پرینت

توصيه مي كنيم ابتدا خريد خود را به صورت جمعي و در يك پكيج جامع از  فروشگاه اينترنتي MSDS فارسي انجام دهيد! اگر به هر دليل اصرار به تهيه ي MSDS به صورت تكي و يا درخواست به صورت ليست MSDS داريد، از جدول MSDS فارسی مندرج در این صفحه، کافی است کد محصول را برای ما ارسال نمایید.

توجه1 ) موارد مندرج در این جدول تنها قسمتی از لیست ام اس دی اس فارسی موجود در دیتابیس این شرکت هست. لیست سایر مواد را از لینک های زیر ببنید:

لیست MSDS فارسی 2|لیست MSDS فارسی 3 | لیست MSDS فارسی 4 |لیست MSDS فارسی 5

توجه 2) تمام موارد موجود در این جدول آماده تحویل به زبان فارسی در دو فرمت پیشرفته و ساده می باشد. (اطلاعات بیشتر: بزرگترین پایگاه MSDS فارسی در ایران)

فرمت های موجود MSDS کدامند؟

دانلود نمونه فرمت پیشرفته MSDS

دانلود یک نمونه MSDS فارسی به فرمت ساده

نمونه فرمت پیشرفته تدوین شده به صورت اختصاصی

 روش سفارش MSDS

 

کد محصولنام فارسی MSDSنام انگلیسی MSDS
11,1,1- تری کلرو اتان 1,1,1-Trichloroethane 
21,1,2,2- تترا برمو اتان 1,1,2,2-Tetrabromoethane 
31,1,2,2- تترا کلرو اتان 1,1,2,2-Tetrachloroethane 
41,1,2- تری کلرو-1,2,2- تری فلورو اتان 1,1,2-Trichloro-1,2,2- trifluoroethane 
51,1,2- تری کلرو اتان 1,1,2-Trichloroethane 
61,1,3,3- تترا متیل اوره 1,1,3,3-Tetramethylurea 
71,1- بی-2- نفتول 1,1'-Bi-2-Naphthol 
81,1-بیس( دی فنیل فسفینو) فروسن 1,1'-Bis(diphenylphosphino)ferrocene 
91,1-دی کلرو-1- فلورو اتان 1,1-Dichloro-1-fluoroethane 
101,1-دی کلرو اتان 1,1-Dichloroethane 
111,2,3,4,5,6- هگزا کلرو سیکلو هگزان, گاما- ایزومر 1,2,3,4,5,6- Hexachlorocyclohexane,gamma- Isomer 
121,2,3,4- تترا هیدرو نفتالن 1,2,3,4-Tetrahydronaphthalene 
131,2,3- تری متوکسی بنزن 1,2,3- Trimethoxybenzene 
141,2,4- تری کلرو بنزن 1,2,4-Trichlorobenzene 
151,2,6- تری  هیدروکسی هگزان 1,2,6-Trihydroxyhexane 
161,2- بنزودی هیدرو پیرون 1,2-Benzodihydropyrone 
171,2-بیس(2- متوکسی اتوکسی) اتان 1,2-Bis(2-methoxyethoxy)ethane 
181-(2- کلرو اتیل)-4- متوکسی بنزن 1-(2-Chloroethyl)-4-methoxybenzene 
191,2- سیکلو هگزا ندی کربوگزیلیک انهیدرید 1,2-Cyclohexanedicarboxylic Anhydride 
201,2- سیکلو هگزیلن دی نیتریلو تترا استیک اسید 1,2-Cyclohexylenedinitrilotetraacetic acid 
211,2- دی برومو اتان 1,2-Dibromoethane 
221,2-دی کلرو بنزن 1,2-Dichlorobenzene 
231,2-دی کلرو اتان 1,2-Dichloroethane 
241,2- دی متوکسی اتان 1,2-Dimethoxyethane 
251,2- نفتوکنیون-4- سولفونیک اسید سدیم نمک 1,2-Naphthoquinone-4-sulfonic acidsodium salt 
261,2- اکتان دیول 1,2-Octanediol 
271,3- بوتان دیول 1,3-Butanediol 
