic acid 
1637دی اتیل استیبل استرول Diethylstilbestrol 
1638دی فلوروسن دی استات Diflorosone Diacetate 
1639دی فلونیسال Diflunisal 
1640داجسشن ،معرف - APHA 19 Digestion Reagent - APHA 19 
1641دیجیتونین Digitonin 
1642دیجیتوکسین Digitoxin 
1643دی گلیکولیکاسید Diglycolic Acid 
1644دیگوکسین Digoxin 
1645دی هیدرو کاپسایسین Dihydrocapsaicin 
1646دی هیدروژن منیزیوم اتیلن دی آمین تترا استات Dihydrogen Magnesium EthylenediamineTetraacetate 
1647دی  هیدروکسی استون دایمر Dihydroxyacetone dimer 
1648دی  هیدروکسی آلومینیوم سدیم کربنات Dihydroxyaluminum Sodium Carbonate 
1649دی ایزوپروپیل فلورو فسفات Diisopropyl Fluorophosphate 
1650دی ایزوپروپیل فسفو روکلوریدات Diisopropyl Phosphorochloridate 
1651دی ایزوپروپیل آمین Diisopropylamine 
1652دیل وید ،روغن Dillweed oil 
1653دیلتیازم هیدرو کلرید Diltiazem Hydrochloride 
1654دیمن هیدرینات Dimenhydrinate 
1655دی متیلاستیلن دیکربوگزیلات Dimethyl acetylenedicarboxylate 
1656دی متیل کربنات Dimethyl carbonate 
1657دی متیل دی کربنات Dimethyl Dicarbonate 
1658دی متیل مالئات Dimethyl Maleate 
1659دی متیل مالونات Dimethyl Malonate 
1660دی متیل متیل فسفونات Dimethyl Methylphosphonate 
1661دی متیلفتالات Dimethyl phthalate 
1662دی متیل-POPOP Dimethyl-POPOP 
1663دی متیل سولفات Dimethyl sulfate 
1664دی متیل سولفوکسید, انهیدروس Dimethyl sulfoxide, anhydrous 
1665دی متیل سولفوکسید-d6, 99.9 اتم% w/0.05%TMS Dimethyl sulfoxide-d6, 99.9 atom% w/0.05%TMS 
1666دی متیل سولفوکسید-d6, 100 اتم% Dimethyl sulfoxide-d6, 100 atom% 
1667دی متیل سولفوکسید,یو اس پی و دی متیل سولفوکسید, 98% Dimethyl Sulfoxide, USP & DimethylSulfoxide, 98% 
1668دی متیل سولفوکسید Dimethyl sulfoxide 
1669دی متیل آمین, 40% Dimethylamine, 40% 
1670دی متیل آمین هیدرو کلرید Dimethylamine Hydrochloride 
1671دی متیل آمینو اتانول بی تارتارات Dimethylaminoethanol bitartrate 
1672دی متیل کلرو سیلان Dimethylchlorosilane 
1673دی متیل دی متوکسی سیلان Dimethyldimethoxysilane 
1674دی متیل گلی اکسیم, سدیم نمک Dimethylglyoxime, sodium salt 
1675دی متیل گلی اکسیم Dimethylglyoxime 
1676دی میدیوم بروماید Dimidium Bromide 
1677دی اکتیل آدیپات Dioctyl Adipate 
1678دی اکتیلفتالات Dioctyl phthalate 
1679دیo کسی بنزون Dioxybenzone 
1680دی پنتیل فتالات Dipentylphthalate 
1681دیفن هیدرامین هیدروکلریک اسید Diphenhydramine HCl 
1682دیفن ایدول هیدرو کلرید Diphenidol Hydrochloride 
1683دی فنیل استیک اسید Diphenylacetic acid 
1684دی فنیل استو نیتریل Diphenylacetonitrile 
1685دی فنیل آمین سولفونیک اسید, 0.005 M Diphenylamine Sulfonic Acid, 0.005 M 
1686دی فنیل آمین Diphenylamine 
