پرینت

از جدول MSDS فارسی مندرج در این صفحه، کافی است کد محصول را برای ما ارسال نمایید.

توجه1 ) موارد مندرج در این جدول تنها قسمتی از لیست MSDS فارسی موجود در دیتابیس این شرکت هست. لیست سایر مواد را از لینک های زیر ببنید:

لیست MSDS فارسی 1| لیست MSDS فارسی 2|لیست MSDS فارسی 3 | لیست MSDS فارسی 4 |لیست MSDS فارسی 5

توجه 2) تمام موارد موجود در این جدول آماده تحویل به زبان فارسی در دو فرمت پیشرفته و ساده می باشد. (اطلاعات بیشتر: بزرگترین پایگاه MSDS فارسی در ایران)

فرمت های موجود MSDS کدامند؟

دانلود نمونه فرمت پیشرفته MSDS

دانلود یک نمونه MSDS فارسی به فرمت ساده

نمونه فرمت پیشرفته تدوین شده به صورت اختصاصی

 روش سفارش MSDS

کد محصول نام فارسی MSDSEnglish name of MSDS
4001سدیم پر بورات Sodium perborate 
4002سدیم پر کربنات Sodium percarbonate 
4003سدیم پر کلرات منوهیدرات Sodium Perchlorate Monohydrate 
4004سدیم پر کلرات Sodium perchlorate 
4005سدیمپرمنگنات منوهیدرات Sodium permanganate monohydrate 
4006سدیم پراکسید Sodium peroxide 
4007سدیم پرسولفات Sodium persulfate 
4008سدیم فسفات, دی بیسیک دی هیدرات Sodium phosphate, dibasic dihydrate 
4009سدیم فسفات, دی بیسیک دو دکا هیدرات Sodium phosphate, dibasic dodecahydrate 
4010سدیم فسفات, دی بیسیک هپتا هیدرات Sodium phosphate, dibasic heptahydrate 
4011سدیم فسفات دی بیسیک TS Sodium Phosphate Dibasic TS 
4012سدیم فسفات, دی بیسیک, U.S.P Sodium phosphate, dibasic, U.S.P 
4013سدیم فسفات, دی بیسیک Sodium phosphate, dibasic 
4014سدیم فسفات منو بیسیک, انهیدروس Sodium phosphate monobasic, Anhydrous 
4015سدیم فسفات منو بیسیک منوهیدرات Sodium phosphate monobasic monohydrate 
4016سدیم فسفات تری بیسیک دو دکا هیدرات Sodium phosphate tribasic dodecahydrate 
4017سدیم فسفات تری بیسیک Sodium phosphate tribasic 
4018سدیم پروپیونات Sodium propionate 
4019سدیم پیرو فسفات Sodium pyrophosphate 
4020سدیم پیروات Sodium pyruvate 
4021سدیم ساکارین دی هیدرات Sodium saccharin dihydrate 
4022سدیم سالیسیلات Sodium salicylate 
4023سدیم سلنات دکا هیدرات Sodium selenate decahydrate 
4024سدیم سلنات Sodium selenate 
4025سدیم سلنیت Sodium selenite 
4026سدیم سسکوئی کربنات Sodium sesquicarbonate 
4027سدیم سیلیکات, 40 Be Sodium Silicate, 40 Be' 
4028سدیم سیلیکو فلوراید Sodium silicofluoride 
4029سدیم ستانات تری هیدرات Sodium stannate trihydrate 
4030سدیم نشاستهگلیکولات Sodium Starch Glycolate 
4031سدیم ستارات Sodium stearate 
4032سدیم استیرول لاکتیلات Sodium Stearoyl Lactylate 
4033سدیم استیریل فومورات Sodium stearyl fumarate 
4034سدیم سوسینات انهیدروس Sodium succinate anhydrous 
4035سدیم سوسینات هگزا هیدرات Sodium succinate hexahydrate 
4036سدیم سولفات, 0.1 M Sodium Sulfate, 0.1 M 
4037سدیم سولفات, 22.2% (w/v) ،محلول Sodium Sulfate, 22.2% (w/v) solution 
4038سدیم سولفات انهیدروس, Low ین نیتروژن Sodium Sulfate Anhydrous, Low inNitrogen 
4039سدیم سولفات انهیدروس Sodium sulfate anhydrous 
4040سدیم سولفات دکا هیدرات Sodium sulfate decahydrate 
4041سدیمسولفا تیازول Sodium sulfathiazole 
4042سدیم سولفید نونا هیدرات Sodium sulfide nonahydrate 
4043سدیم سولفید Sodium sulfide 
4044سدیم سولفیت, 1.0 M Sodium Sulfite, 1.0 M 
4045سدیم سولفیت 5% ،محلول Sodium Sulfite 5% Solution 
4046سدیم سولفیت Sodium sulfite 
4047سدیم تارتارات دی هیدرات Sodium tartrate dihydrate 
4048سدیم tئورو کلات Sodium taurocholate 
4049سدیم تترا کلروئورات (III) دی هیدرات Sodium Tetrachloroaurate (III) Dihydrate 
4050سدیم تترا فنیل بورات Sodium tetraphenylborate 
4051سدیم تیو سیانات Sodium thiocyanate 
4052سدیم تیو گلیکولات Sodium thioglycolate 
4053سدیم تیو سولفات, 0.01N Sodium Thiosulfate, 0.01N 
4054سدیم تیو سولفات, 0.2N Sodium Thiosulfate, 0.2N 
4055سدیم تیو سولفات, 0.025N Sodium Thiosulfate, 0.025N 
4056سدیم تیو سولفات, 0.100N Sodium Thiosulfate, 0.100N 
4057سدیم تیو سولفات, 0.0375N Sodium Thiosulfate, 0.0375N 
4058سدیم تیو سولفات, 1.0N Sodium Thiosulfate, 1.0N 
4059سدیم تیو سولفات انهیدروس Sodium thiosulfate anhydrous 
4060سدیم تیو سولفات پنتا هیدرات Sodium thiosulfate pentahydrate 
4061سدیم تری است اکسی بورو هیدرید Sodium Triacetoxyborohydride 
4062سدیم تری متا فسفات Sodium Trimetaphosphate 
4063سدیم تری پلیفسفات Sodium tripolyphosphate 
4064سدیم تنگستات, 10% (w/v) Sodium Tungstate, 10% (w/v) 
4065سدیم تنگستات دی هیدرات Sodium tungstate dihydrate 
4066سدیم زایلن سولفونات, 40% Sodium Xylenesulfonate, 40% 
4067سدیم Sodium 
4068سور بیc اسید Sorbic acid 
4069سوربیتان منو لائورات Sorbitan monolaurate 
