پرینت

از جدول MSDS فارسی مندرج در این صفحه، کافی است کد محصول را برای ما ارسال نمایید.

توجه1 ) موارد مندرج در این جدول تنها قسمتی از لیست MSDS فارسی موجود در دیتابیس این شرکت هست. لیست سایر مواد را از لینک های زیر ببنید:

لیست MSDS فارسی 1| لیست MSDS فارسی 2|لیست MSDS فارسی 3 | لیست MSDS فارسی 4 |لیست MSDS فارسی 5

توجه 2) تمام موارد موجود در این جدول آماده تحویل به زبان فارسی در دو فرمت پیشرفته و ساده می باشد. (اطلاعات بیشتر: بزرگترین پایگاه MSDS فارسی در ایران)

 

 

کد محصول  نام فارسی MSDSMEnglish name of MSDS
3001نوکلیر فسترد Nuclear fast red 
3002Nutمیg ،روغن Nutmeg oil 
3003نیلیدرین هیدرو کلرید Nylidrin Hydrochloride 
3004نیستاتین Nystatin 
3005o-Aنیس  آلدهید o-Anisaldehyde 
3006o- کلرو فنول o-Chlorophenol 
3007o- کریزول o-Cresol 
3008o- کریزول فتالئین پیچیدهون دی سدیم نمک o-Cresolphthalein complexone disodiumsalt 
3009o- کریزول فتالئین پیچیدهون o-Cresolphthalein complexone 
3010o- کریزول فتالئین o-Cresolphthalein 
3011O- نیترو فنول O-Nitrophenol 
3012o- نیترو فنیل-B-D- گالاکتو پیرانوسید o-Nitrophenyl-B-D-galactopyranoside 
3013O- فنیلن دی آمین دی هیدرو کلرید O-Phenylenediamine dihydrochloride 
3014O- فنیلن دی آمین O-Phenylenediamine 
3015o- فتال  آلدهید o-Phthalaldehyde 
3016o-تولیدین دی هیدرو کلرید o-Tolidine dihydrochloride 
3017O-تولیدین O-Tolidine 
3018o-تولuیک اسید o-Toluic acid 
3019o- زایلن o-Xylene 
3020Oات Bراn SCM 250 Oat Bran SCM 250 
3021Oberمیyer ،معرف Obermeyer Reagent 
3022وسhrاتوکسین A Ochratoxin A 
3023اکتاکوسان Octacosane 
3024اکتاکوزانول Octacosanol 
3025اکتان Octane 
3026اکاتوئیک اسید Octanoic acid 
3027اکتا فنیل سیکلو تتراsilاکسان Octaphenylcyclotetrasiloxane 
3028وستیل-B-D- گلوکو پیرانوسید Octyl-B-D-glucopyranoside 
3029وستیل متوکسی سینامات Octyl Methoxycinnamate 
3030وستیل سالیسیلات Octyl Salicylate 
3031وستیل آمین Octylamine 
3032،روغنبرای Heات ترانسfer Oil for Heat Transfer 
3033،روغنرد O Oil red O 
3034ولیک اسید سدیم نمک Oleic acid sodium salt 
3035ولیک اسید Oleic acid 
3036ولo رزین کاپسیکوم Oleoresin capsicum 
3037ولیل الکل Oleyl Alcohol 
3038ولibaنیوم ،روغن Olibanum oil 
3039ولیو لیف عصاره Olive Leaf Extract 
3040ولیو ،روغن Olive oil 
3041Oمیga-Un دکیلنیل الکل Omega-Undecylenyl Alcohol 
3042Oمیپرازول Omeprazole 
3043پیاز ،روغن Onion oil 
3044نارنجی کنستانتره,بی رنگ, طبیعی,طعم Orange Concentrate, Colorless, Natural,Flavor 
3045نارنجی G Orange G 
3046نارنجی II Orange II 
3047نارنجی IV Orange IV 
3048نارنجی ،روغن,بیتر, کلد پرسد Orange oil, Bitter, cold pressed 
3049نارنجی ،روغن, کالیفرنیا نوع, کلد پرسد Orange oil, California Type, cold pressed 
3050نارنجی ،روغن, کالیفرنیا نوع Orange oil, California Type 
3051نارنجی ،روغن,فلوریدا نوع, کلد پرسد Orange oil, Florida Type, cold pressed 
3052نارنجی ،روغن,فلوریدا نوع Orange oil, Florida Type 
3053نارنجی ،روغن, شیرین Orange oil, Sweet 
3054نارنجی Peel ،پودر Orange Peel Powder 
3055اورسئین Orcein 
3056ارسینول منوهیدرات Orcinol monohydrate 
3057ارگتین Orgotein 
3058اریگانیوم ،روغن Origanum oil 
3059اوتیک اسید, انهیدروس Orotic Acid, anhydrous 
3060Orفنadرین سیترات Orphenadrine Citrate 
3061ارتو- تلوئیدین ortho-Toluidine 
3062اسمییوم AA  استاندارد Osmium AA Standard 
3063اسمییوم تتر اکسید, 4% Osmium Tetroxide, 4% 
3064اسمییوم تتر اکسید Osmium tetroxide 
3065واکس گال Ox Gall 
3066اگزالیک اسید, 0.1N Oxalic Acid, 0.1N 
3067اگزالیک اسید, 5% Oxalic Acid, 5% 
3068اگزالیک اسید, 7.5% Oxalic Acid, 7.5% 
3069اگزالیک اسید - 10% ،محلول Oxalic Acid - 10% Solution 
3070اگزالیک اسید انهیدروس Oxalic acid anhydrous 
3071اگزالیک اسید دی هیدرات Oxalic acid dihydrate 
3072اکسالیل بروماید Oxalyl bromide 
3073اکسالیل کلرید Oxalyl chloride 
3074اکسی آمید هیدرازین Oxamic Hydrazide 
3075وکس آمید Oxamide 
3076وکس فن والارتdازول Oxfendazole 
3077Oکسولینیک اسید Oxolinic Acid 
3078وکسون, منو پرسولفات ،ترکیب Oxone, Monopersulfate Compound 
3079اکسیبوتینین کلرید Oxybutynin Chloride 
3080اکسیبوتینین Oxybutynin 
3081اکسی متازولین هیدرو کلرید Oxymetazoline Hydrochloride 
3082اکسی تتراسایکلین دی هیدرات Oxytetracycline dihydrate 
3083اکسی تری فیلین Oxytriphylline 
3084p- آمینوهیپیوریک اسید p-Aminohippuric acid 
3085p- آمینو سالیسیلیک اسید p-Aminosalicylic acid 
3086P-آنیس  آلدهید P-Anisaldehyde 
3087P-آنیسیک اسید p-Anisic Acid 
3088P-آنیسیدین p-Anisidine 
3089p- کلرو استانیلید p-Chloroacetanilide 
3090p- کلرو آنیلین p-Chloroaniline 
3091p- کلرو فنوکسی استیک اسید p-Chlorophenoxyacetic Acid 
3092p-Cyمین p-Cymene 
3093p- دی برومو بنزن p-Dibromobenzene 
3094p- دی متوکسی بنزن p-Dimethoxybenzene 
3095p- دی متیل آمینو آزو بنزن p-Dimethylaminoazobenzene 
3096P- دی متیل آمینو بنز آلدهید P-Dimethylaminobenzaldehyde 
3097p- دی متیل آمینو سینام  آلدهید p-Dimethylaminocinnamaldehyde 
3098p- دی اکسان p-Dioxane 
3099p- هیدرو کسی بنزوئیک اسید p-Hydroxybenzoic acid 
3100p- متیل آمینو فنول سولفات p-Methylaminophenol Sulfate 
3101p- نفتول بنزین p-Naphtholbenzein 
3102p- نیترو بلو تترازولیوم کلرید p-Nitro blue tetrazolium chloride 
3103P- نیترو بنزوئیک اسید P-nitrobenzoic acid 
3104P- نیترو فنول P-Nitrophenol 
3105p- نیترو فنیل فسفات, دی سدیم نمک p-Nitrophenyl phosphate, disodium salt 
3106p- نیترو فنیل هیدرازین p-Nitrophenylhydrazine 
3107p- فنول سولفونیک اسید, سدیم نمک, دی هیدرات p-Phenolsulfonic acid, sodium salt,dihydrate 
3108p- فنیلن دی آمین p-Phenylenediamine 
3109p-تر فنیل p-Terphenyl 
3110P- تولوئن سولفونیک اسید منوهیدرات P-Toluenesulfonic acid monohydrate 
3111p- تولوئن سولفونیک اسید سدیم نمک p-Toluenesulfonic acid sodium salt 
3112p- تولوئن سولفونیک اسید TS p-Toluenesulfonic Acid TS 
3113p- تولوئن سولفونیل کلرید p-Toluenesulfonyl chloride 
3114p-تولuیک اسید p-Toluic acid 
3115p- تلوئیدین هیدرو کلرید p-Toluidine Hydrochloride 
3116p- زایلن p-Xylene 
3117Pاکلیtaکسel Paclitaxel 
3118پادیمات O Padimate O 
3119پیج 4% ،محلول,الکتروفورتیک Page 4% Solution, Electrophoretic 
3120پیج, 8% ،محلول Page, 8% Solution 
3121پالمیدیوم AA  استاندارد Palladium AA Standard 
3122پالمیدیوم کلرید, 5% Palladium Chloride, 5% 
3123پالمیدیوم کلرید Palladium chloride 
3124پالمیدیوم F ،روغن .25mm ضخیم Palladium Foil .25mm thick 
3125پالمیدیوم (II) نیترات Palladium (II) Nitrate 
3126پالمیدیوم ون آلومینا - 5% Palladium on Alumina - 5% 