1687دی فنیل آمینسولفونیک اسید, سدیم نمک Diphenylaminesulfonic acid, sodium salt 
1688دی فنیل بوریک اسید 2- آمینو اتیل استر Diphenylboric Acid 2-Aminoethyl Ester 
1689دی فنیل کربازون- برمو فنول بلو ،محلول Diphenylcarbazone-Bromophenol Blue Solution 
1690دی فنیل کربازون TS Diphenylcarbazone TS 
1691دی فنیل کربازون- زایلن سیانو FF Diphenylcarbazone-Xylene Cyanol FF 
1692دی فنیل سیکلو پروپنون Diphenylcyclopropenone 
1693دی فنیلن یدونیوم کلرید Diphenyleneiodonium chloride 
1694دی فنیل گلی اکسیم Diphenylglyoxime 
1695دی پروپیلن گلیکول متیل اتر Dipropylene Glycol Methyl Ether 
1696دی پروپیلن گلیکول منو متیل اتر استات Dipropylene glycol monomethyl etheracetate 
1697دی پروپیلن گلیکول Dipropylene Glycol 
1698دی پیریدامول Dipyridamole 
1699دی پیرون, منوهیدرات Dipyrone, Monohydrate 
1700دی تیو اریتریتول Dithioerythritol 
1701دی تیو تریتول Dithiotreitol 
1702دی تیزون Dithizone 
1703دی وینیل بنزن, پرکتیکال Divinylbenzene, Practical 
1704دی ال-1,2- هگزان دیول DL-1,2-Hexanediol 
1705دی ال-2- آمینو بوتیریک اسید DL-2-Aminobutyric Acid 
1706دی ال-3- متوکسی-4-  هیدروکسی ماندلیک اسید DL-3-Methoxy-4-hydroxymandelic Acid 
1707دی ال- آلانین- بتا نفتیل آمید هیدرو کلرید DL-Alanine-betanaphthylamideHydrochloride 
1708دی ال- آلانین DL-Alanine 
1709دی ال- آلفا لیپوئیک اسید DL-alphaLipoic acid 
1710دی ال- آسپاراجین منوهیدرات DL-asparagine monohydrate 
1711دی ال- آسپارتیک اسید DL-Aspartic acid 
1712دی ال- کامفر کینون DL-Camphorquinone 
1713دی ال- کارنیتین هیدروکلریک اسید DL-Carnitine HCl 
1714دی ال- دی تیو تریتول DL-Dithiothreitol 
1715دی ال- گلوتامیک اسید منوهیدرات DL-Glutamic acid monohydrate 
1716دی ال- لئوسین DL-Leucine 
1717دی ال- لئوسیل گلیسین DL-Leucylglycine 
1718دی ال- مالیک اسید DL-Malic acid 
1719دی ال- ماندلیک اسید DL-Mandelic acid 
1720دی ال- میتیونین DL-methionine 
1721دی ال-می تیونینول DL-Methioninol 
1722دی ال-نور لئوسین DL-Norleucine 
1723دی ال- پنتوزینیل الکل DL-Pantothenyl alcohol 
1724دی ال- فنیل آلانین DL-Phenylalanine 
1725دی ال- فنیل سوسینیک اسید DL- Phenylsuccinic Acid 
1726دی ال- سلنوم تیونین DL-Selenomethionine 
1727دی ال- سرین DL-Serine 
1728دی ال- سولفو رفانه DL-Sulforaphane 
1729دی ال- تریپتوفان DL-Tryptophan 
1730دی ال- والین DL-Valine 
1731دی ال ایمونن DLimonene 
1732دی ناز آی DNase I 
1733دکوسان Docosane 
1734دکواستات سدیم Docusate sodium 
1735دو دکان, 99% Dodecane, 99% 
1736دودکیل الکل Dodecyl alcohol 
1737دودکیل آمین Dodecylamine 
1738دودکیل بنزن سدیمسولفونات Dodecylbenzene sodium sulfonate 
1739دودکیل بنزن سولفونیک اسید Dodecylbenzenesulfonic acid 