4070سوربیتان منو اولئات Sorbitan monooleate 
4071سوربیتان منو پالمیتات Sorbitan monopalmitate 
4072سوربیتان منو ستارات Sorbitan monostearate 
4073سوربیتان سسکوئی اولئات Sorbitan sesquioleate 
4074سوربیتان تری اولئات Sorbitan trioleate 
4075سوربیتان تری ستارات Sorbitan tristearate 
4076سوربیتول ،محلول, 70% Sorbitol Solution, 70% 
4077سوربیتول Sorbitol 
4078سوy پروتئین FP 940 Soy Protein FP 940 
4079سوyبین ،روغن Soybean oil 
4080سپADNS Referنce ،محلول SPADNS Reference Solution 
4081اسپیرمینت ،روغن Spearmint oil 
4082اسپیرمینت Spearmint 
4083Sپرm استi Spermaceti 
4084Sپیناکh ،پودر Spinach Powder 
4085سپ آهنول استون Spironolactone 
4086S پیرuلینa Spirulina 
4087Squالaن Squalane 
4088Squالن Squalene 
4089Squaریک اسید دی-n- بوتیل استر Squaric acid di-n-butyl ester 
4090Squaریک اسید Squaric acid 
4091ست. Johns Wort عصاره, 0.3% Hیپeریکین ،پودر St. John's Wort Extract, 0.3% HypericinPowder 
4092استانیک کلرید, انهیدروس Stannic chloride, anhydrous 
4093استانیک کلرید, پنتا هیدرات Stannic chloride, pentahydrate 
4094استانیک اکسید Stannic oxide 
4095قلع کلرید انهیدروس Stannous chloride anhydrous 
4096قلع کلرید ،معرف ،محلول Stannous Chloride Reagent Solution 
4097قلع کلرید Stannous chloride 
4098قلع فلوبورات, 50% Stannous Fluoborate, 50% 
4099قلع فلوراید Stannous fluoride 
4100قلع اکتوایت Stannous octoate 
4101قلع اکسید Stannous oxide 
4102قلع سولفات Stannous sulfate 
4103نشاسته, ارروw روت Starch, Arrow Root 
4104نشاسته, ذرت Starch, Corn 
4105نشاسته،محلول ،شاخص, 0.05% Starch Indicator Solution, 0.05% 
4106نشاسته،محلول ،شاخص, 0.5% Starch Indicator Solution, 0.5% 
4107نشاسته،محلول ،شاخص, 1% Starch Indicator Solution, 1% 
4108نشاسته،محلول ،شاخص, 2% Starch Indicator Solution, 2% 
4109نشاسته یدید Starch Iodide 
4110نشاسته, سیب زمینی Starch, Potato 
4111نشاسته, برنج Starch, Rice 
4112نشاسته ،محلول Starch soluble 
4113نشاسته, TS Starch, TS 
4114نشاسته, گندم ،پودر Starch, Wheat Powder 
4115ستئوراسpoرین Staurosporine 
4116استریک اسید Stearic acid 
4117استریک انهیدرید Stearic Anhydride 
4118استیریل الکل Stearyl alcohol 
4119استیریل آمین Stearylamine 
4120استیریل دی متیل بنزیلآمونیوم  کلرید Stearyldimethylbenzylammonium chloride 
4121ستeویا عصاره ،پودر Stevia Extract, Powder 
4122ستeویا لیوز عصاره, 85% ،پودر Stevia Leaves Extract, 85% Powder 
4123ستeویا لیکویd, 15% عصاره Stevia Liquid, 15% Extract 
4124استیلبن زردرنگ Stilbene yellow 
4125ستوddاردحلال Stoddard solvent 
4126ستوراکس ،صمغ Storax gum 
4127توت فرنگی, انهیدروس (طعم) Strawberry, anhydrous (flavor) 
4128توت فرنگی کنستانتره,بی رنگ (طعم) Strawberry concentrate, colorless (flavor) 
4129استرپترومایسین سولفات Streptomycin sulfate 
4130سترپتوزوسین Streptozocin 
4131قوی اسید ،محلولبرای فسفات APHA Strong Acid Solution for Phosphate APHA 
4132استرونتیوم AA  استاندارد Strontium AA Standard 
4133استرونتیوم استات Strontium Acetate 
4134استرونتیوم بروماید Strontium bromide 
4135استرونتیوم کربنات Strontium carbonate 
4136استرونتیوم کلرید Strontium chloride 
4137استرونتیوم کرومات Strontium chromate 
4138استرونتیوم نیترات Strontium nitrate 
4139استرونتیوم سولفات Strontium Sulfate 
4140ستریچنین هیدروکلریک اسید دی هیدرات Strychnine HCl dihydrate 
4141ستریچنین سولفات پنتا هیدرات Strychnine sulfate pentahydrate 
4142استیرن ( منومیر) Styrene (monomer) 
4143سابeریک اسید Suberic Acid 
4144سوسینیک اسید Succinic acid 
4145سوسینیک انهیدرید Succinic anhydride 
4146ساکسین ایمید Succinimide 
4147ساکسینونi تری le Succinonitrile 
4148ساکسiنیل کولین کلرید Succinylcholine chloride 
4149سوcrالfات Sucralfate 
4150ساکاروز اکتا استات Sucrose octaacetate 
4151ساکاروز Sucrose 
4152سودان مشکی B Sudan Black B 
4153سودان I Sudan I 
4154سودان II Sudan II 
4155سودان III Sudan III 
4156سودان IV Sudan IV 
4157سودان نارنجی G Sudan Orange G 
4158سودانرد 7B, C.I. 26050 Sudan Red 7B, C.I. 26050 
4159سودانرد 7B, C.I. 26050 Sudan Red 7B, C.I. 26050 
4160سولفستامید سدیم Sulfacetamide sodium 
4161سولفستامید Sulfacetamide 
4162سولفا کلروپیرید آزین Sulfachloropyridazine 
4163سولفادی آزین سدیم Sulfadiazine sodium 
4164سولفادی آزین Sulfadiazine 
4165سولفادی آزین Sulfadiazine 
4166سولفادی متوکسین Sulfadimethoxine 
4167سولفا گوانیدین Sulfaguanidine 
4168سولفامر آزین Sulfamerazine 
4169سولفامت آزین Sulfamethazine 
4170سولفامزیزول Sulfamethizole 
4171سولفامیک اسید Sulfamic acid 
4172سولفامید Sulfamide 
4173سولفانیل آمید Sulfanilamide 