3127پالمیدیوم ون ذغال (5-10%) Palladium on Charcoal (5-10%) 
3128پالمیدیوم اکسید Palladium oxide 
3129پالمیدیوم Palladium 
3130پالم ،روغن Palm oil 
3131پالماrاسa ،روغن Palmarosa oil 
3132پالمیتیک اسید Palmitic acid 
3133پالمیتیک انهیدرید Palmitic Anhydride 
3134Paماbروm Pamabrom 
3135PAN ،شاخص 0.1% ین اتانول PAN Indicator 0.1% in Ethanol 
3136PAN ،شاخص 0.1% ین متانول PAN Indicator 0.1% in Methanol 
3137PAN ،شاخص 1% ین متانول PAN Indicator 1% in Methanol 
3138PAN PAN 
3139پانکراتین Pancreatin 
3140پانگامیک اسید, سدیم Pangamic Acid, Sodium 
3141پنتنول Panthenol 
3142پاپاین, 100 mcu Papain, 100 mcu 
3143پاپاین, 200 mcu Papain, 200 mcu 
3144پاپانیکولaouاستین EA-36-50 Papanicolaou Stain EA-36-50 
3145پاپانیکولaouاستین EA-65 Papanicolaou Stain EA-65 
3146پاپانیکولaouاستین OG-6 Papanicolaou Stain OG-6 
3147پاپاورین منو هیدرو کلرید Papaverine monohydrochloride 
3148پاپاya لیف ،پودر Papaya Leaf, powder 
3149پار ،معرف, ACS PAR, Reagent, ACS 
3150پار PAR 
3151پارا- آمینو فنول para-Aminophenol 
3152پارا- کریزول Para-Cresol 
3153پارا- دی متیل آمینو بنزالروdaنین para-Dimethylaminobenzalrhodanine 
3154پارا- دی متیل آمینو بنزالروdaنین ،شاخص para- DimethylaminobenzalrhodanineIndicator 
3155پارافین Paraffin 
3156پارافرم  آلدهید Paraformaldehyde 
3157پار  آلدهید Paraldehyde 
3158پارsley هرب ،روغن Parsley Herb Oil 
3159پارsley سید ،روغن Parsley Seed Oil 
3160Passیون فلوور هرب عصاره, 4:1 ،پودر Passion Flower Herb Extract, 4:1, Powder 
3161Passیون فلوور ،پودر عصاره Passion Flower Powder Extract 
3162Pاتکوuلی ،روغن Patchouli oil 
3163Pاتnt بلو Patent blue 
3164Peanut ،روغن Peanut oil 
3165پکتین ( سیب) Pectin (Apple) 
3166پکتین Pectin 
3167Peمولین Pemoline 
3168Pننیروyال ،روغن Pennyroyal oil 
3169پنتا کلرو فنول Pentachlorophenol 
3170پنتاکوسان Pentacosane 
3171پنتا دکان Pentadecane 
3172پنتا اریتریتول Pentaerythritol 
3173پنتا فلورو فنول Pentafluorophenol 
3174پنتان Pentane 
3175پنتانs Pentenes 
3176Pنتوکسیفیللین Pentoxifylline 
3177پنتیلن تترازول Pentylenetetrazole 
3178Peونy روت ،پودر Peony Root Powder 
3179پپرمینت لیف عصاره, 4:1 ،پودر Peppermint Leaf Extract, 4:1, Powder 
3180پپرمینت لیف ،پودر Peppermint Leaf Powder 
3181پپرمینت ،روغن Peppermint oil 
3182پپرمینت سپایریت Peppermint Spirit 
3183پپسین 1:3,000 Pepsin 1:3,000 
3184پپسین 1:10,000 Pepsin 1:10,000 
3185پپسین 1:15,000 Pepsin 1:15,000 
3186پپستاتین A Pepstatin A 
3187پپتون ،محلول Peptone Solution 
3188پپتون Peptone 
3189پر استیک اسید اسید, 35% Peracetic Acid, 35% 
3190پرکلریک اسید, 0.1N Perchloric Acid, 0.1N 
3191پرکلریک اسید, 60% Perchloric acid, 60% 
3192پرکلریک اسید, 70% Perchloric acid, 70% 
3193پر فلورو دکالین Perfluorodecalin 
3194پر فلورو اکتان Perfluorooctane 
3195پر فلورووستیل بروماید Perfluorooctyl Bromide 
3196پرگولید میسیلات Pergolide Mesylate 
3197پر یدیک اسید Periodic acid 
3198پرفن آزین Perphenazine 
3199پرsیک ،روغن, پالوده شده Persic Oil, refined 
3200پرuویاn بالسام Peruvian balsam 
3201پرترولاتیوم, سفید Petrolatum, white 
3202پرترولاتیوم, زردرنگ Petrolatum, yellow 
3203پرترولیوم اتر, B ، دمای جوشبازه90 -120 C Petroleum Ether, Boiling Range 90 -120 C 
3204پرترولیوم اتر Petroleum ether 
3205فن استین Phenacetin 
3206فنانترن Phenanthrene 
3207فنانترولین 0.1% ،محلول Phenanthroline 0.1% Solution 
3208فن آزین متو سولفات Phenazine methosulfate 
3209فن آزو پیریدین هیدرو کلرید Phenazopyridine Hydrochloride 
3210فن اتیل بروماید Phenethyl Bromide 
3211فن اتیل ایزو تیو سیانات phenethyl isothiocyanate 
3212فن اتیل آمین هیدرو کلرید Phenethylamine hydrochloride 
3213فن اتیل آمین Phenethylamine 
3214فنir آمین مالئات Pheniramine maleate 
3215فنول- کلروفرم- ایزوآمیل الکل,25:24:1 Phenol-Chloroform-Isoamyl Alcohol,25:24:1 
3216فنول - فولین ،معرف 2N Phenol - Folin Reagent 2N 
3217فنول,مایع شده,خنثی شده,برای مولکولاربیولوژی Phenol, Liquified, neutralized, for molecular biology 
3218فنول,مایع شده Phenol, Liquified 
3219فنول رد, 0.02% Phenol Red, 0.02% 
3220فنول رد, 0.04% Phenol Red, 0.04% 
3221فنول رد, آب ،محلول Phenol red, water soluble 
3222فنول رد Phenol red 
3223فنول  استاندارد, 1mg/ml Phenol Standard, 1mg/ml 
3224فنول Phenol 
3225فنول فتالئین, 0.5% ین 50% الکل Phenolphthalein, 0.5% in 50% alcohol 
3226فنول فتالئین 0.5% ین 50% ایزو پروپانول Phenolphthalein 0.5% in 50% Isopropanol 
3227فنول فتالئین, 1% ین 70% الکل Phenolphthalein, 1% in 70% alcohol 
3228فنول فتالئین دی فسفات Phenolphthalein Diphosphate 
3229فنول فتالئین ،شاخص, 0.08% ین متانول Phenolphthalein Indicator, 0.08% in Methanol 
3230فنول فتالئین ،پودر Phenolphthalein, powder 
3231فنول فتالئین ،محلول, 1% Phenolphthalein Solution, 1% 
3232فنول فتالئین TS Phenolphthalein TS 
3233فنول فتالین Phenolphthalin 
3234فنول سولفونیک اسید Phenolsulfonic acid 
3235فنوسافرانین Phenosafranin 
3236فنوزی آزین Phenothiazine 
3237فناکسازیین Phenoxathiin 
3238فنوکسی استیک اسید Phenoxyacetic acid 
3239فنوکسیبنز آمین  هیدروکلریک اسید Phenoxybenzamine HCl 
3240فنتول آمین میسیلات Phentolamine Mesylate 
3241فنیل استات Phenyl Acetate 
3242فنیل اتر Phenyl ether 
3243فنیل ایزوسیانات Phenyl Isocyanate 
3244فنیل ایزو تیو سیانات Phenyl isothiocyanate 
3245فنیل جیوه استات Phenyl mercury acetate 
3246فنیل جیوه سالیسیلات Phenyl mercury salicylate 
3247فنیل سالیسیلات Phenyl salicylate 
3248فنیل استیل کلرید Phenylacetyl chloride 
3249فنیل استیلن Phenylacetylene 
3250فنیل آرسین اکسید, 0.0250 N Phenylarsine Oxide, 0.0250 N 
3251فنیل آرسین اکسید, 0.00564N Phenylarsine Oxide, 0.00564N 
3252فنیل آرسین اکسید Phenylarsine oxide 
3253فنیل بوتازون Phenylbutazone 
3254فنیلیفرین هیدرو کلرید Phenylephrine hydrochloride 
3255فنیل هیدرازین هیدرو کلرید Phenylhydrazine hydrochloride 
3256فنیل هیدرازین Phenylhydrazine 
3257فنیل جیوه بورات Phenylmercuric borate 
3258فنیل جیوه کلرید Phenylmercuric chloride 
3259فنیل جیوه نیترات Phenylmercuric nitrate 
3260فنیل متیل سولفونیل فلوراید Phenylmethylsulfonyl fluoride 
3261فنیلوکسiران Phenyloxirane 
3262فنیلphاسفینیک اسید سدیم نمک (50% آبدار ،محلول), 46% (تیتr.) Phenylphosphinic acid sodium salt (50% aqueous solution), 46% (titr.) 
3263فنیلپیرویک اسید, سدیم نمک منوهیدرات Phenylpyruvic Acid, Sodium Salt Monohydrate 
3264فنیل تیو کربامید Phenylthiocarbamide 