1740دودکیل تری متیل آمونیوم  کلرید, 50% Dodecyltrimethylammonium chloride, 50% 
1741دولومیت, 200 مش Dolomite, 200 mesh 
1742دولومیت Dolomite 
1743دامپریدون Domperidone 
1744دانگ کوای روت ،پودر Dong Quai Root Powder 
1745دا فراست Dowfrost 
1746دا ترم SR1 Dowtherm SR1 
1747دکزپین هیدرو کلرید Doxepin hydrochloride 
1748دوکسوروبیسین هیدرو کلرید Doxorubicin hydrochloride 
1749دگزیل آمین سوسینات Doxylamine succinate 
1750دی پی دی ،شاخص DPD Indicator 
1751دراگونزبلاد ،پودر Dragon's Blood Powder 
1752درایریت, آشکارساز 8 مش Drierite, indicating 8 mesh 
1753درایریت, رگیولار 20-40 مش Drierite, regular 20-40 mesh 
1754دراپر ایدول Droperidol 
1755دالسیتول Dulcitol 
1756دیکلونین هیدرو کلرید Dyclonine Hydrochloride 
1757دیسپروسیوم AA  استاندارد Dysprosium AA Standard 
1758اشیناشسئا انگوستیفولیا هرب ،پودر Echinacea Angustifolia Herb Powder 
1759اشیناشسئا جویس عصاره 16:1 Echinacea juice extract 16:1 
1760اکونازول نیترات Econazole nitrate 
1761ادتات دی سدیم, دی هیدرات Edetate disodium, dihydrate 
1762ادتات دی سدیم دی هیدروژن Edetate Disodium Dihydrogen 
1763ای دی تی اَی, کلسیم دی سدیم نمک EDTA, calcium disodium salt 
1764ای دی تی اَی دی آمونیوم  دی هیدروژن نمک EDTA Diammonium Dihydrogen Salt 
1765ای دی تی اَی دی سدیم 0.01M w/ منیزیوم EDTA Disodium 0.01M w/Magnesium 
1766ای دی تی اَی دی سدیم, 0.5 M ،محلول EDTA Disodium, 0.5 M Solution 
1767ای دی تی اَی دی سدیم 10% (w/v) ،محلول EDTA Disodium 10% (w/v) Solution 
1768ای دی تی اَی دی سدیم نمک, 0.015 M EDTA Disodium Salt, 0.015 M 
1769ای دی تی اَی دی سدیم ،محلول, 0.01M EDTA Disodium Solution, 0.01M 
1770ای دی تی اَی دی سدیم ،محلول, 0.1M EDTA Disodium Solution, 0.1M 
1771ای دی تی اَی دی سدیم ،محلول, 0.05M EDTA Disodium Solution, 0.05M 
1772ای دی تی اَی دی سدیم ،محلول, 0.0575M EDTA Disodium Solution, 0.0575M 
1773ای دی تی اَی دی سدیم ،محلول, 0.0575N EDTA Disodium Solution, 0.0575N 
1774ای دی تی اَی دی سدیم ،محلول, 2.5% EDTA disodium solution, 2.5% 
1775ای دی تی اَی, آهن (III) سدیم نمک EDTA, Iron (III) Sodium Salt 
1776ای دی تی اَی استابیلایزر EDTA Stabilizer 
1777ای جی تی اَی EGTA 
1778ایکوسان Eicosane 
1779الاستین, 10% ،محلول Elastin, 10% Solution 
1780الکترود تمییز کننده Electrode Cleaner 
1781الکترود استوریج ،محلول Electrode Storage Solution 
1782المی ،صمغ Elemi gum 
1783الاجیک اسید Ellagic Acid 
1784ایمیو ،روغن Emu Oil 
1785اوسین B, آب ،محلول Eosin B, water soluble 
1786اوسین B Eosin B 
1787اوسین Y, 1% Eosin Y, 1% 
1788اوسین Y آزاد اسید Eosin Y free acid 
1789اوسین Y ،معرف A.C.S. Eosin Y, Reagent A.C.S. 