4174سولفانیلیک اسید, سدیم نمک Sulfanilic acid, sodium salt 
4175سولفانیلیک اسید Sulfanilic acid 
4176سولفافنازول Sulfaphenazole 
4177سولفا پیریدین Sulfapyridine 
4178سولفاسال آزین Sulfasalazine 
4179سولفات  استاندارد (0.1mg/ml) Sulfate Standard (0.1mg/ml) 
4180سولفا تیازول Sulfathiazole 
4181سولف ایزومیدین Sulfisomidine 
4182سولف ایزوکسازول Sulfisoxazole 
4183سولفو نارنجی ،شاخص Sulfo Orange Indicator 
4184سولفو برمو فتالئین, سدیم نمک Sulfobromophthalein, sodium salt 
4185سولفون آزو III, سدیم نمک Sulfonazo III, Sodium salt 
4186سولفو سالیسیلیک اسید, 3% Sulfosalicylic Acid, 3% 
4187سولفو سالیسیلیک اسید, 5% (w/v) آبدار Sulfosalicylic Acid, 5% (w/v) Aqueous 
4188سولفو سالیسیلیک اسید, 10% Sulfosalicylic Acid, 10% 
4189سولفو سالیسیلیک اسید, 20% (w/v) ،محلول Sulfosalicylic Acid, 20% (w/v) Solution 
4190سولفور فلوورs Sulfur Flowers 
4191سولفور لمپ Sulfur Lump 
4192سولفور رسوب Sulfur Precipitated 
4193سولفورسابلیمد Sulfur Sublimed 
4194سولفور تری اکسید Sulfur trioxide 
4195سولفوریک اسید, 0.1N Sulfuric Acid, 0.1N 
4196سولفوریک اسید, 0.02N Sulfuric Acid, 0.02N 
4197سولفوریک اسید, 0.2N Sulfuric Acid, 0.2N 
4198سولفوریک اسید, 0.5N Sulfuric Acid, 0.5N 
4199سولفوریک اسید, 0.25N Sulfuric Acid, 0.25N 
4200سولفوریک اسید, 0.125N Sulfuric Acid, 0.125N 
4201سولفوریک اسید, 0.1142 N Sulfuric Acid, 0.1142 N 
4202سولفوریک اسید, 1.0N Sulfuric Acid, 1.0N 
4203سولفوریک اسید, 2.0N Sulfuric Acid, 2.0N 
4204سولفوریک اسید, 2.5N Sulfuric Acid, 2.5N 
4205سولفوریک اسید, 5.0N Sulfuric Acid, 5.0N 
4206سولفوریک اسید, 5% v/v AستM Sulfuric Acid, 5% v/v ASTM 
4207سولفوریک اسید, 6 .0N Sulfuric Acid, 6 .0N 
4208سولفوریک اسید, 10.0N Sulfuric Acid, 10.0N 
4209سولفوریک اسید, 10% Sulfuric Acid, 10% 
4210سولفوریک اسید, 16.0 N Sulfuric Acid, 16.0 N 
4211سولفوریک اسید, 20% Sulfuric Acid, 20% 
4212سولفوریک اسید, 25% (v/v) Sulfuric Acid, 25% (v/v) 
4213سولفوریک اسید, 40% (v/v) Sulfuric Acid, 40% (v/v) 
4214سولفوریک اسید, 50% (v/v) ،محلول, APHA Sulfuric Acid, 50% (v/v) Solution, APHA 
4215سولفوریک اسید 50% (w/w) ،محلول Sulfuric Acid 50% (w/w) Solution 
4216سولفوریک اسید 66 Be Sulfuric acid 66 Be 
4217سولفوریک اسید 66 Be Sulfuric acid 66 Be 
4218سولفوریک اسید, 75% Sulfuric Acid, 75% 
4219سولفوریک اسید-دی کرومات ،محلول Sulfuric Acid-Dichromate Solution 
4220سولفوریک اسید, فومینگ, 20% Sulfuric acid, fuming, 20% 
4221سولفوریک اسید Sulfuric acid 
4222سولفوروus اسید Sulfurous Acid 
4223سولفوریل کلرید Sulfuryl chloride 
4224سوlاینداک Sulindac 
4225سوl ایزو بنزون Sulisobenzone 
4226سوlkowitch ،معرف Sulkowitch Reagent 
4227سوn فلوور سید ،روغن Sunflower Seed Oil 
4228Syرینگیک اسید Syringic Acid 
4229شربت Syrup 
4230Tالc Talc 
4231TALL ،روغن Tall Oil 
4232Tاموکسi فن والارت سیترات Tamoxifen Citrate 
4233Tانگeرین ،رایحه ،روغن Tangerine Flavor Oil 
4234Tانگeرین ،روغن, طبیعی Tangerine Oil, Natural 
4235Tanنیک اسید Tannic acid 
4236Tant آلوم AA  استاندارد Tantalum AA Standard 
4237TAس TAPS 
4238Tارتر آزین Tartrazine 
4239Tauرین Taurine 
4240چای ترee ،روغن (ملالeuکا الترنیfولیا) Auستrالیاn Tea Tree Oil (Melaleuca Alternifolia) Australian 
4241تلورییوم AA  استاندارد Tellurium AA Standard 
4242تلورییوم دی اکسید Tellurium dioxide 
4243تلورییوم Tellurium 
4244تراتhaن 2900 پلیاتر گلیکول Terathane 2900 Polyether Glycol 
4245تربینafین هیدرو کلرید Terbinafine Hydrochloride 
4246T اربیوم AA  استاندارد Terbium AA Standard 
4247T اربیوم کلرید, هیدروus Terbium Chloride, hydrous 
4248تربوتالین سولفات Terbutaline sulfate 
4249تر فتالیک اسید Terephthalic Acid 
4250تر فتالویل کلرید Terephthaloyl Chloride 
4251تر فن والارتادین Terfenadine 
4252ترپین هیدرات Terpin hydrate 
4253ترپینئول Terpineol 
4254ترت- آمیل الکل Tert-Amyl Alcohol 
4255ترت- بوتیل استات tert-Butyl acetate 
4256ترت- بوتیل الکل tert-Butyl alcohol 
4257ترت- بوتیل هیدرو پراکسید 70% tert-Butyl Hydroperoxide 70% 
4258ترت- بوتیل بنزن tert-Butylbenzene 
4259ترت- بوتیل هیدرو کینون tert-Butylhydroquinone 
4260ترت- بوتیل نیتریل tert-Butylnitrite 
4261TES TES 
4262تترا-n- بوتیل آمونیوم  بروماید Tetra-n-butylammonium bromide 
4263تترا آمین پلاتین (II)  هیدروکسید Tetraammineplatinum (II) Hydroxide 
4264تترا برمو فنول فتالئین اتیل استر Tetrabromophenolphthalein ethyl ester 
4265تترا بوتیل ارتوتیتaنات Tetrabutyl Orthotitanate 
4266تترا بوتیل آمونیوم  کلرید هیدرات Tetrabutylammonium Chloride hydrate 