3265فنیل تولوکس آمین سیترات Phenyltoloxamine Citrate 
3266فنیل اوره Phenylurea 
3267فنyتوین سدیم Phenytoin sodium 
3268فنyتوین Phenytoin 
3269فلoreقلع Phloretin 
3270فلوروگلوسینول دی هیدرات Phloroglucinol dihydrate 
3271فلوکسین B Phloxine B 
3272فسفات بافر ،محلولبرای کلرین Phosphate Buffer Solution for chlorine 
3273فسفاتیدیل کولین Phosphatidyl Choline 
3274فسفاتیدیل سرین, 20% ،پودر Phosphatidyl Serine, 20% Powder 
3275فسفو مولبیدیک اسید Phosphomolybdic acid 
3276فسفریک اسید, 1.0 N Phosphoric Acid, 1.0 N 
3277فسفریک اسید 10% Phosphoric Acid 10% 
3278فسفریک اسید, 25% Phosphoric Acid, 25% 
3279فسفریک اسید, 75% Phosphoric acid, 75% 
3280فسفریک اسید, 85% Phosphoric acid, 85% 
3281فسفریک اسید, 85% Phosphoric acid, 85% 
3282فسفریک اسید, 85% Elecترونیک رووم درجه Phosphoric acid, 85% Electronic RoomGrade 
3283فسفریک اسید, متا Phosphoric acid, meta 
3284فسفوروس اسید Phosphorous acid 
3285فسفوراس AA  استاندارد Phosphorus AA Standard 
3286فسفوراس آمینو اسید کلات 20% Phosphorus Amino Acid Chelate 20% 
3287فسفوراس اکسی کلرید Phosphorus oxychloride 
3288فسفوراس پنتا کلرید Phosphorus pentachloride 
3289فسفوراس پنت اکسید Phosphorus pentoxide 
3290فسفوراس تری بروماید Phosphorus tribromide 
3291فسفوراس تری کلرید Phosphorus trichloride 
3292فسفو تانگستیک اسید Phosphotungstic acid 
3293فتالیک اسید Phthalic acid 
3294فتالیک انهیدرید Phthalic anhydride 
3295فتال ایمید, پتاسیم Deriواتیve Phthalimide, Potassium Derivative 
3296فتال ایمید Phthalimide 
3297فتالیل سولفا تیازول Phthalylsulfathiazole 
3298فیسو استیگمین سالیسیلات Physostigmine salicylate 
3299فیسو استیگمین Physostigmine 
3300فیتونا دیون Phytonadione 
3301پیکeاتanنول Piceatannol 
3302پیکولینیک اسید Picolinic acid 
3303پیکریک اسید, اشباع Picric Acid, Saturated 
3304پیکریک اسید Picric acid 
3305پیکرولینیک اسید Picrolonic Acid 
3306پیکروتوکسین Picrotoxin 
3307پیکریل سولفونیک اسید, 10% آبدار ،محلول Picrylsulfonic Acid, 10% Aqueous Solution 
3308پیکریل سولفونیک اسید, 10% (w/v) ین متانول Picrylsulfonic Acid, 10% (w/v) in Methanol 
3309پیلوسارپین هیدروکلریک اسید Pilocarpine HCl 
3310پیلوسارپین نیترات Pilocarpine nitrate 
3311Piمیلیک اسید Pimelic acid 
3312پیمنتa بری ،روغن Pimenta berry oil 
3313پیمنتa لیف ،روغن Pimenta leaf oil 
3314پینa Cولada ،رایحه کنستانتره Pina Colada flavor concentrate 
3315پیناکولون Pinacolone 
3316P ایندوlول Pindolol 
3317پین نeدی الe ،روغن Pine needle oil 
3318پین ،روغن Pine oil 
3319پین tار Pine tar 
3320پین ،رایحه سیب کنستانتره Pineapple flavor concentrate 
3321پیپرازین, انهیدروس Piperazine, anhydrous 
3322پیپرازین سیترات Piperazine citrate 
3323پیپرازین هگزا هیدرات Piperazine Hexahydrate 
3324پیپرین Piperine 
3325Piپرونیل بوت اکسید Piperonyl Butoxide 
3326پیپS بافر PIPES Buffer 
3327پیپS, منو سدیم نمک PIPES, monosodium salt 
3328پیپS PIPES 
3329پیر استام Piracetam 
3330پیروکسیکام Piroxicam 
3331پلاتینیک کلرید TS Platinic Chloride TS 
3332پلاتین AA  استاندارد Platinum AA Standard 
3333پلاتین کلرید, 5% Platinum Chloride, 5% 
3334پلاتین کلرید, 10% Platinum Chloride, 10% 
3335پلاتین F ،روغن, 0.001" ضخیم Platinum Foil, 0.001" thick 
3336پلاتین F ،روغن, 0.004" ضخیم Platinum Foil, 0.004" thick 
3337پلاتین (II) کلرید, 73% pt Platinum (II) chloride, 73% pt 
3338پلاتینمتال ،پودر Platinum Metal, Powder 
3339پلاتین ون آلومینا (5%) Platinum on Alumina (5%) 
3340پلاتین ون آزبست (5%) Platinum on Asbestos (5%) 
3341پلاتین ون ذغال (5%) Platinum on Charcoal (5%) 
3342پلاتین اکسید Platinum oxide 
3343پلاتین سیم, 2.0 mm قطر Platinum Wire, 2.0 mm diameter 
3344پدوفیلوتوکسین Podophyllotoxin 
3345پدوفیلیوم رزین Podophyllum resin 
3346پلاکسامیر 124 Poloxamer 124 
3347پلاکسامیر 181, سورفاکتانت Poloxamer 181, Surfactant 
3348پلاکسامیر 182 Poloxamer 182 
3349پلاکسامیر 184, سورفاکتانت Poloxamer 184, Surfactant 
3350پلاکسامیر 188, N.F. Poloxamer 188, N.F. 
3351پلاکسامیر 188, سورفاکتانت Poloxamer 188, Surfactant 
3352پلاکسامیر 237, N.F. Poloxamer 237, N.F. 
3353پلاکسامیر 331 Poloxamer 331 
3354پلاکسامیر 338, N.F. Poloxamer 338, N.F. 
3355پلاکسامیر 407 Poloxamer 407 
3356پلیاتیلنگلیکول 200 Polyethylene glycol 200 
3357پلیاتیلنگلیکول 300 Polyethylene glycol 300 
3358پلیاتیلنگلیکول 400 Polyethylene glycol 400 
3359پلیاتیلنگلیکول 600 Polyethylene glycol 600 
3360پلیاتیلنگلیکول 1000 Polyethylene glycol 1000 
3361پلیاتیلنگلیکول 1450 Polyethylene Glycol 1450 
3362پلیاتیلنگلیکول 1500 Polyethylene Glycol 1500 
3363پلیاتیلنگلیکول 3350 Polyethylene glycol 3350 
3364پلیاتیلنگلیکول 8000 Polyethylene glycol 8000 
3365پلیاتیلنگلیکول 20000 Polyethylene glycol 20000 
3366پلیاتیلن ایمین, 50 % ،محلول Polyethylenimine, 50 % Solution 
3367پلیاگزیل 20 ستو استیریل اتر Polyoxyl 20 cetostearyl ether 
3368پلیاگزیل 40 ستارات Polyoxyl 40 Stearate 
3369پلیاگزیل 50 ستارات Polyoxyl 50 Stearate 
3370پلیفسفریک اسید Polyphosphoric Acid 
3371پلیپروپیلن گلیکول 2000 Polypropylene Glycol 2000 
3372پلیسوربات 20 Polysorbate 20 
3373پلیسوربات 40 POLYSORBATE 40 
3374پلیسوربات 60 POLYSORBATE 60 
3375پلیسوربات 61 Polysorbate 61 
3376پلیسوربات 65 Polysorbate 65 
3377پلیسوربات 80 POLYSORBATE 80 
3378پلیسوربات 85 Polysorbate 85 
3379پلیوینیل الکل Polyvinyl alcohol 
3380پلیوینیل  پیرولیدون, Crاسs-لینked Polyvinylpyrrolidone, Cross-Linked 
3381پلیوینیل  پیرولیدون K-15 Polyvinylpyrrolidone K-15 
3382پلیوینیل  پیرولیدون K-30 Polyvinylpyrrolidone K-30 
3383پلیوینیل  پیرولیدون K-90 Polyvinylpyrrolidone K-90 
3384پلیوینیل سولفوریک اسید پتاسیم نمک Polyvinylsulfuric Acid potassium salt 
3385Pونceau 3R Ponceau 3R 
3386Pونceau G, R, 2R Ponceau G, R, 2R 
3387Pونceau S Ponceau S 
3388Pونتیاناk ،صمغ Pontianak gum 
3389POPOP POPOP 
3390Potash سولفوراتd Potash sulfurated 
3391پتاسیم AA  استاندارد Potassium AA Standard 
3392پتاسیم استات Potassium acetate 
3393پتاسیم آلجینات Potassium alginate 
3394پتاسیم آمینو اسید کلات 20% Potassium amino acid chelate 20% 
3395پتاسیم آنیموانl تارتارات ،محلول Potassium Antimonyl Tartrate Solution 
3396پتاسیم اسکوربات, 15% Potassium Ascorbate, 15% 
3397پتاسیم اسکوربات, 20% ،پودر Potassium Ascorbate, 20%, Powder 
3398پتاسیم آسپارات دی هیدرات, 27% ،پودر Potassium Aspartate Dihydrate, 27%, Powder 
3399پتاسیم آسپارات منو بیسیک منوهیدرات Potassium Aspartate Monobasic Monohydrate 