281-(3- کلرو پروپیل)-1,3- دی هیدرو-2 اچ بنزیمیدازول- 2-ون 1-(3-Chloropropyl)-1,3-dihydro-2Hbenzimidazol- 2-one 
291,3- دی  هیدروکسی نفتالن 1,3-Dihydroxynaphthalene 
301,3- دی متوکسی بنزن 1,3-Dimethoxybenzene 
311-(3- دی متیل آمینو پروپیل)-3- اتیل کربو دی امید هیدرو کلرید 1-(3-Dimethylaminopropyl)-3- ethylcarbodiimide Hydrochloride 
321,3- دی متیل اوره 1,3-dimethylurea 
331,3- دی نیترو بنزن 1,3-Dinitrobenzene 
341,3- دی اکسالن 1,3-Dioxolane 
351,3- دی فنیل-2- تیو اوره 1,3-Diphenyl-2-thiourea 
361,3- پروپان دیول 1,3-Propanediol 
371.4- بوتان دیول 1.4-Butanediol 
381,4- سیکلو هگزا ندی متانول 1,4-Cyclohexanedimethanol 
391,4- دی آمینو بوتان دی هیدرو کلرید 1,4-Diaminobutane Dihydrochloride 
401,4- دی آمینو بوتان 1,4-Diaminobutane 
411,4- دی برومو بوتان 1,4-Dibromobutane 
421,4- دی برومو نفتالن 1,4-Dibromonaphthalene 
431,4-دی کلرو بنزن 1,4-Dichlorobenzene 
441,4- دی ید بوتان 1,4-Diiodobutane 
451,4- نفتوکینون 1,4-Napththoquinone 
461,5- دی فنیل کربازون 1,5-Diphenylcarbazone 
471,5- دی فنیل کربوهیدرازین 1,5-Diphenylcarbohydrazide 
481,5- ایزوکوینولین دیول 1,5-Isoquinolinediol 
491,5- پنتان دیول 1,5-Pentanediol 
501,6- هگزا ندی آمین 1,6-hexanediamine 
511,6- هگزان دیول 1,6-Hexanediol 
521,8- دی آمینو نفتالن 1,8-Diaminonaphthalene 
531,8- دی آذابی سیکلو[5.4.0]آن دک-7-انِ 1,8-Diazabicyclo[5.4.0]undec-7-ene 
541,10- فنانترولین منوهیدرات 1,10-Phenanthroline monohydrate 
551,10- فنانترولین منو هیدرو کلرید 1,10-Phenanthroline monohydrochloride 
561- آدامانتان کربوگزیلیک اسید 1-Adamantanecarboxylic Acid 
571- آمینو سیکلو پروپان-1 کربوگزیلیک اسید 1-Aminocyclopropane-1carboxylic acid 
581- آمینو گواندینیومهیدروژن کربنات 1- Aminoguanidinium Hydrogen Carbonate 
591- برمو-2- نیترو بنزن 1-Bromo-2-nitrobenzene 
601- برمو-3- کلرو پروپان 1-Bromo-3-chloropropane 
611- برمو بوتان 1-Bromobutane 
621- برمو نفتالن 1-Bromonaphthalene 
631- برمو پروپان 1-Bromopropane 
641- بوتان سولفونیک اسید, سدیم نمک 1-Butanesulfonic Acid, Sodium Salt 
651- بوتان تیول 1-Butanethiol 
661- بوتانول 1-Butanol 
671- کلرو-2- متیل پروپان 1-Chloro-2-Methylpropane 
681- کلرو-n- بوتان 1-Chloro-n-butane 
691- کلرو نفتالن 1-Chloronaphtalene 
701- دکان سولفونیک اسید, سدیم نمک 1-Decanesulfonic acid, sodium salt 
711-( دی فنیل متیل) پیپرازین 1-(Diphenylmethyl)piperazine 
721- هپتان سولفونیک اسید, سدیم نمک 1-Heptanesulfonic acid, sodium salt 
731- هگزان سولفونیک اسید, سدیم نمک, هیدرات 1-Hexanesulfonic Acid, Sodium Salt, Hydrate 
741- هگزان 1-Hexene 