1790اپی کلروهیرین Epichlorohyrin 
1791اپی نفرین بی تارتارات Epinephrine bitartrate 
1792اپی نفرین هیدرو کلرید Epinephrine Hydrochloride 
1793اپی نفرین Epinephrine 
1794ایکوئلین Equilin 
1795اربیوم AA  استاندارد Erbium AA Standard 
1796ارگو کلسی فرول Ergocalciferol 
1797ارگولوئیدمیسیلاتس Ergoloid mesylates 
1798اریوکروم مشکی A Eriochrome black A 
1799اریوکروم مشکی T, 0.5% در ایزو پروپانول Eriochrome Black T, 0.5% in Isopropanol 
1800اریوکروم مشکی T, 0.5% در تری اتانول آمین Eriochrome Black T, 0.5% in Triethanolamine 
1801اریوکروم مشکی T  درNaCl Eriochrome Black T in NaCl 
1802اریوکروم مشکی T Eriochrome black T 
1803اریوکروم مشکی TS Eriochrome Black TS 
1804اریوکروم بلو مشکی R ،شاخص Eriochrome Blue Black R Indicator 
1805اریوکروم بلو مشکی R Eriochrome blue black R 
1806اریوکرومسیانینR Eriochrome cyanine R 
1807اریو گلاوسین Erioglaucine 
1808اریترومایسین اتیل سوسینات Erythromycin ethylsuccinate 
1809اریترومایسین فسفات Erythromycin Phosphate 
1810اریترومایسین ستارات Erythromycin stearate 
1811اریترومایسین Erythromycin 
1812اریتروسین B Erythrosin B 
1813اشکاز ،ترکیب Eschka's Mixture 
1814اسولین Esculin 
1815استرادیولبنزوات Estradiol benzoate 
1816استرادیول سیپیونات Estradiol Cypionate 
1817استرادیول, میلد ،پودر Estradiol, milled powder 
1818استرادیول والرات Estradiol valerate 
1819استریول Estriol 
1820استروژنز, مزدوج Estrogens, Conjugated 
1821استرون Estrone 
1822اتکانت -بافری 6:1 Etchant - Buffered 6:1 
1823اتکانت -بافری 15:1 Etchant - Buffered 15:1 
1824اتکانت -بافری 35:4 Etchant - Buffered 35:4 
1825اتاکرینیک اسید Ethacrynic Acid 
1826اتامبوتول هیدرو کلرید Ethambutol Hydrochloride 
1827اتان تیول Ethanethiol 
1828اتاورین هیدرو کلرید Ethaverine Hydrochloride 
1829اتیدیوم بروماید, 1% Ethidium Bromide, 1% 
1830اتیدیوم بروماید Ethidium bromide 
1831اتینیل استرادیول Ethinyl estradiol 
1832اتوپروپ آزین هیدرو کلرید Ethopropazine Hydrochloride 
1833اتوساکس ایمید Ethosuximide 
1834اتوکسی کوئین Ethoxyquin 
1835اتیل 3- اتوکسی پروپیونات Ethyl 3-Ethoxypropionate 
1836اتیل-4- دی متیل آمینو بنزوات Ethyl-4-Dimethylaminobenzoate 
1837اتیل 4- نیترو بنزوییل استات Ethyl 4-nitrobenzoylacetate 
1838اتیل استات, انهیدروس Ethyl acetate, Anhydrous 
1839اتیل استات Ethyl acetate 
1840اتیلاستواستات Ethyl acetoacetate 
1841اتیل اکریلات Ethyl acrylate 
1842اتیل الکل 190 پروف Ethyl Alcohol 190 Proof 
1843اتیل الکل 200 پروف Ethyl alcohol 200 Proof 
1844اتیلبنزوات Ethyl benzoate 
1845اتیل بنزوییل استات Ethyl benzoylacetate 
1846اتیل بروماید Ethyl bromide 
1847اتیل بوتیرات Ethyl Butyrate 
1848اتیل سلولز اتر Ethyl cellulose ether 
1849اتیل کلرید Ethyl chloride 
1850اتیل کلرو استات Ethyl Chloroacetate 
1851اتیل کلرو فورمات Ethyl chloroformate 
1852اتیل اوسین Ethyl eosin 
1853اتیل اتر, انهیدروس ،معرف Ethyl ether, Anhydrous Reagent 
1854اتیل اتر Ethyl ether 
1855اتیل فورمات Ethyl formate 
1856اتیل یدید Ethyl iodide 
1857اتیل L- لاکتات Ethyl L-lactate 
1858اتیل لینولات Ethyl linolenate 
1859اتیل مالونیل کلرید, تکنیکال Ethyl Malonyl Chloride, Technical 