3400پتاسیمبنزوات Potassium benzoate 
3401پتاسیم بی کربنات Potassium bicarbonate 
3402پتاسیم بی فلوراید Potassium bifluoride 
3403پتاسیمبی یدات 0.025N Potassium Biiodate 0.025N 
3404پتاسیم بین اگزالات Potassium binoxalate 
3405پتاسیمبی فتالات, .05 N ،محلول Potassium Biphthalate, .05 N solution 
3406پتاسیمبی فتالات Potassium biphthalate 
3407پتاسیم بی سولفات Potassium bisulfate 
3408پتاسیم بی تارتارات Potassium bitartrate 
3409پتاسیم بورو هیدرید Potassium borohydride 
3410پتاسیم برومات Potassium bromate 
3411پتاسیم بروماید, 10% Potassium Bromide, 10% 
3412پتاسیم بروماید - 40% Potassium Bromide - 40% 
3413پتاسیم بروماید, IR درجه Potassium bromide, IR grade 
3414پتاسیم بروماید Potassium bromide 
3415پتاسیم کربنات, انهیدروس Potassium carbonate, anhydrous 
3416پتاسیم کربنات سسکوئی هیدرات Potassium carbonate Sesquihydrate 
3417پتاسیم کلرات Potassium chlorate 
3418پتاسیم کلرید, 0.01N Potassium Chloride, 0.01N 
3419پتاسیم کلرید, 0.1 M Potassium Chloride, 0.1 M 
3420پتاسیم کلرید, 1.0 N Potassium Chloride, 1.0 N 
3421پتاسیم کلرید, 2M نقره اشباع Potassium Chloride, 2M Silver Saturated 
3422پتاسیم کلرید, 3M آبدار ،محلول Potassium Chloride, 3M Aqueous Solution 
3423پتاسیم کلرید, 3M نقره اشباع Potassium Chloride, 3M Silver Saturated 
3424پتاسیم کلرید, 4M آبدار ،محلول Potassium Chloride, 4M Aqueous Solution 
3425پتاسیم کلرید, 4M نقره اشباع Potassium Chloride, 4M Silver Saturated 
3426پتاسیم کلرید 10% (w/v) Potassium Chloride 10% (w/v) 
3427پتاسیم کلرید - اشباع Potassium Chloride - Saturated 
3428پتاسیم کلرید Potassium chloride 
3429پتاسیم کلرو پلاتینات 0.2% Potassium Chloroplatinate 0.2% 
3430پتاسیم کرومات, 0.063% w/v Potassium Chromate, 0.063% w/v 
3431پتاسیم کرومات, 1% (w/v) Potassium Chromate, 1% (w/v) 
3432پتاسیم کرومات, 5% Potassium Chromate, 5% 
3433پتاسیم کرومات Potassium chromate 
3434پتاسیم سیترات منوهیدرات Potassium citrate monohydrate 
3435پتاسیم سیانات Potassium cyanate 
3436پتاسیم سیانید, 5% (w/w) Potassium Cyanide, 5% (w/w) 
3437پتاسیم سیانید 10% Potassium Cyanide 10% 
3438پتاسیم سیانید Potassium cyanide 
3439پتاسیم دی کرومات, 0.1N Potassium Dichromate, 0.1N 
3440پتاسیم دی کرومات, 0.025 N Potassium Dichromate, 0.025 N 
3441پتاسیم دی کرومات, 0.25N Potassium Dichromate, 0.25N 
3442پتاسیم دی کرومات Potassium dichromate 
3443پتاسیم فری سیانید, 10%(w/v) آبدار Potassium Ferricyanide, 10%(w/v) aqueous 
3444پتاسیم فری سیانید Potassium ferricyanide 
3445پتاسیم فرو سیانید, 10% Potassium Ferrocyanide, 10% 
3446پتاسیم فرو سیانید تری هیدرات Potassium ferrocyanide trihydrate 
3447پتاسیم فلوبورات Potassium fluoborate 
3448پتاسیم فلوراید, 40% Potassium Fluoride, 40% 
3449پتاسیم فلوراید انهیدروس Potassium fluoride anhydrous 
3450پتاسیم فلوراید دی هیدرات Potassium fluoride dihydrate 
3451پتاسیم گلوکونات Potassium gluconate 
3452پتاسیم گوایاکول سولفونات Potassium Guaiacolsulfonate 
3453پتاسیم هگزا کلرو پلاتینات (VI) Potassium hexachloroplatinate (VI) 
3454پتاسیم هیالورونات Potassium Hyaluronate 
3455پتاسیم  هیدروکسید, 0.1 N ین اتانول Potassium Hydroxide, 0.1 N in Ethanol 
3456پتاسیم  هیدروکسید. 0.1Nالکلیک ،محلول درمتانول Potassium Hydroxide. 0.1N Alcoholic Solution in Methanol 
3457پتاسیم  هیدروکسید, 0.1N ین IPA Potassium Hydroxide, 0.1N in IPA 
3458پتاسیم  هیدروکسید, 0.1N Potassium Hydroxide, 0.1N 
3459پتاسیم  هیدروکسید 0.5 Nالکلیک ،محلول w/ اتانول Potassium Hydroxide 0.5 N Alcoholic Solution w/Ethanol 
3460پتاسیم  هیدروکسید. 0.5N ( الکلیک ) Potassium Hydroxide. 0.5N (alcoholic) 
3461پتاسیم  هیدروکسید, 1.00N Potassium Hydroxide, 1.00N 
3462پتاسیم  هیدروکسید, 1N ( الکلیک ) Potassium Hydroxide, 1N (alcoholic) 
3463پتاسیم  هیدروکسید, 10% Potassium Hydroxide, 10% 
3464پتاسیم  هیدروکسید, 10 N Potassium Hydroxide, 10 N 
3465پتاسیم  هیدروکسید, 30% Potassium Hydroxide, 30% 
3466پتاسیم  هیدروکسید, 45% Potassium Hydroxide, 45% 
3467پتاسیم  هیدروکسید, 50% Potassium Hydroxide, 50% 
3468پتاسیم  هیدروکسید ،محلول, 20% Potassium Hydroxide Solution, 20% 
3469پتاسیم  هیدروکسید Potassium hydroxide 
3470پتاسیم یدات, 0.1N Potassium Iodate, 0.1N 
3471پتاسیم یدات, 0.05 M Potassium Iodate, 0.05 M 
3472پتاسیم یدات 5% ،محلول Potassium Iodate 5% Solution 
3473پتاسیم یدات/ یدید 0.0125N Potassium Iodate/Iodide 0.0125N 
3474پتاسیم یدات Potassium iodate 
3475پتاسیم یدید 0.5% w/v آبدار ،محلول Potassium Iodide 0.5% w/v AqueousSolution 
3476پتاسیم یدید, 1.0 N Potassium Iodide, 1.0 N 
3477پتاسیم یدید ،محلول, 5% Potassium Iodide Solution, 5% 
3478پتاسیم یدید ،محلول, 10% Potassium Iodide Solution, 10% 
3479پتاسیم یدید ،محلول, 20% Potassium Iodide Solution, 20% 
3480پتاسیم یدید تری tuراتیون 1% Potassium Iodide Trituration 1% 
3481پتاسیم یدید TS Potassium Iodide TS 
3482پتاسیم یدید Potassium Iodide 
3483پتاسیم منیزیوم L- آسپارات دی بیسیک Potassium Magnesium L-Aspartate Dibasic 
3484پتاسیم متا بی سولفیت Potassium metabisulfite 
3485پتاسیم نیترات, 1.0 M Potassium NItrate, 1.0 M 
3486پتاسیم نیترات, 10% Potassium Nitrate, 10% 
3487پتاسیم نیترات Potassium nitrate 
3488پتاسیم نیتریل Potassium nitrite 
3489پتاسیم اگزالاتمنوهیدرات Potassium oxalate monhydrate 
3490پتاسیم پر کلرات Potassium perchlorate 
3491پتاسیم پر یدات Potassium periodate 
3492پتاسیمپرمنگنات, 0.1N Potassium Permanganate, 0.1N 
3493پتاسیمپرمنگنات 0.2 N Potassium Permanganate 0.2 N 
3494پتاسیمپرمنگنات, 0.05 N Potassium Permanganate, 0.05 N 
3495پتاسیمپرمنگنات, 0.5N Potassium Permanganate, 0.5N 
3496پتاسیمپرمنگنات, 1.0N Potassium Permanganate, 1.0N 
3497پتاسیمپرمنگنات, 5% Potassium Permanganate, 5% 
3498پتاسیمپرمنگنات ،محلول Potassium Permanganate Solution 
3499پتاسیمپرمنگنات Potassium permanganate 
3500پتاسیم پرسولفات, 5% Potassium Persulfate, 5% 
3501پتاسیم پرسولفات Potassium persulfate 
3502پتاسیم فسفات دی بیسیک Potassium phosphate dibasic 
3503پتاسیم فسفات منو بیسیک Potassium phosphate monobasic 
3504پتاسیم فسفات تری بیسیک Potassium phosphate tribasic 
3505پتاسیم پیرو فسفات Potassium pyrophosphate 
3506پتاسیم پیرو سولفات Potassium pyrosulfate 
3507پتاسیم سدیم تارتارات Potassium sodium tartrate 
3508پتاسیمسوربات Potassium sorbate 
3509پتاسیم  استاندارد ،محلول Potassium Standard Solution 