751- هیدرو کسی بنزو تریازول هیدرات 1-Hydroxybenzotriazole hydrate 
761- یدو بوتان 1-Iodobutane 
771- متوکسی-2- پروپانول استات 1-Methoxy-2-propanol Acetate 
781- متیل آدنین 1-Methyladenine 
791- متیل ایمیدیازول 1-Methylimidazole 
801- متیل نفتالن 1-Methylnaphthalene 
811- نفتالن استیک اسید 1-Naphthaleneacetic acid 
821- نفتول-3,6- دی سولفونیک اسید دی سدیم نمک 1-Naphthol-3,6-disulfonic acid disodiumsalt 
831- نفتیل فسفات, منو سدیم نمک, منوهیدرات 1-Naphthyl phosphate, monosodium salt, monohydrate 
841- نفتیل آمین هیدرو کلرید 1-Naphthylamine Hydrochloride 
851- نیتروسو-2- نفتول-3,6- دی سولفونیک اسید دی سدیم نمک 1-Nitroso-2-naphthol-3,6-disulfonic acid disodium salt 
861- نیتروسو-2- نفتول 1-Nitroso-2-Naphthol 
871- اکتان سولفونیک اسید سدیم نمک 1-Octanesulfonic acid sodium salt 
881- اکتانول 1-Octanol 
891- اکتن-3-اول 1-Octen-3-ol 
901- اکتن 1-Octene 
911- پنتان سولفونیک اسید, سدیم نمک, منوهیدرات 1-Pentanesulfonic Acid, sodium salt, monohydrate 
921- فنوکسی پروپان-2-ول 1-Phenoxypropan-2-ol 
931- پروپان سولفونیک اسید, سدیم نمک, منوهیدرات 1-Propanesulfonic Acid, sodium salt, monohydrate 
941- پروپان تیول 1-Propanethiol 
951H-1,2,4- تریازول 1H-1,2,4-Triazole 
962,2,2- تری کلرو اتانول 2,2,2-Trichloroethanol 
972,2,2- تری فلورو اتانول 2,2,2- Trifluoroethanol 
982,2,4- تری متیل پنتان 2,2,4-trimethylpentane 
992,2- ابزوبیس(2- متیل پروپیو نیتریل) 2,2'-Azobis(2-methylpropionitrile) 
1002,2- بای پیریدین 2,2'-Bipyridine 
1012-(2- برمو اتیل)-1,3- دی اکسان 2-(2-Bromoethyl)-1,3-dioxane 
1022-(2- بوتوکسی اتوکسی) اتانول 2-(2-Butoxyethoxy)ethanol 
1032-(2- بوتوکسی اتوکسی) اتیل استات 2-(2-Butoxyethoxy) ethyl acetate 
1042,2-دی کلرو استیل کلرید 2,2-Dichloroacetyl chloride 
1052,2- دی متوکسی پروپان 2,2-Dimethoxypropane 
1062,2- دی تیو دی پیریدین 2,2'-Dithiodipyridine 
1072-(2- اتوکسی اتوکسی) اتانول 2-(2-Ethoxyethoxy)ethanol 
1082-(2- اتوکسی اتوکسی) اتیل استات 2-(2-Ethoxyethoxy) ethyl acetate 
1092-(2- متوکسی اتوکسی) اتانول 2-(2-Methoxyethoxy)ethanol 
1102-(2- زینیل) اتانول 2-(2-Thienyl)Ethanol 
1112,2- تیودی اتانول 2,2'-Thiodiethanol 
1122,3,4- تری -O- بنزیل-L- فاکو پیرانوز 2,3,4-Tri-O-benzyl-L-fucopyranose 
1132,3- بوتان دیون منو اکسیم 2,3-Butanedione monoxime 
1142,3- بوتیلن گلیکول 2,3-Butylene Glycol 
1152,3-دی کلرو-5,6- دی سیانو-1,4- بنزوکینون 2,3-Dichloro-5,6-dicyano-1,4- benzoquinone 
1162,3- دی هیدرو فوران 2,3-Dihydrofuran 
1172,3- دی مرکاپتو پروپانول 2,3-dimercaptopropanol 
1182,3- دی متوکسی بنزیل الکل 2,3-Dimethoxybenzyl alcohol 