4267تترا بوتیل آمونیوم  دی هیدروژن فسفات Tetrabutylammonium Dihydrogen Phosphate 
4268تترا بوتیل آمونیوم هیدروژن سولفات Tetrabutylammonium Hydrogen Sulfate 
4269تترا بوتیل آمونیوم هیدروکسید, 0.4M Tetrabutylammonium Hydroxide, 0.4M 
4270تترا بوتیل آمونیوم هیدروکسید, 1M ین متانول Tetrabutylammonium Hydroxide, 1M in methanol 
4271تترا بوتیل آمونیوم هیدروکسید, 1M Tetrabutylammonium Hydroxide, 1M 
4272تترا بوتیل آمونیوم هیدروکسید, 25% ین متانول Tetrabutylammonium Hydroxide, 25% in Methanol 
4273تترا بوتیل آمونیوم هیدروکسید, 40% Tetrabutylammonium Hydroxide, 40% 
4274تترا بوتیل آمونیوم هیدروکسید, 55% Tetrabutylammonium Hydroxide, 55% 
4275تترا بوتیل آمونیوم  یدید Tetrabutylammonium Iodide 
4276تترا بوتیل آمونیوم  پر کلرات Tetrabutylammonium Perchlorate 
4277تتراسیان هیدروکلریک اسید Tetracaine HCl 
4278تتراسیان Tetracaine 
4279تترا کلرو اتیلن Tetrachloroethylene 
4280تتراکوسان Tetracosane 
4281تتراسایکلین هیدروکلریک اسید Tetracycline HCl 
4282تتراسایکلین Tetracycline 
4283تترا دکان Tetradecane 
4284تترا دکیل تری متیل آمونیوم  بروماید Tetradecyltrimethylammonium bromide 
4285تترا اتیل آمونیوم  بروماید Tetraethylammonium Bromide 
4286تترا اتیل آمونیوم  کلرید Tetraethylammonium chloride 
4287تترا اتیل آمونیوم هیدروکسید 25% (w/ w) آبدار ،محلول Tetraethylammonium Hydroxide 25% (w/ w) Aqueous Solution 
4288تترا اتیل آمونیوم هیدروکسید 35% (w/ w) آبدار ،محلول Tetraethylammonium Hydroxide 35% (w/ w) Aqueous Solution 
4289تترا اتیل آمونیوم  پر کلرات Tetraethylammonium perchlorate 
4290تترا اتیلن گلیکول منو متیل اتر Tetraethyleneglycol monomethyl ether 
4291تترا اتیلن pنت آمین Tetraethylenepentamine 
4292تترا اتیلزیurام دی سولفید Tetraethylthiuram Disulfide 
4293تترا هیدرو فوران Tetrahydrofuran 
4294تترا هیدرو فور فوریل الکل Tetrahydrofurfuryl Alcohol 
4295تترا هیدرو تیوفن 1,1- دی اکسید Tetrahydrothiophene 1,1-Dioxide 
4296تترا  هیدروکسی-p- بنزوکینون Tetrahydroxy-p-benzoquinone 
4297تترا هیدروزولین هیدروکلریک اسید Tetrahydrozoline HCl 
4298تترا متوکسی سیلان Tetramethoxysilane 
4299تترا متیل آمونیوم  کلرید Tetramethylammonium chloride 
4300تترا متیل آمونیوم هیدروژن فتالات Tetramethylammonium Hydrogen Phthalate 
4301تترا متیل آمونیوم هیدروکسید, 10% Tetramethylammonium Hydroxide, 10% 
4302تترا متیل آمونیوم هیدروکسید, 25% Tetramethylammonium hydroxide, 25% 
4303تترا متیل آمونیوم هیدروکسید, متانول ،محلول Tetramethylammonium hydroxide, Methanol solution 
4304تترا متیل آمونیوم هیدروکسید پنتا هیدرات Tetramethylammonium Hydroxide Pentahydrate 
4305تترا متیل سیلان Tetramethylsilane 
4306تترا فنیلارسونییوم کلرید Tetraphenylarsonium Chloride 
4307تترا سدیم اتیلن دی آمین تترا استات Tetrasodium ethylenediaminetetraacetate 
4308تترازولیوم بلو Tetrazolium blue 
4309تاللیک نیترات Thallic nitrate 
4310تالیوم AA  استاندارد Thallium AA Standard 
4311تالیوم (I) استات Thallium (I) Acetate 
4312تaسigارگین Thapsigargin 
4313تئو برومین Theobromine 
4314تئو فیلین Theophylline 
4315ترمIT® THERMIT® 
4316زیabنdازول Thiabendazole 
4317زی آمین  هیدروکلریک اسید Thiamine HCl 
4318زی آمین پیرو فسفات کلرید Thiamine Pyrophosphate Chloride 
4319زیازولیدین Thiazolidine 
4320زیمیروسال Thimerosal 
4321تیو استامید, 0.25% (w/v) ،محلول Thioacetamide, 0.25% (w/v) Solution 
4322تیو استامید Thioacetamide 
4323تیو استیک اسید Thioacetic acid 
4324تیو کربوهیدرازین Thiocarbohydrazide 
4325تیوفلاوین T, TG Thioflavine T, TG 
4326تیونین Thionin 
4327تیوفن Thiophene 
4328تیوفنول Thiophenol 
4329تیو سالیسیلیک اسید Thiosalicylic acid 
4330تیو سمی کربازید Thiosemicarbazide 
4331تیو اوره Thiourea 
4332تورین Thorin 
4333تورییوم AA  استاندارد Thorium AA Standard 
4334تالیومAA  استاندارد Thulium AA Standard 
4335تیمی ،روغن Thyme oil 
4336تیمیدین Thymidine 
4337تیمین Thymine 
4338تیمول بلو, 0.04% Thymol Blue, 0.04% 
4339تیمول بلو, 0.4% Thymol Blue, 0.4% 
4340تیمول بلو 1% Thymol Blue 1% 
4341تیمول بلو, سدیم نمک Thymol blue, sodium salt 
4342تیمول بلو Thymol blue 
4343تیمول یدید Thymol iodide 
4344تیمول Thymol 
4345تیمول فتالئین, 0.1% ین متانول Thymolphthalein, 0.1% in Methanol 
4346تیمول فتالئین, 0.04% ( الکلیک ) Thymolphthalein, 0.04% (alcoholic) 
4347تیمول فتالئین, 0.05% ( الکلیک ) Thymolphthalein, 0.05% (alcoholic) 
4348تیمول فتالئین TS Thymolphthalein TS 
4349تیمول فتالئین Thymolphthalein 
4350تیموس ،پودر Thymus Powder 
4351تیروید ،پودر Thyroid powder 
4352تیمولول مالئات Timolol Maleate 