3510پتاسیم ستانات Potassium stannate 
3511پتاسیم سوسینات, 31.5% Potassium Succinate, 31.5% 
3512پتاسیم سولفامات Potassium sulfamate 
3513پتاسیم سولفات Potassium sulfate 
3514پتاسیم سولفیت, 45% Potassium Sulfite, 45% 
3515پتاسیم سوپراکسید Potassium Superoxide 
3516پتاسیم تارتارات Potassium tartrate 
3517پتاسمیّتلوریت Potassium tellurite 
3518پتاسیم ترت-بوت اکسید Potassium tert-butoxide 
3519پتاسیم تترا بورات تترا هیدرات Potassium tetraborate tetrahydrate 
3520پتاسیم تترا اگزالات Potassium tetraoxalate 
3521پتاسیم تیو استات Potassium thioacetate 
3522پتاسیم تیو سیانات, 0.1N Potassium Thiocyanate, 0.1N 
3523پتاسیم تیو سیانات, 10% (w/v) Potassium Thiocyanate, 10% (w/v) 
3524پتاسیم تیو سیانات 20% (w/v) Potassium Thiocyanate 20% (w/v) 
3525پتاسیم تیو سیانات Potassium thiocyanate 
3526پتاسیم تیو سولفات Potassium Thiosulfate 
3527پتاسیم تیتانیوم فلوراید Potassium titanium fluoride 
3528پتاسیم تری پلیفسفات Potassium Tripolyphosphate 
3529پتاسیم Potassium 
3530پاویدون- یدین Povidone-Iodine 
3531پاویدون K-90 Povidone K-90 
3532PPO PPO 
3533پرالید اکسیم کلرید Pralidoxime Chloride 
3534پراموکسین هیدرو کلرید Pramoxine hydrochloride 
3535پرازودیمییوم AA  استاندارد Praseodymium AA Standard 
3536پرازiquantel,یو اس پی Praziquantel, USP 
3537پرecipitaتیون ناpتa, AستM Precipitation Naptha, ASTM 
3538P ردn ایزوlون استات Prednisolone acetate 
3539P ردn ایزوlون سدیم فسفات Prednisolone sodium phosphate 
3540P ردn ایزون Prednisone 
3541پریگنولن Pregnenolone 
3542پرiloسیان هیدروکلریک اسید Prilocaine HCl 
3543پروکاین آمید هیدروکلریک اسید Procainamide HCl 
3544پروسیان هیدرو کلرید Procaine hydrochloride 
3545پروسیان Procaine 
3546پرو کلرپر آزین Eدیسیلات Prochlorperazine Edisylate 
3547پرو کلرپر آزین مالئات Prochlorperazine maleate 
3548پروفلاوین هیدروکلریک اسید Proflavine HCl 
3549پروفلاوین سولفات هیدرات Proflavine sulfate hydrate 
3550پروژسترون Progesterone 
3551پرو مت آزین هیدروکلریک اسید Promethazine HCl 
3552پروپافنون هیدروکلریک اسید Propafenone HCl 
3553پروپانتلین بروماید Propantheline Bromide 
3554پروپاراسیان هیدرو کلرید Proparacaine Hydrochloride 
3555پروپارگیل الکل Propargyl Alcohol 
3556پروپیون  آلدهید Propionaldehyde 
3557پروپیونیک اسید Propionic acid 
3558پروپیوفنون Propiophenone 
3559پروپولیس Propolis 
3560پروپرانولول هیدروکلریک اسید Propranolol HCl 
3561پروپیل استات Propyl acetate 
3562پروپیل گالات Propyl gallate 
3563پروپیل پارابن سدیم Propyl paraben sodium 
3564پروپیل پارابن Propyl paraben 
3565پروپیل آمین Propylamine 
3566پروپیلن کربنات Propylene carbonate 
3567پروپیلن گلیکول آلجینات Propylene glycol alginate 
3568پروپیلن گلیکول منو متیل اتر Propylene glycol monomethyl ether 
3569پروپیلن گلیکول منو ستارات Propylene Glycol Monostearate 
3570پروپیلن گلیکول Propylene glycol 
3571پروپیلن اکسید Propylene oxide 
3572پروپیلن فنوکسیتول Propylene phenoxytol 
3573پروt آمین سولفات Protamine sulfate 
3574پرو چایسe 300 MCU Protease 300 MCU 
3575پروتئین ماrkers, 15-150 kDa Protein Markers, 15-150 kDa 
3576پروتئیناز K Proteinase K 
3577پرussیاn بلو Prussian blue 
3578سیللییوم husk, 85% Psyllium husk, 85% 
3579سیللییوم Husk ،پودر, 95% Psyllium Husk, Powder, 95% 
3580سیللییوم سید ،پودر Psyllium Seed Powder 
3581Pullulan Pullulan 
3582پیومیکe Pumice 
3583پیومpkین ،رایحه Pumpkin Flavor 
3584پیگیوم عصاره, 5:1 ،پودر Pygeum Extract, 5:1, Powder 
3585پیرانتel پاموات,یو اس پی Pyrantel Pamoate, USP 
3586پیرازین آمید Pyrazinamide 
3587پیر آزین-2,5-دی کربوگزیلیک اسید Pyrazine-2,5-Dicarboxylic Acid 
3588پیر آزین Pyrazine 
3589پیرن Pyrene 
3590پریریدینیوم بروماید پر بروماید Pyridinium bromide perbromide 
3591پیریدو استیگمین بروماید Pyridostigmine Bromide 
3592پیریدوکسال-5- فسفات, منوهیدرات Pyridoxal-5-phosphate, Monohydrate 
3593پیریدوکسال هیدروکلریک اسید Pyridoxal HCl 
3594پیریدکسین هیدروکلریک اسید Pyridoxine HCl 
3595پیرil آمین مالئات Pyrilamine maleate 
3596پیرi مت آمین Pyrimethamine 
3597پیرو کاتچول بنفش Pyrocatechol Violet 
3598پیرو کاتچول Pyrocatechol 
3599پیرو گالیک اسید Pyrogallic acid 
3600پیروگالولرد Pyrogallol red 
3601پیرو گلوتامیک اسید Pyroglutamic Acid 
3602پیرومللیtیک اسید, Dryکاke Pyromellitic acid, Drycake 
3603پیرونین Y Pyronin Y 
3604پیرو فسفریک اسید Pyrophosphoric acid 
3605پیرول Pyrrole 
3606پیرولیدین دی تیوکربامات آمونیوم  نمک Pyrrolidine dithiocarbamate ammoniumsalt 
3607پیرویک اسید  استاندارد Pyruvic Acid Standard 
3608پیرویک اسید Pyruvic acid 
3609پیروویک  آلدهید, 40 wt% محلول در آب Pyruvic Aldehyde, 40 wt% Solutiion in Water 
3610Quاتrنییوم 15 Quaternium 15 
3611کورستین دی هیدرات Quercetin Dihydrate 
3612کوئیناکرین هیدرو کلرید دی هیدرات Quinacrine hydrochloride dihydrate 
3613کوینالدینرد Quinaldine Red 
3614کوینالدین سولفات Quinaldine Sulfate 
3615کوینالدین Quinaldine 
3616کوئین هیدرون Quinhydrone 
3617کوینیدین گلوکونات Quinidine Gluconate 
3618کوینیدین هیدروکلریک اسید منوهیدرات Quinidine HCl monohydrate 
3619کوینیدین سولفات دی هیدرات Quinidine sulfate dihydrate 
3620کوینین هیدروکلریک اسید دی هیدرات Quinine HCl dihydrate 
3621کوینین سولفات دی هیدرات Quinine sulfate dihydrate 
3622کوینین Quinine 
3623کویینولین زردرنگ Quinoline Yellow 
3624کویینولین Quinoline 
3625کوینولiنیک اسید Quinolinic Acid 
3626راffینوز Raffinose 
3627رانیتیدین هیدرو کلرید Ranitidine Hydrochloride 
3628راسپبری ،رایحه Raspberry Flavor 
3629راسپبری لیف ،پودر Raspberry Leaf Powder 
3630رد کلاور توس ،پودر Red Clover Tops Powder 
3631ردواین عصاره ،پودر Red Wine Extract Powder 
3632Rئینcke نمک Reinecke Salt 
3633Reیسhi قارچ ،پودر Reishi Mushroom Powder 
3634Reنکس 30 Renex 30 
3635Resازuرین, سدیم نمک Resazurin, sodium salt 
3636Reserپین Reserpine 
3637رزینیفerاتوکسین Resiniferatoxin 
3638رسورسینول منو استات Resorcinol monoacetate 
3639رسورسینول Resorcinol 
3640Rhنiیوم AA  استاندارد Rhenium AA Standard 
3641روd آمین6G Rhodamine 6G 
3642روd آمینB, O Rhodamine B, O 
3643روdaنین Rhodanine 
3644رودینول Rhodinol 
3645رودیوم, 5% ون آلومینا Rhodium, 5% on Alumina 
3646رودیوم AA  استاندارد Rhodium AA Standard 
3647رودیوم تری کلرید هیدرات Rhodium trichloride hydrate 
3648رودیزونیک اسید دی پتاسیم نمک Rhodizonic acid dipotassium salt 
3649رودیزونیک اسید دی سدیم نمک Rhodizonic acid disodium salt 