1192,3- نفتالن دی آمین 2,3-Naphthalenediamine 
1202,4,4- تری متیل-1- پنتان 2,4,4-Trimethyl-1-pentene 
1212,4,5- تری کلرو فنول 2,4,5-Trichlorophenol 
1222,4,6- کولیدین 2,4,6-Collidine 
1232,4,6- تری کلرو فنول 2,4,6-Trichlorophenol 
1242,4,6- تری پیریدیل-S- تری آزین 2,4,6-Tripyridyl-S-triazine 
1252,4- دی آمینو فنول هیدروکلریک اسید 2,4-Diaminophenol HCl 
1262,4-دی کلرو-1- نفتول 2,4-Dichloro-1-naphthol 
1272,4-دی کلرو بنز آلدهید 2,4-Dichlorobenzaldehyde 
1282,4-دی کلرو بنزوئیک اسید 2,4-Dichlorobenzoic acid 
1292,4-دی کلرو بنزیل کلرید 2,4-Dichlorobenzyl Chloride 
1302,4-دی کلرو فنوکسی استیک اسید 2,4-Dichlorophenoxyacetic acid 
1312,4- دی  هیدروکسی بنز آلدهید 2,4-Dihydroxybenzaldehyde 
1322,4- دی نیترو کلرو بنزن 2,4-Dinitrochlorobenzene 
1332,4- دی نیترو فلورو بنزن 2,4-Dinitrofluorobenzene 
1342,4- دی نیترو فنول, مویست 2,4-Dinitrophenol, moist 
1352,4- دی نیترو فنیل هیدرازین 2,4-Dinitrophenylhydrazine 
1362,4- دی نیترو تولوئن 2,4-Dinitrotoluene 
1372,4- پنتان دیون 2,4-Pentanedione 
1382,5- دی  هیدروکسی-1,4- بنزوکینون 2,5-Dihydroxy-1,4-benzoquinone 
1392,5- دی  هیدروکسی بنزوئیک اسید 2,5-Dihydroxybenzoic Acid 
1402,5- دی متوکسی بنز آلدهید 2,5-Dimethoxybenzaldehyde 
1412,5- دی متوکسی تترا هیدرو فوران 2,5-Dimethoxytetrahydrofuran 
1422,6- دی آمینو پورین 2,6-Diaminopurine 
1432,6-دی کلرو ایندو فنول سدیم نمک 2,6-Dichloroindophenol sodium salt 
1442,6-دی کلرو کینون-4- کلرو ایمید 2,6-Dichloroquinone-4-chloroimide 
14526- دی  هیدروکسی استوفنون 2'6'-Dihydroxyacetophenone 
1462,6- دی  هیدروکسی بنزوئیک اسید 2,6-Dihydroxybenzoic acid 
1472,6- دی متوکسی فنول 2,6-Dimethoxyphenol 
1482,6- دی متیل-4- هپتانون 2,6-Dimethyl-4-Heptanone 
1492,6- دی متیل آنیلین 2,6-Dimethylaniline 
1502,6- دی متیل فنول 2,6-Dimethylphenol 
1512,6- دی ترت- بوتیل فنول 2,6-Ditert-butylphenol 
1522,6- لوتیدین 2,6-Lutidine 
1532,7- دی آمینو فلورن دی هیدرو کلرید 2,7-Diaminofluorene Dihydrochloride 
1542,7-دی کلرو فلورسئین 2',7'-Dichlorofluorescein 
1552,7- نفتالن دیول 2,7-Naphthalenediol 
1562- اکریل آمینو-2- متیل پروپان سولفونیک اسید 2-Acrylamido-2-MethylpropanesulfonicAcid 
1572- آمینو-2- متیل-1,3- پروپان دیول 2-Amino-2-methyl-1,3-propanediol 
1582- آمینو-2- متیل-1- پروپانول 2-Amino-2-methyl-1-propanol 
1592- آمینو-2- تیازولین 2-Amino-2-thiazoline 
1602- آمینو-5- کلرو بنزوئیک اسید 2-Amino-5-chlorobenzoic acid 
1612- آمینو بنزوفنون 2-Aminobenzophenone 
1622- آمینو اتیل متا اکریلات هیدرو کلرید 2-Aminoethyl Methacrylate Hydrochloride 