4353قلع, .33 mm f ،روغن Tin, .33 mm foil 
4354قلع AA  استاندارد Tin AA Standard 
4355قلعمتال, 20 مش, دانه ریز Tin Metal, 20 mesh, Granular 
4356قلعمتال, 30 مش, دانه ریز Tin Metal, 30 mesh, Granular 
4357قلع Tin 
4358قلع یدازول Tinidazole 
4359تیرون TIRON 
4360تیتانیوم AA  استاندارد Titanium AA Standard 
4361تیتانیوم دی اکسید,یو اس پی Titanium dioxide, USP 
4362تیتانیوم دی اکسید Titanium dioxide 
4363تیتانیوم (III) کلرید, 20% ،محلول Titanium (III) Chloride, 20% Solution 
4364تیتانیوم تترا کلرید Titanium tetrachloride 
4365تیتراسیونحلال; 1:1 تولوئن-IPA Titration Solvent; 1:1 Toluene-IPA 
4366توbrامyسین سولفات Tobramycin Sulfate 
4367توbrامyسین Tobramycin 
4368تولازولین هیدرو کلرید Tolazoline Hydrochloride 
4369تولبوت آمید Tolbutamide 
4370تولنافتات Tolnaftate 
4371تولپر ایزون هیدرو کلرید Tolperisone Hydrochloride 
4372تولu بالسام Tolu balsam 
4373تولوئن-d8 Toluene-d8 
4374تولوئن Toluene 
4375تلوئیدین بلو, 1% Toluidine Blue, 1% 
4376تلوئیدین بلو ین الکل Toluidine Blue in Alcohol 
4377تلوئیدین بلو O Toluidine Blue O 
4378تولیلن-2,4-دی ایزوسیانات Tolylene-2,4-diisocyanate 
4379توتال یونیک ستrنگت Adjuستmنت بافر Total Ionic Strength Adjustment Buffer 
4380تراgاکanت ،صمغ Tragacanth Gum 
4381ترامادول هیدرو کلرید Tramadol Hydrochloride 
4382ترانس-2- متیل-2- بوتانال trans-2-Methyl-2-butenal 
4383ترانس-4- ( آمینو متیل) سیکلو هگزان کربوگزیلیک اسید trans-4- (Aminomethyl)cyclohexanecarboxylicacid 
4384ترانس-اکونitیک اسید trans-Aconitic Acid 
4385ترانس- سینام  آلدهید trans-Cinnamaldehyde 
4386ترانس- سین نامیک اسید trans-Cinnamic acid 
4387ترانس-فرولیک اسید trans-Ferulic Acid 
4388تر آزودون هیدرو کلرید Trazodone hydrochloride 
4389تری -n- بوتیل فسفات Tri-n-butyl phosphate 
4390تری -n-وستیل آمین Tri-n-octylamine 
4391تری استین Triacetin 
4392تری امسینولون استونید Triamcinolone acetonide 
4393تری امسینولون دی استات Triamcinolone diacetate 
4394تری امسینولون هگزا ستونید Triamcinolone Hexacetonide 
4395تری امسینولون Triamcinolone 
4396تری امترن Triamterene 
4397تری bulus فرویت ،پودر Tribulus Fruit Powder 
4398تری بوتیل سیترات Tributyl Citrate 
4399تری بوتیل آمین Tributylamine 
4400تری بوتیلقلع هیدرید Tributyltin Hydride 
4401تری بوتیرین Tributyrin 
4402تری سیان متان سولفونات Tricaine methanesulfonate 
4403تری کاپریلین Tricaprylin 
4404تری کاپریل متیل آمونیوم  کلرید Tricaprylmethylammonium chloride 
4405تری کلر متی آزید Trichlormethiazide 
4406تری کلرو استیک اسید 100% (w/v) ،محلول Trichloroacetic Acid 100% (w/v) Solution 
4407تری کلرو استیک اسید ،محلول, 3% Trichloroacetic Acid Solution, 3% 
4408تری کلرو استیک اسید ،محلول, 10% Trichloroacetic Acid Solution, 10% 
4409تری کلرو استیک اسید ،محلول, 15% Trichloroacetic Acid Solution, 15% 
4410تری کلرو استیک اسید ،محلول, 20% Trichloroacetic Acid Solution, 20% 
4411تری کلرو استیک اسید ،محلول, 30% (w/v) Trichloroacetic Acid Solution, 30% (w/v) 
4412تری کلرو استیک اسید ،محلول, 50% Trichloroacetic Acid Solution, 50% 
4413تری کلرو استیک اسید ،محلول 85%(w/v) Trichloroacetic Acid Solution 85%(w/v) 
4414تری کلرو استیک اسید Trichloroacetic acid 
4415تری کلرو اتیلن Trichloroethylene 
4416تری سین Tricine 
4417تری دکان Tridecane 
4418تری اتانول آمین  هیدروکلریک اسید Triethanolamine HCl 
4419تری اتانول آمین سالیسیلات Triethanolamine salicylate 
4420تری اتانول آمین Triethanolamine 
4421تری اتیل ارتو فورمات Triethyl Orthoformate 
4422تری اتیل فسفات Triethyl phosphate 
4423تری اتیل آمین Triethylamine 
4424تری اتیل سیترات Triethylcitrate 
4425تریاتیلنگلیکول دی متا اکریلات Triethylene Glycol Dimethacrylate 
4426تریاتیلنگلیکول Triethylene glycol 
4427تریاتیلن تترامین Triethylenetetramine 
4428تری اتیل فنیلآمونیوم هیدروکسید (10%w/v ،محلول ین آب) Triethylphenylammonium hydroxide (10%w/v solution in water) 
4429( تری اتیلsiلیل) استیلن (Triethylsilyl)acetylene 
4430تری فلوپر آزین هیدرو کلرید Trifluoperazine Hydrochloride 
4431تری فلورو استیک اسید-D, 99.5 اتم % D Trifluoroacetic Acid-D, 99.5 Atom % D 
4432تری فلورو استیک اسید Trifluoroacetic acid 
4433تری فلورو استیک انهیدرید Trifluoroacetic anhydride 
4434تری فلورو متان سولفونیک اسید Trifluoromethanesulfonic acid 
4435تری فلورو متان سولفونیک انهیدرید Trifluoromethanesulfonic anhydride 
4436تری ایزو پروپانول آمین Triisopropanolamine 
4437( تری ایزو پروپیلsiلیل) استیلن (Triisopropylsilyl)acetylene 
4438تری میسویل کلرید Trimesoyl Chloride 