3650Rhubارb فلوید عصاره Rhubarb Fluid Extract 
3651ریبوفلاوین Riboflavin 
3652ریبوفلاوین فسفات سدیم دی هیدرات Riboflavine phosphate sodium dihydrate 
3653ریبونوکلئیک اسید, سدیم نمک Ribonucleic acid, sodium salt 
3654ریبونوکلئیک اسید Ribonucleic acid 
3655برنج Bراn Rice Bran 
3656برنج پروتئین ،پودر Rice Protein Powder 
3657برنج شربت Sولیدs Rice Syrup Solids 
3658ریکiنولیک اسید Ricinoleic acid 
3659Rیفامپیکین Rifampicin 
3660Rوسhelle نمک استابیلایزر Rochelle Salt Stabilizer 
3661Rولiپرام Rolipram 
3662گل رز Bنگال Rose Bengal 
3663گل رز Hiس عصاره, 4:1 ،پودر Rose Hips Extract, 4:1, Powder 
3664گل رز Hiس w/50% ویتامین C ،پودر Rose Hips w/50% Vitamin C, Powder 
3665گل رز ،روغن Rose oil 
3666گل رزs ،آلیاژ Rose's Alloy 
3667گل رز آب Rose water 
3668گل رزماry عصاره, 4:1 ،پودر Rosemary Extract, 4:1, Powder 
3669رز ماری ،روغن Rosemary oil 
3670روسین ( ،صمغ) Rosin (Gum) 
3671روسین با دیلuنت Rosin With Diluent 
3672Rاسولیک اسید Rosolic acid 
3673روttleرین Rottlerin 
3674روyال Jelly 3.5:1 Royal Jelly 3.5:1 
3675(RS)-4- برمو- همو-iboteنیک اسید (RS)-4-Bromo-homo-ibotenic acid 
3676Rubارb ،پودر Rubarb Powder 
3677روبیدیوم AA  استاندارد Rubidium AA Standard 
3678روبیدیوم بروماید Rubidium Bromide 
3679روبیدیوم کلرید Rubidium chloride 
3680روبیدیوم پر کلرات Rubidium Perchlorate 
3681Rue ،روغن Rue oil 
3682رازنیوم AA  استاندارد Ruthenium AA Standard 
3683رازنیومرد تترا هیدرات Ruthenium Red Tetrahydrate 
3684Ruقلع Rutin 
3685(S)-(-)-2- آمینو-4-Pنتeنوئیک اسید, 98% (S)-(-)-2-Amino-4-Pentenoic Acid, 98% 
3686(S)-(+)-2- متیل پیپرازین (S)-(+)-2-Methylpiperazine 
3687(S)-(+)-کامpتوتeسین (S)-(+)-Camptothecin 
3688S-(+)- ماندلیک اسید S-(+)-Mandelic acid 
3689S-میفنyتوین S-Mephenytoin 
3690S- نیتروسو-L- گلوتا تیون S-Nitroso-L-glutathione 
3691S- نیتروسو-N- استیل-D,L-peنیکill آمین S-Nitroso-N-acetyl-D,L-penicillamine 
3692s- تری اکسان s-Trioxane 
3693ساکارین Saccharin 
3694Saf فلوور ،روغن Safflower oil 
3695Saffrون Saffron 
3696سافرانین 1%,الکلیک ،محلول Safranin 1%, Alcoholic Solution 
3697سافرانین O ،محلول Safranine O Solution 
3698سافرانین O Safranine O 
3699سیج عصاره, آب ،محلول Sage Extract, water soluble 
3700سیج ،روغن, Dالماtیاn Sage oil, Dalmatian 
3701سیج ،روغن,اسپانیایی Sage oil, Spanish 
3702سالیکین Salicin 
3703سالیسیل آلدهید Salicylaldehyde 
3704سالیکیل آمید Salicylamide 
3705سالیکیلانیلید Salicylanilide 
3706سالیسیلهیدرازین Salicylhydrazide 
3707سالیسیلیک اسید Salicylic acid 
3708سالین- سدیم فسفات-ای دی تی اَی, 20کس ،محلول Saline-Sodium Phosphate-EDTA, 20xsolution 
3709Sa مارییوم AA  استاندارد Samarium AA Standard 
3710ماسه Sand 
3711سندALL چوب ،روغن Sandalwood oil 
3712Sapونین Saponin 
3713سارکوزین Sarcosine 
3714Sارsپارilla عصاره, 4:1 Sarsparilla Extract, 4:1 
3715Saw پالمیتتو بریز عصاره, 25% ،پودر Saw Palmetto Berries Extract, 25%, Powder 
3716Sکاندیوم AA  استاندارد Scandium AA Standard 
3717Schیفfs ،معرف Schiff's Reagent 
3718Scoپول آمین متیل بروماید Scopolamine methyl bromide 
3719Scoپولقلع Scopoletin 
3720Scullکاp هرب ،پودر Scullcap Herb Powder 
3721Sebاکیک اسید Sebacic acid 
3722Sebاکoیل کلرید Sebacoyl chloride 
3723سک- بوتیل الکل sec-Butyl alcohol 
3724سک- بوتیل آمین sec-Butylamine 
3725سلیژیلین هیدرو کلرید Selegiline Hydrochloride 
3726سلنیوus اسید Selenious acid 
3727سلنیوم AA  استاندارد Selenium AA Standard 
3728سلنیوم آمینو اسید کلات, 0.25% Selenium Amino Acid Chelate, 0.25% 
3729سلنیوم آمینو اسید کلات ،محلول,0.2% Selenium Amino Acid Chelate, Soluble,0.2% 
3730سلنیوم کلرید Selenium Chloride 
3731سلنیوم دی اکسید Selenium dioxide 
3732سلنیوم لسینات, 0.1% Selenium Lysinate, 0.1% 
3733سلنیوم پروتئینات, 2% Selenium Proteinate, 2% 
3734سلنیوم سولفید Selenium sulfide 
3735سلنیوم (VI) استاندارد 1.00ml=1.00mg Se Selenium (VI) Std 1.00ml=1.00mg Se 
3736سلنیوم Selenium 
3737سمی کربازید هیدروکلریک اسید Semicarbazide HCl 
3738Sننا لیوز Senna leaves 
3739Serاتونین کراتینین سولفات Seratonin Creatinine Sulfate 
3740Sesامe ،روغن Sesame oil 
3741Shارk کارتیلage Shark cartilage 
3742Shea باتر Shea Butter 
3743Shellاک ،صمغ Shellac gum 
3744Shitake قارچ ،پودر Shitake Mushroom Powder 
3745سیلیکا ژل, 80-100 مش Silica gel, 80-100 mesh 
3746سیلیکا ژل, درجه 3, 8 مش Silica gel, grade 3, 8 mesh 
3747سیلیکا ژل, درجه 15, 30-60 مش, کروماتوگرافیک Silica gel, grade 15, 30-60 mesh, Chromatographic 
3748سیلیکا ژل, درجه 22, 60-200 مش, کروماتوگرافیک Silica gel, grade 22, 60-200 mesh, Chromatographic 
3749سیلیکا ژل, درجه 30, 100-200 مش Silica gel, grade 30, 100-200 mesh 
3750سیلیکا ژل, درجه 40, 6-12 مش اسمی Silica gel, grade 40, 6-12 mesh nominal 
3751سیلیکا ژل, درجه 41, 3-8 مش Silica gel, grade 41, 3-8 mesh 
3752سیلیکا ژل, درجه 58, 3-12 مش Silica gel, grade 58, 3-12 mesh 
3753سیلیکا ژل, درجه 59, 3-8 مش Silica gel, grade 59, 3-8 mesh 
3754سیلیکا ژل, درجه 60, 70-230 مش Silica gel, grade 60, 70-230 mesh 
3755سیلیکا ژل, درجه 60, 230-400 مش Silica gel, grade 60, 230-400 mesh 
3756سیلیکا ژل, درجه 60, -230 مش Silica gel, grade 60, -230 mesh 
3757سیلیکا ژل, درجه 62, 60-200 مش, کروماتوگرافیک Silica gel, grade 62, 60-200 mesh, Chromatographic 
3758سیلیکا ژل, درجه 633, 200-425 مش, کروماتوگرافیک Silica gel, grade 633, 200-425 mesh, Chromatographic 
3759سیلیکا ژل, درجه 634, 100-200 مش, کروماتوگرافیک Silica gel, grade 634, 100-200 mesh, Chromatographic 
3760سیلیکا ژل, درجه 635, 60-100 مش, کروماتوگرافیک Silica gel, grade 635, 60-100 mesh, Chromatographic 
3761سیلیکا ژل, درجه 636, 35-60 مش, کروماتوگرافیک Silica gel, grade 636, 35-60 mesh, Chromatographic 
3762سیلیکا ژل, درجه 643, 200-425 مش, کروماتوگرافیک Silica gel, grade 643, 200-425 mesh, Chromatographic 
3763سیلیکا ژل, درجه 644, 100-200 مش, کروماتوگرافیک Silica gel, grade 644, 100-200 mesh, Chromatographic 
3764سیلیکا ژل, درجه 645, 60-100 مش, کروماتوگرافیک Silica gel, grade 645, 60-100 mesh, Chromatographic 
3765سیلیکا ژل, درجه 646, 35-60 مش, کروماتوگرافیک Silica gel, grade 646, 35-60 mesh, Chromatographic 
3766سیلیکا ژل, درجه 710, 4-20 مش, کروماتوگرافیک Silica gel, grade 710, 4-20 mesh, Chromatographic 
3767سیلیکا ژل, درجه, 922, 200 مش Silica gel, grade, 922, 200 mesh 
3768سیلیکا ژل, درجه 923, 100-200 مش Silica gel, grade 923, 100-200 mesh 
