لوزی خطر چيست؟

پرینت

جهت شناسايي سريع خطرات مواد شيميايي، انجمن حفاظت در برابر حريق امريكا (NFPA) استانداردي را تدوين كرده است كه به لوزي خطر مشهور است. كد اين استاندارد NFPA 704 میباشد. در صنايع نفت، گاز و پتروشيمي لوزي خطر را روي مخازن بزرگ نصب مي كنند. براي مشاهده توضيحات كامل در خصوص اين استاندارد فايل PDF زير را ببينيد.

 لوزي خطر، خطرناك نيست!

اطلاعات بيشتر:

نمايش محصول لوزي خطر