4439تری متوبنز آمید هیدرو کلرید Trimethobenzamide Hydrochloride 
4440تری متو پریم Trimethoprim 
4441تری متیل ارتو استات Trimethyl Orthoacetate 
4442تری متیل ارتو فورمات Trimethyl Orthoformate 
4443تری متیل ارتو فورمات Trimethyl Orthoformate 
4444تری میپر آمین مالئات Trimipramine Maleate 
4445تری وستیل فسفین اکسید Trioctylphosphine Oxide 
4446تری پالمیتین Tripalmitin 
4447تری پالمیتین Tripalmitin 
4448تریپلن آمین هیدرو کلرید Tripelennamine Hydrochloride 
4449تری فنیل فسفات Triphenyl phosphate 
4450تری فنیل فسفین Triphenyl phosphine 
4451تری فنیل متیل کلرید Triphenylmethyl Chloride 
4452تری فنیل تترازولیوم کلرید Triphenyltetrazolium chloride 
4453تری پرولیدین هیدروکلریک اسید Triprolidine HCl 
4454تریپروپیلن گلیکول متیل اتر Tripropylene glycol methyl ether 
4455تریس(2- کربوکسی اتیل) فسفین هیدرو کلرید Tris(2-Carboxyethyl)Phosphine Hydrochloride 
4456تریس بافر 2M ،محلول Tris Buffer 2M Solution 
4457تریس(  هیدروکسی متیل) آمینو متان هیدروکلریک اسید Tris(hydroxymethyl)amino methane HCl 
4458تریس(  هیدروکسی متیل) نیترو متان Tris(hydroxymethyl)nitromethane 
4459تریس چایرین Tristearin 
4460تری تولیل فسفات Tritolyl phosphate 
4461تری تون کس-100 TRITON X-100 
4462تری تون کس-114 TRITON X-114 
4463تری تون کس-405 TRITON X-405 
4464ترو مت آمین Tromethamine 
4465تروpaeولین O Tropaeolin O 
4466تروپیک آمید Tropicamide 
4467تروپینون Tropinone 
4468تریپan بلو Trypan blue 
4469تریپسین,یو اس پی Trypsin, USP 
4470تریپسین Trypsin 
4471تریپتون Tryptone 
4472توبوکورارین کلرید Tubocurarine chloride 
4473تنگستن AA  استاندارد Tungsten AA Standard 
4474تنگستن اکسید Tungsten oxide 
4475تنگستن Tungsten 
4476تانگستیک اسید Tungstic acid 
4477کدورت  استاندارد 0.5 NTU Turbidity Standard 0.5 NTU 
4478کدورت  استاندارد 0 NTU Turbidity Standard 0 NTU 
4479کدورت  استاندارد 1 NTU Turbidity Standard 1 NTU 
4480کدورت  استاندارد 5 NTU Turbidity Standard 5 NTU 
4481کدورت  استاندارد 10 NTU Turbidity Standard 10 NTU 
4482کدورت  استاندارد 20 NTU Turbidity Standard 20 NTU 
4483کدورت  استاندارد 200 NTU Turbidity Standard 200 NTU 
4484کدورت  استاندارد 800 NTU Turbidity Standard 800 NTU 
4485کدورت  استاندارد 1000 NTU Turbidity Standard 1000 NTU 
4486کدورت  استاندارد 4000 NTU Turbidity Standard 4000 NTU 
4487Turمیریک عصاره, 8% کورکومین ،پودر Turmeric Extract, 8% Curcumin, Powder 
4488Turpنتین, Veنیکe, Iمیتaتیون Turpentine, Venice, Imitation 
4489Turpنتین Turpentine 
4490Tutتی Frutتی ،رایحه Tutti Frutti Flavor 
4491تیلاسین تارتارات Tylosin Tartrate 
4492تیلاکساپول Tyloxapol 
4493تیر آمین  هیدروکلریک اسید Tyramine HCl 
4494تیر آمین Tyramine 
4495U بی دکارنون Ubidecarenone 
4496Ulترا مارین بلو Ultramarine blue 
4497آن دکان Undecane 
4498Un دکانوئیک اسید Undecanoic Acid 
4499Un دکیلنیک اسید Undecylenic acid 
4500Uنی بلو A سدیم نمک Uniblue A Sodium Salt 
4501یونیورسال،محلول ،شاخص Universal Indicator Solution 
4502اوراسیل Uracil 
4503اورانیوم AA  استاندارد Uranium AA Standard 
4504اوره هیدرو کلرید Urea Hydrochloride 
4505اوره Urea 
4506اورهse Urease 
4507Ur اتان Urethane 
4508یوریک اسید Uric acid 
4509Urسو دیول Ursodiol 
4510+ Usنیک اسید + Usnic Acid 
4511والریان روت عصاره ،پودر Valerian Root Extract, Powder 
4512والریان روت عصاره Valerian Root Extract 
4513والریان روت ،پودر Valerian Root Powder 
4514والeریک اسید Valeric acid 
4515والeروفنون Valerophenone 
4516والینومایسین Valinomycin 
4517وانادات- مولبیدات ،معرف Vanadate-Molybdate Reagent 
4518وانادیوم AA  استاندارد Vanadium AA Standard 
4519وانادیوم آمینو اسید کلات, 0.2% Vanadium Amino Acid Chelate, 0.2% 
4520وانادیوم پنت اکسید Vanadium pentoxide 
4521وانادیوم Vanadium 
4522وانادیل سولفات Vanadyl sulfate 
4523ونکمایسین هیدروکلریک اسید Vancomycin HCl 
4524وانیلla عصاره خالص Vanilla Extract Pure 
4525وانیلین Vanillin 
4526Vee ،صمغ Veegum 
4527وراpامil هیدرو کلرید Verapamil Hydrochloride 
4528وراترول Veratrole 
4529ویکتوریا بلو B Victoria blue B 
4530ویکتوریا بلو R Victoria blue R 
4531ویدارابین Vidarabine 
4532وینبلاستین سولفات Vinblastine sulfate 
4533وینcriستین سولفات Vincristine sulfate 
4534وینpوسeقلع Vinpocetine 
4535وینیل استات Vinyl acetate 
4536وینیل سولفون Vinyl Sulfone 
4537وینیل بنزیل الکل Vinylbenzyl Alcohol 
4538وینیل  یدن کلرید Vinylidene Chloride 
4539وینیل منیزیوم کلرید, 15% ین تترا هیدرو فوران Vinylmagnesium Chloride, 15% in Tetrahydrofuran 
4540ویتامین A استات Vitamin A acetate 