3769سیلیکا ژل, آشکارساز, درجه 43, 14-20 مش Silica gel, indicating, grade 43, 14-20 mesh 
3770سیلیکا ژل, آشکارساز, درجه 44, 3-8 مش Silica gel, indicating, grade 44, 3-8 mesh 
3771سیلیکا ژل, آشکارساز, درجه 47, 48, 6-16 مش Silica gel, indicating, grade 47, 48, 6-16mesh 
3772سیلیکا  استاندارد, 0.1mg/ml Silica Standard, 0.1mg/ml 
3773سیلیکا  استاندارد, 1mg/ml Silica Standard, 1mg/ml 
3774سیلیسیلیک اسید Silicic acid 
3775سیلیکون AA  استاندارد Silicon AA Standard 
3776سیلیکونکربید Silicon Carbide 
3777سیلیکون دی اکسید, 325 مش Silicon Dioxide, 325 mesh 
3778سیلیکون دی اکسید, بدون فرم Silicon Dioxide, Amorphous 
3779سیلیکون Silicon 
3780سیلیکون  و  silاکسان ،روغن, ( متیلهیدروژن) Silicone and siloxane oil, (methyl hydrogen) 
3781سیلیکون فلوید 1000 Silicone Fluid 1000 
3782سیلیکون فلوید ( شعله دمای بالا ترانسfer فلوید) Silicone Fluid (High Temperature HeatTransfer Fluid) 
3783سیلیکون تترا کلرید Silicone Tetrachloride 
3784سیلیکو تانگستیک اسید Silicotungstic acid 
3785نقره AA  استاندارد Silver AA Standard 
3786نقره استات Silver acetate 
3787نقره بروماید Silver bromide 
3788نقره کربنات Silver carbonate 
3789نقره کلرات Silver Chlorate 
3790نقره کلرید Silver chloride 
3791نقره سیانید Silver cyanide 
3792نقره دی اتیل دی تیوکربامات Silver diethyldithiocarbamate 
3793نقره(I) اکسید Silver(I) oxide 
3794نقره یدات Silver iodate 
3795نقره یدید Silver iodide 
3796نقره لاکتات Silver lactate 
3797نقره نیترات, 0.01N Silver Nitrate, 0.01N 
3798نقره نیترات, 0.02N Silver Nitrate, 0.02N 
3799نقره نیترات, 0.2 N Silver Nitrate, 0.2 N 
3800نقره نیترات, 0.5N Silver Nitrate, 0.5N 
3801نقره نیترات, 0.050 N Silver Nitrate, 0.050 N 
3802نقره نیترات 0.100N Silver Nitrate 0.100N 
3803نقره نیترات, 0.0141N Silver Nitrate, 0.0141N 
3804نقره نیترات, 0.141 N Silver Nitrate, 0.141 N 
3805نقره نیترات, 0.0171N Silver Nitrate, 0.0171N 
3806نقره نیترات, 0.171N Silver Nitrate, 0.171N 
3807نقره نیترات, 0.0192N Silver Nitrate, 0.0192N 
3808نقره نیترات, 0.0282N Silver Nitrate, 0.0282N 
3809نقره نیترات, 0.282N Silver Nitrate, 0.282N 
3810نقره نیترات, 0.348N Silver Nitrate, 0.348N 
3811نقره نیترات, 1.000N Silver Nitrate, 1.000N 
3812نقره نیترات, 10% Silver Nitrate, 10% 
3813نقره نیترات تیترانت 1ml=1mg CN Silver Nitrate Titrant 1ml=1mg CN 
3814نقره نیترات Silver nitrate 
3815نقره پر کلرات, منوهیدرات Silver perchlorate, monohydrate 
3816نقره پتاسیم سیانید Silver potassium cyanide 
3817نقره پروتئین, خفیف Silver Protein, mild 
3818نقره پروتئین, قوی Silver Protein, strong 
3819نقره سولفادی آزین Silver sulfadiazine 
3820نقره سولفات - سولفوریک اسید Silver Sulfate - Sulfuric Acid 
3821نقره سولفات Silver sulfate 
3822نقره Silver 
3823Si متیcون Simethicone 
3824Sایریusرد F3B, C.I. 35780 Sirius Red F3B, C.I. 35780 
3825سلیپریElm ،پودر Slippery Elm Powder 
3826Sنوویت Oات Fiber Snowite Oat Fiber 
3827سودا آهک, آشکارساز Soda lime, Indicating 
3828سودا آهک Soda lime 
3829سدیم AA  استاندارد Sodium AA Standard 
3830سدیم استات, 20% (w/v) Sodium Acetate, 20% (w/v) 
3831سدیم استات, 30% (w/v) Sodium Acetate, 30% (w/v) 
3832سدیم استات انهیدروس Sodium acetate anhydrous 
3833سدیم استات تری هیدراتیو اس پی و  اف. سی. سی Sodium acetate trihydrate USP & FCC 
3834سدیم استات تری هیدرات Sodium acetate trihydrate 
3835سدیم استات TS Sodium Acetate TS 
3836سدیم اسید پیرو فسفات Sodium acid pyrophosphate 
3837سدیم آلجینات Sodium alginate 
3838سدیمآلومینات Sodium aluminate 
3839سدیمآلومینو سیلیکات Sodium aluminosilicate 
3840سدیم آلومینیوم فسفات - اسیدیک Sodium aluminum phosphate - acidic 
3841سدیم آلومینیوم فسفات - بیسیک Sodium aluminum phosphate - basic 
3842سدیم آمید Sodium Amide 
3843سدیم آمونیوم  فسفات Sodium ammonium phosphate 
3844سدیم آرسنات هپتا هیدرات Sodium Arsenate Heptahydrate 
3845سدیم آرسنیت, 0.1N Sodium Arsenite, 0.1N 
3846سدیم آرسنیت 0.5% ،محلول Sodium arsenite 0.5% solution 
3847سدیم آرسنیت ،پودر Sodium arsenite, powder 
3848سدیم آرسنیت ،پودر Sodium arsenite, powder 
3849سدیم اسکوربات Sodium ascorbate 
3850سدیم آزید Sodium azide 
3851سدیم باربیتورات Sodium barbiturate 
3852سدیمبنزوات Sodium benzoate 
3853سدیم بی کربنات Sodium bicarbonate 
3854سدیم بی فلوراید Sodium bifluoride 
3855سدیم بین اگزالات Sodium binoxalate 
3856سدیمبیسموتات Sodium bismuthate 
3857سدیم بی سولفات منوهیدرات Sodium bisulfate monohydrate 
3858سدیم بی سولفات Sodium bisulfate 
3859سدیم بی سولفیت, 10% Sodium Bisulfite, 10% 
3860سدیم بی سولفیت 20% (w/v) Sodium Bisulfite 20% (w/v) 
3861سدیم بی سولفیت Sodium bisulfite 
3862سدیم بی تارتارات منوهیدرات Sodium bitartrate monohydrate 
3863سدیم بورات ( بوراکس, فیوزد) Sodium Borate (Borax, fused) 
3864سدیم بورات Sodium borate 
3865سدیم بورو هیدرید Sodium borohydride 
3866سدیم برومات Sodium bromate 
3867سدیم بروماید, 0.1N Sodium Bromide, 0.1N 
3868سدیم بروماید, 5.0 N Sodium Bromide, 5.0 N 
3869سدیم بروماید Sodium bromide 
3870سدیم کاپریلات Sodium caprylate 
3871سدیم کربنات, 0.02 N Sodium carbonate, 0.02 N 
3872سدیم کربنات, 0.2N Sodium Carbonate, 0.2N 
3873سدیم کربنات, 0.5N Sodium Carbonate, 0.5N 
3874سدیم کربنات, 1N ،محلول Sodium Carbonate, 1N Solution 
3875سدیم کربنات 5% (w/v) ،محلول Sodium Carbonate 5% (w/v) Solution 
3876سدیم کربنات 10% (w/v) ،محلول Sodium Carbonate 10% (w/v) Solution 
3877سدیم کربنات منوهیدرات Sodium carbonate monohydrate 
3878سدیم کربنات Sodium carbonate 
3879سدیم کازینات Sodium caseinate 
3880سدیم کلرات Sodium chlorate 
3881سدیم کلرید, 0.1N Sodium Chloride, 0.1N 
3882سدیم کلرید, 1.0 M Sodium Chloride, 1.0 M 
3883سدیم کلرید, 3% (w/v) Sodium Chloride, 3% (w/v) 
3884سدیم کلرید, 5% (w/v) Sodium Chloride, 5% (w/v) 
3885سدیم کلرید ( صخره نمک) Sodium chloride (Rock Salt) 
3886سدیم کلرید ،محلول, 0.9% Sodium Chloride Solution, 0.9% 
3887سدیم کلرید ،محلول, 0.9%, ستerile Sodium Chloride Solution, 0.9%, sterile 
3888سدیم کلرید ،محلول, 0.85% Sodium Chloride Solution, 0.85% 
3889سدیم کلرید ،محلول, 1% (w/v) Sodium Chloride Solution, 1% (w/v) 
3890سدیم کلرید Sodium chloride 
3891سدیم کلریت Sodium chlorite 
3892سدیم کلات Sodium cholate 
3893سدیم کرومات, 1% (w/v) Sodium Chromate, 1% (w/v) 
3894سدیم کرومات, 2% (w/v) Sodium Chromate, 2% (w/v) 
3895سدیم کرومات انهیدروس Sodium chromate anhydrous 