1632- آمینو هپتان 2-Aminoheptane 
1642- آمینو فنول 2-Aminophenol 
1652- آمینو تیازول 2-Aminothiazole 
1662- آمینو تیوفنول 2-Aminothiophenol 
1672- بای فنیل کربوگزیلیک اسید 2-Biphenylcarboxylic Acid 
1682- برمو-2- متیل پروپان 2-Bromo-2-methylpropane 
1692- برمو-2- نیترو-1,3- پروپان دیول 2-Bromo-2-nitro-1,3-propanediol 
1702- برمو بوتان 2-Bromobutane 
1712- برمو اتیل آمین هیدرو بروماید 2-Bromoethylamine Hydrobromide 
1722- برمو پروپان 2-Bromopropane 
1732- برمو پروپیونیک اسید 2-Bromopropionic Acid 
1742- بوتوکسی استیک اسید 2-Butoxyacetic acid 
1752- بوتوکسی اتانول 2-Butoxyethanol 
1762- بوتوکسی اتیل استات 2-Butoxyethyl acetate 
1772- بوتین-1,4- دیول 2-Butyne-1,4-diol 
1782- کربوکسی بنز آلدهید 2-Carboxybenzaldehyde 
1792- کلرو-2- متیل پروپان 2-Chloro-2-methylpropane 
1802- کلرو-5- متیل فنول 2-Chloro-5-methylphenol 
1812- کلرو استامید 2-Chloroacetamide 
1822- کلرو آنتراکینون 2-Chloroanthraquinone 
1832- کلرو بنز آلدهید 2-Chlorobenzaldehyde 
1842- کلرو بنزوئیک اسید 2-Chlorobenzoic acid 
1852- کلرو بوتان 2-Chlorobutane 
1862- کلرو اتانول 2-Chloroethanol 
1872- کلرو اتیل آمین هیدرو کلرید 2-Chloroethylamine Hydrochloride 
1882- کلرو پروپان 2-Chloropropane 
1892- دیوکسی-d- گلوکز 2-Deoxy-d-glucose 
1902- دیوکسی-D- ری باز 2-Deoxy-D-ribose 
1912- دیوکسی آدنوزین, منوهیدرات 2'-Deoxyadenosine, monohydrate 
1922- دیوکسی گوانوزین 2'-Deoxyguanosine 
1932- اتوکسی بنزوئیک اسید 2-Ethoxybenzoic acid 
1942- اتوکسی اتانول 2-Ethoxyethanol 
1952- اتوکسی اتیل استات 2-Ethoxyethyl acetate 
1962- اتیل-2-(  هیدروکسی متیل)-1,3- پروپان دیول 2-Ethyl-2-(Hydroxymethyl)-1,3-propanediol 
1972- اتیل آمینو اتانول 2-Ethylaminoethanol 
1982- اتیل بنزوئیک اسید 2-Ethylbenzoic acid 
1992- اتیل بوتیریک اسید 2-Ethylbutyric Acid 
2002- اتیل هگزانوئیک اسید, کلسیم نمک 2-Ethylhexanoic Acid, Calcium Salt 
2012- فلورو استوفنون 2'-Fluoroacetophenone 
2022- فوران کربوکسی  آلدهید 2-Furancarboxyaldehyde 
2032- فوروئیک اسید 2-Furoic Acid 
2042- هپتانول 2-Heptanol 
2052- هپتانون 2-Heptanone 
2062- هگزانول 2-Hexanol 
2072- هگزانون 2-Hexanone 
2082-  هیدروکسی استوفن 2'-Hydroxyacetophone 
2092-  هیدروکسی بنزیل الکل 2-Hydroxybenzyl Alcohol 
2102-  هیدروکسی اتیل سلولز, 100 cس 2-Hydroxyethyl cellulose, 100 cps 
2112-  هیدروکسی اتیل سلولز, 3400 cس 2-Hydroxyethyl cellulose, 3400 cps 
2122-  هیدروکسی اتیل سلولز, 5000 cس 2-Hydroxyethyl cellulose, 5000 cps 
2132-  هیدروکسی اتیل متا اکریلاتاستابیلایزد w 250ppm MEHQ 2-Hydroxyethyl Methacrylate Stblzd w 250ppm MEHQ 