1860اتیلمالتول Ethyl maltol 
1861اتیل متیل فنیل گلیسیدات Ethyl methylphenylglycidate 
1862اتیل نیکوتینات Ethyl nicotinate 
1863اتیل نیترو استات Ethyl nitroacetate 
1864اتیل اولئات Ethyl Oleate 
1865اتیل نارنجی, سدیم نمک Ethyl Orange, Sodium Salt 
1866اتیل پالمیتات Ethyl Palmitate 
1867اتیل پارابن Ethyl paraben 
1868اتیل پیروات Ethyl pyruvate 
1869اتیلرد Ethyl Red 
1870اتیل سالیسیلات Ethyl Salicylate 
1871اتیل سیلیکات Ethyl silicate 
1872اتیل- ترانس- سینامات Ethyl-trans-Cinnamate 
1873اتیل وانیلین Ethyl vanillin 
1874اتیل بنفش Ethyl violet 
1875اتیل بنزن Ethylbenzene 
1876اتیلنکربنات Ethylene carbonate 
1877اتیلنگلیکول Ethylene glycol 
1878اتیلن دی آمین دی هیدرو کلرید Ethylenediamine dihydrochloride 
1879اتیلن دی آمین تترا استیک اسید, N.F. Ethylenediamine tetraacetic acid, N.F. 
1880اتیلن دی آمین تترا استیک اسید Ethylenediamine tetraacetic acid 
1881اتیلن دی آمین Ethylenediamine 
1882اتیلن دی آمین تترا استات دی پتاسیم نمک Ethylenediaminetetraacetate Dipotassium Salt 
1883اتیلن دی آمین تترا استیک اسید فریکآمونیوم  نمک ،محلول Ethylenediaminetetraacetic Acid FerricAmmonium Salt, Solution 
1884اتیلن دی آمین تترا استیک اسید منیزیوم دی سدیم نمک Ethylenediaminetetraacetic Acid Magnesium Disodium Salt 
1885اتیلن دی آمین تترا استیک اسید تترا سدیم نمک Ethylenediaminetetraacetic Acid Tetrasodium Salt 
1886اتیلن دی آمین تترا استیک اسید تری سدیم نمک Ethylenediaminetetraacetic Acid TrisodiumSalt 
1887اتیل هگزا دکیل دی متیل آمونیوم  بروماید Ethylhexadecyldimethylammoniumbromide 
1888اتیل اگزانتیک اسید Ethylxantic Acid 
1889اکالیپتوس ،روغن Eucalyptus oil 
1890یوجنول Eugenol 
1891اروپیم AA  استاندارد Europium AA Standard 
1892اوانس بلو Evans blue 
1893اونینیگ پریم گل رز ،روغن Evening Primrose Oil 
1894فاموتیدین Famotidine 
1895فامپروفازون Famprofazone 
1896فست سبز #3 Fast green #3 
1897فست سالفون مشکی F Fast Sulphon Black F 
1898FD وC مشکی شید FD&C Black Shade 
1899FD وC بلو 1 FD&C Blue 1 
1900FD وC بلو #2 FD&C Blue #2 
1901FD وC کارمین FD&C Carmine 
1902FD وC امرالد سبز FD&C Emerald Green 
1903FD وC سبز 3 FD&C Green 3 
1904FD وCرد 3 FD&C Red 3 
1905FD وCرد 40 FD&C Red 40 
1906FD وC زردرنگ 5 FD&C Yellow 5 
1907FD وC زردرنگ 6 FD&C Yellow 6 
1908فلینگ ،محلول "A" Fehling Solution "A" 
1909فلینگ ،محلول "B" Fehling Solution "B" 
1910فنبندازول Fenbendazole 
1911فنل ،روغن Fennel oil 
1912فنل سید ،پودر Fennel Seed Powder 
1913فنوگریک عصاره, 4:1 Fenugreek Extract, 4:1 
1914فنوگریک سید ،پودر Fenugreek Seed, Powder 
1915فن والارت والرات Fenvalerate 
1916فریک آمونیوم  سیترات, قهوه ای Ferric ammonium citrate, brown 
1917فریک آمونیوم  سیترات, سبز Ferric ammonium citrate, green 
1918فریک آمونیوم  اگزالات Ferric ammonium oxalate 
1919فریک آمونیوم  سولفات, 0.1 N Ferric Ammonium Sulfate, 0.1 N 
1920فریک آمونیوم  سولفات, 6% Ferric Ammonium Sulfate, 6% 
1921فریک آمونیوم  سولفات دو دکا هیدرات Ferric ammonium sulfate dodecahydrate 
1922فریک آمونیوم  سولفات, اشباع,Aq.Sول. Ferric Ammonium Sulfate, Saturated,Aq.Sol. 