4541ویتامین Aیو اس پی Vitamin A USP 
4542ویتامین A Vitamin A 
4543ویتامین E استات Vitamin E acetate 
4544ویتامین E سوسینات Vitamin E succinate 
4545ویتامین E Vitamin E 
4546Vi تری de, 70% ین تولوئن Vitride, 70% in Toluene 
4547شستشو ،محلولبرای سورفاکتانت ها Wash Solution for Surfactants 
4548آب, خالص Water, Purified 
4549آب, ستerile,برای Irrigaتیون Water, Sterile, For Irrigation 
4550آب Water 
4551واکس, ایمیوlsیفyینگ N.F. Wax, Emulsifying N.F. 
4552واکس (پارافین) Beads Wax (Paraffin) Beads 
4553واکسپارافین, میدیوم Flake Wax Paraffin, Medium Flake 
4554واکس Wax 
4555گندم Bراn ،پودر,رد Fین Wheat Bran Powder, Red Fine 
4556گندم جوانه ،روغن Wheat germ oil 
4557گندم جوانه Wheat Germ 
4558وحشی گیلاس بارک عصاره Wild Cherry Bark Extract 
4559Willow بارک Willow bark 
4560واینتer سبز ،روغن Wintergreen Oil 
4561Witch Hازel Witch Hazel 
4562ویتپسول Witepsol 
4563چوب ،آلیاژ Wood's alloy 
4564Wortماnنین Wortmannin 
4565Wrightsاستین راپید Wright's Stain Rapid 
4566Wrightsاستین رگیولار Wright's Stain Regular 
4567Wrightsاستین Wright's stain 
4568ایکس-گال X-Gal 
4569گزانتان ،صمغ Xanthan gum 
4570گزانتین منو سدیم نمک منوهیدرات Xanthine monosodium salt monohydrate 
4571گزانتین Xanthine 
4572گزانتوفیل Xanthophyll 
4573گزانت هیدرول Xanthydrol 
45741,1,1,3,3,3- هگزا فلورو-2- پروپانول 1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-propanol 
4575گزیل آزین هیدرو کلرید Xylazine Hydrochloride 
4576زایلن سیانولFF, C.I. 42135 Xylene cyanol FF, C.I. 42135 
4577زایلن سیانول FF, C.I. 43535 Xylene cyanol FF, C.I. 43535 
4578زایلنز Xylenes 
4579زایلنول بلو Xylenol blue 
4580زایلنول نارنجی, تترا سدیم نمک Xylenol orange, tetrasodium salt 
4581مخمر, کلسیم Yeast, Calcium 
4582مخمر, کروم Yeast, Chromium 
4583مخمر, مس Yeast, Copper 
4584مخمر عصاره Yeast extract 
4585مخمر, آهن Yeast, Iron 
4586مخمر, منیزیوم Yeast, Magnesium 
4587مخمر, مولبیدیوم Yeast, Molybdenum 
4588مخمر, سلنیوم Yeast, Selenium 
4589مخمر, روی Yeast, Zinc 
4590یربا مات عصاره, 4:1 ،پودر Yerba Mate Extract, 4:1, Powder 
4591یلانگ یلانگ ،روغن Ylang ylang oil 
4592Yohimبین منو هیدرو کلرید Yohimbine monohydrochloride 
4593تاربیوم AA  استاندارد Ytterbium AA Standard 
4594ترییوم AA  استاندارد Yttrium AA Standard 
4595ترییوم نیترات Yttrium Nitrate 
4596ترییوم اکسید ،پودر Yttrium oxide, powder 
4597زین Zein 
4598زولئیت Zeolite 
4599زرو اکسیژن  استاندارد Zero Oxygen Standard 
4600روی AA  استاندارد Zinc AA Standard 
4601روی استات, 2N Zinc Acetate, 2N 
4602روی استات Zinc acetate 
4603روی آمینو اسید کلات Zinc Amino Acid Chelate 
4604روی اسکوربات Zinc Ascorbate 
4605روی آسپارات Zinc aspartate 
4606روی بروماید Zinc bromide 
4607روی کربنات, بیسیک Zinc carbonate, basic 
4608روی کلرید Zinc chloride 
4609روی سیترات دی هیدرات Zinc citrate dihydrate 
4610روی دی اتیل دی تیوکربامات Zinc Diethyldithiocarbamate 
4611روی گلوکونات Zinc gluconate 
4612روی گلیسینات منوهیدرات Zinc Glycinate Monohydrate 
4613روی یدید Zinc iodide 
4614روی لاکتات Zinc Lactate 
4615رویمتال, آمالگامیتد Zinc Metal, Amalgamated 
4616رویمتال, دانه ریز 20 مش Zinc Metal, Ganular 20 mesh 
4617رویمتال, دانه ریز 30 مش Zinc Metal, Ganular 30 mesh 
4618رویمتال, دانه ریز Zinc Metal, Ganular 
4619روی,متال ،پودر or Duست Zinc, Metal Powder or Dust 
4620رویمتال Zinc Metal 
4621روی منومی تیونین Zinc monomethionine 
4622روی نیترات هگزا هیدرات Zinc nitrate hexahydrate 
4623روی اکسید Zinc oxide 
4624روی پراکسید Zinc peroxide 
4625روی فنول سولفونات Zinc phenolsulfonate 
4626روی پیکولینات Zinc picolinate 
4627روی پیرi تیون, 48% آبدارمعلق Zinc Pyrithione, 48% Aqueous Dispersion 
4628روی  استاندارد, 0.1mg/1ml Zinc Standard, 0.1mg/1ml 
4629روی ستارات Zinc stearate 
4630رویاستوک ،محلولبرای روی APHA Zinc Stock Solution for Zinc APHA 
4631روی سولفات, 0.05M Zinc Sulfate, 0.05M 
4632روی سولفات منوهیدرات Zinc sulfate monohydrate 
4633روی سولفید Zinc sulfide 
4634روی آندسیلنات Zinc undecylenate 
4635رویون منو سدیم نمک Zincon Monosodium Salt 
4636رویون Zincon 
4637زیرکونیوم AA  استاندارد Zirconium AA Standard 
4638زیرکونیوم (IV) کلرید, انهیدروس Zirconium (IV) Chloride, anhydrous 
4639زیرکونیوم اکسید Zirconium Oxide 
4640زیرکونیل (IV) کلرید, اکتا هیدرات Zirconyl (IV) Chloride, Octahydrate 
4641زیرکونیل نیترات Zirconyl nitrate 
4642زوبلز ،محلول Zobell's Solution 
4643زوبلز ،محلول Zobell's Solution 
4644آمونیوم  سولفات Ammonium sulfate 