2142-  هیدروکسی هیپوریک اسید 2-Hydroxyhippuric Acid 
2152-  هیدروکسی پیریدین 2-Hydroxypyridine 
2162- یدو استامید 2-Iodoacetamide 
2172- یدو بنزوئیک اسید 2-Iodobenzoic acid 
2182- یدو پروپان 2-Iodopropane 
2192- مرکاپتوبنو تیازول 2-Mercaptobenothiazole 
2202- مرکاپتو اتانول 2-Mercaptoethanol 
2212- متوکسی-4- وینیل فنول 2-Methoxy-4-vinylphenol 
2222- متوکسی اتانول 2-Methoxyethanol 
2232- متوکسی اتیل استات 2-Methoxyethyl acetate 
2242- متیل ایندول 2-Methylindole 
2252- متیل تیوفن 2-Methylthiophene 
2262- نفتالن سولفونیک اسید, هیدرات 2-Naphthalenesulfonic Acid, Hydrate 
2272- نفتوکسی استیک اسید 2-Naphthoxyacetic acid 
2282- نفتویل کلرید 2-Naphthoyl chloride 
2292- نیترو بنز آلدهید 2-Nitrobenzaldehyde 
2302- نیترو پروپان 2-Nitropropane 
2312- اکتانول 2-Octanol 
2322- پناتول 2-Pentanol 
2332- پناتون 2-Pentanone 
2342-فن اتیل الکل 2-Phenethyl alcohol 
2352- فنوکسی اتانول 2-Phenoxyethanol 
2362- فنیل فنول 2-Phenylphenol 
2372- پیکولین 2-Picoline 
2382- پروپیل پنتانوئیک اسید 2-Propylpentanoic acid 
2392-پیر آزین کربوگزیلیک اسید, 99% 2-Pyrazinecarboxylic acid, 99% 
2402- پیریدین کربوکس  آلدهید 2-Pyridinecarboxaldehyde 
2412- پیرولیدینون 2-Pyrrolidinone 
2422-سک- بوتیل فنول 2-sec-Butylphenol 
2432- تیو باربیتوریک اسید 2-Thiobarbituric Acid 
2442- تیوفن  کربونیل کلرید 2-Thiophenecarbonyl Chloride 
2452- تیوفن متیل آمین 2-Thiophenemethylamine 
2462- وینیل  -1,3- دی اکسالن 2-Vinyl-1,3-Dioxolane 
247(2S)-(+)-2,5- دی هیدرو-3,6- دی متوکسی-2- ایزو پروپیل پیرازین (2S)-(+)-2,5-Dihydro-3,6-dimethoxy-2- isopropylpyrazin 
2483,3,5,5- تترا متیل بنزیدین 3,3',5,5'-Tetramethylbenzidine 
2493,3- دی آمینو بنزیدین تترا هیدرو کلرید 3,3'-Diaminobenzidine Tetrahydrochloride 
2503,3- دی آمینو بنزیدین 3,3'-Diaminobenzidine 
2513,3- دی ایندولیم اتان 3,3'-Diindolylmethane 
2523,3- دی متوکسی بنزیدین دی هیدرو کلرید 3,3'-Dimethoxybenzidine Dihydrochloride 
2533,3- دی متوکسی بنزیدین 3,3'-Dimethoxybenzidine 
2543,4- دی آمینو پیریدین 3,4-Diaminopyridine 
2553,4-دی کلرو بنزوفنون 3,4-Dichlorobenzophenone 
2563,4-دی کلرو دی فنیل استو نیتریل 3,4-Dichlorodiphenylacetonitrile 
2573,4- دی هیدرو-2H- پیران 3,4-Dihydro-2H-pyran 
2583,4- دی متوکسی بنز آلدهید 3,4-Dimethoxybenzaldehyde 
2593,5- دی آمینو بنزوئیک اسید دی هیدرو کلرید 3,5-Diaminobenzoic acid dihydrochloride 
2603,5-دی کلرو-2-  هیدروکسی بنزن سولفونیک اسید, سدیم نمک 3,5-Dichloro-2- hydroxybenzenesulfonicAcid, Sodium Salt 