1923فریک آمونیوم  سولفات TS Ferric Ammonium Sulfate TS 
1924فریک کلرید, 0.025% Ferric Chloride, 0.025% 
1925فریک کلرید, 10% Ferric Chloride, 10% 
1926فریک کلرید, 41 Be (40% w/v) Ferric Chloride, 41 Be' (40% w/v) 
1927فریک کلرید, 60% w/w Ferric Chloride, 60% w/w 
1928فریک کلریدکالریمتریک ،محلول Ferric Chloride Colorimetric Solution 
1929فریک کلرید هگزا هیدرات Ferric chloride hexahydrate 
1930فریک کلرید ،محلولبرای سولفید ،محلول Ferric Chloride, Solution for Sulfide Solution 
1931فریک کلرید TS Ferric Chloride TS 
1932فریک کلرید Ferric chloride 
1933فریک سیترات, 17% ،پودر Ferric Citrate, 17% Powder 
1934فریک سیترات Ferric Citrate 
1935فریک نیتراتبرای APHA کلرید Ferric Nitrate for APHA Chloride 
1936فریک نیترات نونا هیدرات Ferric nitrate nonahydrate 
1937فریک اکسید Ferric oxide 
1938فریک فسفات Ferric phosphate 
1939فریک پیرو فسفات Ferric pyrophosphate 
1940فریک ساب سولفات ،محلول Ferric Subsulfate Solution 
1941فریک ساب سولفات Ferric subsulfate 
1942فریک سولفات Ferric sulfate 
1943فریک سولفید Ferric sulfide 
1944فروسن Ferrocene 
1945فروسن کربوگزیلیک اسید Ferrocenecarboxylic acid 
1946فروین ،شاخص, 0.025M Ferroin Indicator, 0.025M 
1947فروسو فریک اکسید, مشکی ،پودر Ferrosoferric Oxide, Black Powder 
1948فروس آمونیوم  سولفات, 0.1N Ferrous Ammonium Sulfate, 0.1N 
1949فروس آمونیوم  سولفات, 0.25N Ferrous Ammonium Sulfate, 0.25N 
1950فروس آمونیوم  سولفات (FAS تیترانت).0.00282 N Ferrous Ammonium Sulfate (FAS Titrant).0.00282 N 
1951فروس آمونیوم  سولفات هگزا هیدرات Ferrous ammonium sulfate hexahydrate 
1952فروس کلرید Ferrous chloride 
1953فروساتیلن دی آمونیوم  سولفات Ferrous ethylenediammonium sulfate 
1954فروس فومورات Ferrous fumarate 
1955فروس گلوکونات دی هیدرات Ferrous gluconate dihydrate 
1956فروس لاکتات Ferrous lactate 
1957فروس اگزالات Ferrous oxalate 
1958فروس سولفات هپتا هیدرات Ferrous sulfate heptahydrate 
1959فروس سولفات Ferrous sulfate 
1960فروس سولفید Ferrous sulfide 
1961فیسین Ficin 
1962فیگ ،پودر Fig Powder 
1963فیر نیدل ،روغن - کانادین Fir needle oil - Canadian 
1964فیر نیدل ،روغن - سیبریان Fir needle oil - Siberian 
1965فیش ،روغن, fروm منهادن Fish Oil, from Menhaden 
1966فلاوون Flavone 
1967فلوریسیل 60-100 مش Florisil 60-100 mesh 