 

از جدول MSDS فارسی مندرج در این صفحه، کافی است کد محصول را برای ما ارسال نمایید.

توجه1 ) موارد مندرج در این جدول تنها قسمتی از لیست MSDS فارسی موجود در دیتابیس این شرکت هست. لیست سایر مواد را از لینک های زیر ببنید:

لیست MSDS فارسی 1| لیست MSDS فارسی 2|لیست MSDS فارسی 3 | لیست MSDS فارسی 4 |لیست MSDS فارسی 5

توجه 2) تمام موارد موجود در این جدول آماده تحویل به زبان فارسی در دو فرمت پیشرفته و ساده می باشد. (اطلاعات بیشتر: بزرگترین پایگاه MSDS فارسی در ایران)

 

فرمت های موجود MSDS کدامند؟

دانلود نمونه فرمت پیشرفته MSDS

دانلود یک نمونه MSDS فارسی به فرمت ساده

نمونه فرمت پیشرفته تدوین شده به صورت اختصاصی

 روش سفارش MSDS


حتما ببنید!

کاتالوگ محصولات و خدمات ما

فرا ایمن مجوز انتشار مطالبش را تنها با ذکر نام این شرکت (فرا ایمن) می دهد. نشر مطالب با ذکر نام شرکت مجاز است.