2613,5- دی ید-L- تیرونین 3,5-Diiodo-L-thyronine 
2623,5- دی متیل فنیل ایزوسیانات 3,5-Dimethylphenyl Isocyanate 
2633,5- دی نیترو آنیلین 3,5-Dinitroaniline 
2643,5- دی نیترو بنزوئیک اسید 3,5-Dinitrobenzoic acid 
2653,5- دی نیترو بنزوییل کلرید 3,5-Dinitrobenzoyl chloride 
2663,5- دی نیترو سالیسیلیک اسید 3,5- Dinitrosalicylic Acid 
2673,9- دی وینیل  -2,4,8,10- تترا اگزاسپیرو- [5,5] آن دکان 3,9-Divinyl-2,4,8,10-Tetraoxaspiro- [5,5]undecane 
2683- آلفا- استونیل بنزیل)-4-  هیدروکسی کومارین 3-alpha-Acetonylbenzyl)-4- hydroxycoumarin 
2693- آمینو-1,2,4- تریازول 3-Amino-1,2,4-triazole 
2703- آمینو-4- هیدرو کسی بنزوئیک اسید 3-Amino-4-Hydroxybenzoic Acid 
2713- آمینو-6- کلرو بنزوئیک اسید 3-Amino-6-chlorobenzoic acid 
2723- آمینو-9- اتیل کربازول 3-Amino-9-ethylcarbazole 
2733- آمینو استوفنون 3-Aminoacetophenone 
2743- آمینو بنزوئیک اسید 3-Aminobenzoic acid 
2753- آمینو بنزو نیتریل 3-Aminobenzonitrile 
2763- آمینو فنول 3-Aminophenol 
2773- آمینو فتال هیدرازین, (AKA) سدیم لومینول 3-Aminophthalhydrazide, (AKA) Sodium luminol 
2783- آمینو پروپیل تری اتوکسی سیلان 3-Aminopropyltriethoxysilane 
2793- برمو-2- کلرو تیوفن 3-Bromo-2-Chlorothiophene 
2803- برمو-7- نیتروایندازول 3-Bromo-7-nitroindazole 
2813- برمو استوفنون 3'-Bromoacetophenone 
2823- برمو بنز آلدهید 3-Bromobenzaldehyde 
2833- برمو پروپن 3-Bromopropene 
2843- کربوکسی بنز آلدهید 3-Carboxybenzaldehyde 
2853- کلرو بنزوئیک اسید 3-Chlorobenzoic acid 
2863- کلرو پر اکسی بنزوئیک اسید 3-Chloroperoxybenzoic acid 
2873-  هیدروکسی بنز آلدهید 3-Hydroxybenzaldehyde 
2883-  هیدروکسی پیریدین 3-Hydroxypyridine 
2893- یدو-L- تیروزین 3-Iodo-L-Tyrosine 
2903- متوکسی استوفنون 3'-Methoxyacetophenone 
2913- متوکسی فنول 3-Methoxyphenol 
2923- متیل-2- بنزو تیازولینون هیدرازون  هیدروکلریک اسید 3- Methyl-2-Benzothiazolinone HydrazoneHCl 
2933- متیل-2- بوتانال 3-Methyl-2-butenal 
2943- متیل-3- پناتول 3-Methyl-3-Pentanol 
2953- متیل کلانترن 3-Methylcholanthrene 
2963- متیل ایندول 3-Methylindole 
2973- متیل پنتان 3-Methylpentane 
2983- نیترو بنز آلدهید 3-Nitrobenzaldehyde 
2993- نیترو بنزن سولفونیک اسید سدیم نمک 3-Nitrobenzenesulfonic acid sodium salt 
3003- پناتول 3-Pentanol 
3013- پناتون 3-Pentanone 
3023- فنوکسی تولوئن 3-Phenoxytoluene 
3033- پیرازو لیدنون هیدرو کلرید 3-Pyrazolidinone Hydrochloride 
3043- سولفولن 3-Sulfolene 
3054,4-بیس(4- آمینو-1 نفتیل آزو)-2,2- استیلبندی سولفونیک اسید 4,4'-Bis(4-amino-1naphthylazo)-2,2'- stilbenedisulfonicAcid 