3896سدیم کرومات تترا هیدرات Sodium chromate tetrahydrate 
3897سدیم سیترات, 10% Sodium Citrate, 10% 
3898سدیم سیترات, 30% Sodium Citrate, 30% 
3899سدیم سیترات انهیدروس Sodium citrate anhydrous 
3900سدیم سیترات دی هیدرات Sodium citrate dihydrate 
3901سدیم سیترات دی هیدرات Sodium citrate dihydrate 
3902سدیم کبالتi نیتریل Sodium cobaltinitrite 
3903سدیم سیانید, 2.5% Sodium Cyanide, 2.5% 
3904سدیم سیانید, 10% (w/v) Sodium Cyanide, 10% (w/v) 
3905سدیم سیانید, تکنیکال Sodium Cyanide, Technical 
3906سدیم سیانید Sodium Cyanide 
3907سدیم سیانو بورو هیدرید Sodium cyanoborohydride 
3908سدیم سیکلامات Sodium cyclamate 
3909سدیم دکیل سولفات Sodium Decyl Sulfate 
3910سدیم دهیدرو استات Sodium dehydroacetate 
3911سدیم دیوکسی کلات Sodium deoxycholate 
3912سدیم دی کرومات Sodium dichromate 
3913سدیم دی اتیل دی تیوکربامات تری هیدرات Sodium diethyldithiocarbamate trihydrate 
3914سدیم اریتوربات Sodium erythorbate 
3915سدیم ات اکسید Sodium Ethoxide 
3916سدیم فلوبورات Sodium fluoborate 
3917سدیم فلوراید, 0.1 M ،محلول Sodium Fluoride, 0.1 M Solution 
3918سدیم فلوراید, تکنیکال درجه Sodium fluoride, Technical Grade 
3919سدیم فلوراید Sodium fluoride 
3920سدیم فرم  آلدهید بی سولفیت Sodium Formaldehyde Bisulfite 
3921سدیم فرم  آلدهید سولفوگزیلات, دی هیدرات Sodium Formaldehydesulfoxylate, Dihydrate 
3922سدیم فورمات Sodium formate 
3923سدیم گلوکونات Sodium gluconate 
3924سدیم گلایکو کلات Sodium Glycocholate 
3925سدیم هگزا متا فسفات Sodium hexametaphosphate 
3926سدیم هیدرو سولفیت Sodium hydrosulfite 
3927سدیم  هیدروکسید, 0.01N Sodium Hydroxide, 0.01N 
3928سدیم  هیدروکسید, 0.1N Sodium Hydroxide, 0.1N 
3929سدیم  هیدروکسید, 0.02N Sodium Hydroxide, 0.02N 
3930سدیم  هیدروکسید, 0.2N Sodium Hydroxide, 0.2N 
3931سدیم  هیدروکسید, 0.4N Sodium Hydroxide, 0.4N 
3932سدیم  هیدروکسید, 0.05N Sodium Hydroxide, 0.05N 
3933سدیم  هیدروکسید, 0.5N Sodium Hydroxide, 0.5N 
3934سدیم  هیدروکسید, 0.025N Sodium Hydroxide, 0.025N 
3935سدیم  هیدروکسید, 0.25N Sodium Hydroxide, 0.25N 
3936سدیم  هیدروکسید, 0.0227N Sodium Hydroxide, 0.0227N 
3937سدیم  هیدروکسید, 0.313N Sodium Hydroxide, 0.313N 
3938سدیم  هیدروکسید, 0.0833N Sodium Hydroxide, 0.0833N 
3939سدیم  هیدروکسید, 0.866N Sodium Hydroxide, 0.866N 
3940سدیم  هیدروکسید, 0.1142 N Sodium Hydroxide, 0.1142 N 
3941سدیم  هیدروکسید, 0.3125N Sodium Hydroxide, 0.3125N 
3942سدیم  هیدروکسید, 1.0N Sodium Hydroxide, 1.0N 
3943سدیم  هیدروکسید, 1% Sodium Hydroxide, 1% 
3944سدیم  هیدروکسید, 2.0N Sodium Hydroxide, 2.0N 
3945سدیم  هیدروکسید, 2.5N Sodium Hydroxide, 2.5N 
3946سدیم  هیدروکسید, 3.0N Sodium Hydroxide, 3.0N 
3947سدیم  هیدروکسید, 3% Sodium Hydroxide, 3% 
3948سدیم  هیدروکسید, 4.0N Sodium Hydroxide, 4.0N 
3949سدیم  هیدروکسید, 4% ،محلول Sodium Hydroxide, 4% Solution 
3950سدیم  هیدروکسید, 5.0N Sodium Hydroxide, 5.0N 
3951سدیم  هیدروکسید 5 % (W/V) ،محلول Sodium Hydroxide 5 % (W/V) Solution 
3952سدیم  هیدروکسید, 6.0N Sodium Hydroxide, 6.0N 
3953سدیم  هیدروکسید, 8.0N Sodium Hydroxide, 8.0N 
3954سدیم  هیدروکسید, 10.0N Sodium Hydroxide, 10.0N 
3955سدیم  هیدروکسید, 10% Sodium Hydroxide, 10% 
3956سدیم  هیدروکسید, 15% (w/v) ،محلول Sodium Hydroxide, 15% (w/v) Solution 
3957سدیم  هیدروکسید, 18.0 N Sodium Hydroxide, 18.0 N 
3958سدیم  هیدروکسید, 18% (w/v) ،محلول Sodium Hydroxide, 18% (w/v) Solution 
3959سدیم  هیدروکسید, 20% Sodium Hydroxide, 20% 
3960سدیم  هیدروکسید, 25% Sodium Hydroxide, 25% 
3961سدیم  هیدروکسید, 33% Sodium Hydroxide, 33% 
3962سدیم  هیدروکسید, 40% Sodium Hydroxide, 40% 
3963سدیم  هیدروکسید, 50% Sodium Hydroxide, 50% 
3964سدیم  هیدروکسید, پلتس ،معرف ACS Sodium hydroxide, Pellets, Reagent ACS 
3965سدیم  هیدروکسید - تیو سولفات, 40% Sodium Hydroxide - Thiosulfate, 40% 
3966سدیم  هیدروکسید - تیو سولفات, 50% Sodium Hydroxide - Thiosulfate, 50% 
3967سدیم  هیدروکسید Sodium hydroxide 
3968سدیم هیپوکلریت, 5% Sodium Hypochlorite, 5% 
3969سدیم هیپوکلریت, 12% Sodium Hypochlorite, 12% 
3970سدیم یدات Sodium iodate 
3971سدیم یدید Sodium iodide 
3972سدیم لاکتات, 60% Sodium Lactate, 60% 
3973سدیم لاوریل سولفات, 1% Sodium Lauryl Sulfate, 1% 
3974سدیم لاوریل سولفات, 20% Sodium Lauryl Sulfate, 20% 
3975سدیم لاوریل سولفات Sodium lauryl sulfate 
3976سدیم لینگو سولفونات Sodium Lignosulfonate 
3977سدیم منیزیومآلومینو سیلیکات Sodium magnesium aluminosilicate 
3978سدیم متا- سیلیکات, نونا هیدرات Sodium meta-Silicate, Nonahydrate 
3979سدیم متا بی سولفیت, 10% (w/v) Sodium Metabisulfite, 10% (w/v) 
3980سدیم متا بی سولفیت, انهیدروس Sodium metabisulfite, Anhydrous 
3981سدیم متا بی سولفیت Sodium metabisulfite 
3982سدیم متاپر یدات Sodium metaperiodate 
3983سدیم متا سیلیکات پنتا هیدرات Sodium metasilicate pentahydrate 
3984سدیم متا وانادات Sodium metavanadate 
3985سدیم مت اکسید, 0.5 M ین متانول Sodium Methoxide, 0.5 M in Methanol 
3986سدیم مت اکسید 0.5 N ین متانول Sodium Methoxide 0.5 N in Methanol 
3987سدیم مت اکسید, 25% ین متانول Sodium Methoxide, 25% in Methanol 
3988سدیم مت اکسید Sodium methoxide 
3989سدیم مولبیدات (VI) دی هیدرات Sodium molybdate (VI) dihydrate 
3990سدیم منو فلورو فسفات Sodium monofluorophosphate 
3991سدیم نیترات, 5M یونیک ستrنگت Adjuستور Sodium Nitrate, 5M Ionic Strength Adjustor 
3992سدیم نیترات Sodium nitrate 
3993سدیم نیتریل, 0.1 N ،محلول Sodium Nitrite, 0.1 N Solution 
3994سدیم نیتریل Sodium nitrite 
3995سدیم نیترو فری سیانید Sodium nitroferricyanide 
3996سدیم وستیل سولفات Sodium octyl sulfate 
3997سدیم ارتو وانادات, Pwd Sodium Orthovanadate, Pwd 
3998سدیم اگزالات, 0.1 M Sodium Oxalate, 0.1 M 
3999سدیم اگزالات Sodium oxalate 
4000سدیم پر بورات منوهیدرات Sodium perborate monohydrate 

 

از جدول MSDS فارسی مندرج در این صفحه، کافی است کد محصول را برای ما ارسال نمایید.

توجه1 ) موارد مندرج در این جدول تنها قسمتی از لیست MSDS فارسی موجود در دیتابیس این شرکت هست. لیست سایر مواد را از لینک های زیر ببنید:

لیست MSDS فارسی 1| لیست MSDS فارسی 2|لیست MSDS فارسی 3 | لیست MSDS فارسی 4 |لیست MSDS فارسی 5

توجه 2) تمام موارد موجود در این جدول آماده تحویل به زبان فارسی در دو فرمت پیشرفته و ساده می باشد. (اطلاعات بیشتر: بزرگترین پایگاه MSDS فارسی در ایران)


حتما ببنید!

کاتالوگ محصولات و خدمات ما

فرا ایمن مجوز انتشار مطالبش را تنها با ذکر نام این شرکت (فرا ایمن) می دهد. نشر مطالب با ذکر نام شرکت مجاز است.