1968فلوریسیل 100-200 مش Florisil 100-200 mesh 
1969فلوکونازول Fluconazole 
1970فلادرو کورتیزون استات Fludrocortisone acetate 
1971فلان ایزولید, انهیدروس Flunisolide, Anhydrous 
1972فلانیکسین مگلومین Flunixin Meglumine 
1973فلو بوریک اسید Fluoboric acid 
1974فلوسینونید Fluocinonide 
1975فلورن Fluorene 
1976فلورسک آمین Fluorescamine 
1977فلورسئین, 2% Fluorescein, 2% 
1978فلورسئین, 40% Fluorescein, 40% 
1979فلورسئین ایزو تیو سیانات Fluorescein Isothiocyanate 
1980فلورسئین سدیم Fluorescein sodium 
1981فلورسئین Fluorescein 
1982فلورسنت برایتر 28 Fluorescent Brightner 28 
1983فلوراید  استاندارد, 0.01mg F/1ml Fluoride Standard, 0.01mg F/1ml 
1984فلوراید  استاندارد, 0.1mg F/1ml Fluoride Standard, 0.1mg F/1ml 
1985فلوراید  استاندارد, 1ml/1mg F Fluoride Standard, 1ml/1mg F 
1986فلورو متولون Fluorometholone 
1987فلو سیلیسیلیک اسید Fluosilicic acid 
1988فلوگزیتین هیدرو کلرید Fluoxetine Hydrochloride 
1989فلو اکسیم استرون Fluoxymesterone 
1990فلوربیپرو فن والارت Flurbiprofen 
1991فولیک اسید Folic acid 
1992فولین  و  دنیس ،معرف ( تیروزین) ( اسپشل ،معرف) Folin and Denis Reagent (Tyrosine) (Special Reagent) 
1993فولین- سیوکالتیوفنول TS Folin-Ciocalteau Phenol TS 
1994رنگ مواد غذایی, مشکی ،پودر Food Color, Black, Powder 
1995رنگ مواد غذایی, بلو ،پودر Food Color, Blue Powder 
1996رنگ مواد غذایی, سبز ،پودر Food Color, Green Powder 
1997رنگ مواد غذایی, نارنجی ،پودر Food Color, Orange, Powder 
1998رنگ مواد غذایی,رد ،پودر Food Color, Red Powder 
1999رنگ مواد غذایی, بنفش ،پودر Food Color, Violet Powder 
2000رنگ مواد غذایی, زردرنگ ،پودر Food Color, Yellow Powder 

 

از جدول MSDS فارسی مندرج در این صفحه، کافی است کد محصول را برای ما ارسال نمایید.

توجه1 ) موارد مندرج در این جدول تنها قسمتی از لیست MSDS فارسی موجود در دیتابیس این شرکت هست. لیست سایر مواد را از لینک های زیر ببنید:

لیست MSDS فارسی 1| لیست MSDS فارسی 2|لیست MSDS فارسی 3 | لیست MSDS فارسی 4 |لیست MSDS فارسی 5

توجه 2) تمام موارد موجود در این جدول آماده تحویل به زبان فارسی در دو فرمت پیشرفته و ساده می باشد. (اطلاعات بیشتر: بزرگترین پایگاه MSDS فارسی در ایران)

 


حتما ببنید!

کاتالوگ محصولات و خدمات ما

فرا ایمن مجوز انتشار مطالبش را تنها با ذکر نام این شرکت (فرا ایمن) می دهد. نشر مطالب با ذکر نام شرکت مجاز است.