3064,4-بیس( دی متیل آمینو) دی فنیل متان 4,4-Bis(dimethylamino)diphenylmethane 
3074-(4- کلرو فنیل)-4-  هیدروکسی پیپیریدین 4-(4-Chlorophenyl)-4-hydroxypiperidine 
3084,4- دی  هیدروکسی استیلبن 4,4'-Dihydroxystilbene 
3094,4- دی متوکسی بنزوفنون 4,4'-Dimethoxybenzophenone 
3104,4- دی متوکسی استیلبن 4,4'-Dimethoxystilbene 
3114-(4- نیترو بنزیل) پیریدین 4-(4-Nitrobenzyl)pyridine 
3124,6- دی آمینو-2- فنیل ایندول دی هیدرو کلرید 4',6-Diamidino-2- phenylindoleDihydrochloride 
3134- آمینو-3-  هیدروکسی-1- نفت نفتالن سولفونیک اسید 4-Amino-3-hydroxy-1- napththalenesulfonicacid 
3144- آمینو استوفنون 4-Aminoacetophenone 
3154- آمینو آنتی پیرین 4-Aminoantipyrine 
3164- آمینو بنزوئیک اسید 4-Aminobenzoic acid 
3174- آمینو بوتیریک اسید 4-Aminobutyric acid 
3184- آمینو فنیل استو نیتریل 4-Aminophenylacetonitrile 
3194- آمینو پیریدین 4-Aminopyridine 
3204- بنزوییل بای فنیل 4-Benzoylbiphenyl 
3214-( بنزیل اکسی) فنول 4-(Benzyloxy)phenol 
3224- بتا- فوربول 12- میریستات 13- استات 4-beta-Phorbol 12-Myristate 13-Acetate 
3234- برمو استوفنون 4'-Bromoacetophenone 
3244- برمو بنز آلدهید 4-Bromobenzaldehyde 
3254- برمو فلورو بنزن 4-Bromofluorobenzene 
3264- برمو ایندول 4-Bromoindole 
3274- برمو ماندلیک اسید 4-Bromomandelic acid 
3284- کربوکسی بنز آلدهید 4-Carboxybenzaldehyde 
3294- کلرو-1- نفتول 4-Chloro-1-naphthol 
3304- کلرو-2- نیترو فنول 4-Chloro-2-Nitrophenol 
3314- کلرو-3- نیترو بنزوییل کلرید 4-Chloro-3-nitrobenzoylchloride 
3324- کلرو بنز آلدهید 4-Chlorobenzaldehyde 
3334- کلرو بنزوفنون 4-Chlorobenzophenone 
3344- کلرو بنزیل سیانید 4-Chlorobenzyl cyanide 
3354- کلرو فنول 4-Chlorophenol 
3364- کلرو فنیل استیک اسید 4-Chlorophenylacetic acid 
337(4- کلرو فنیل تیو) استیک اسید (4-Chlorophenylthio)Acetic Acid 
3384- سیانو بنز آلدهید 4-Cyanobenzaldehyde 
3394- سیانو بنزوییل کلرید 4-Cyanobenzoyl chloride 
3404- سیانو فنول 4-Cyanophenol 
3414- دی متیل آمینو پیریدین 4-Dimethylaminopyridine 
3424- اتوکسی فنیل استیک اسید 4-Ethoxyphenylacetic acid 
3434- اتیل-2,3- دی اکسو-1- پیپرازین کربونیل کلرید 4-Ethyl-2,3-dioxo-1- piperazinecarbonylchloride 
3444- فلورو استوفنون 4'-Fluoroacetophenone 
3454- فلورو بنزوفنون 4-Fluorobenzophenone 
3464- فلورو سین نامیک اسید 4-Fluorocinnamic acid 
3474- هگزیل رسورسینول 4-Hexylresorcinol 
3484-  هیدروکسی-3- متوکسی ماندلیک اسید 4-Hydroxy-3-methoxymandelic acid 
3494-  هیدروکسی-6- مرکاپتو پیرازول[3,4- d] پیریمیدین 4-Hydroxy-6-mercaptopyrazolo[3,4- d]pyrimidine 
3504-  هیدروکسی استوفن 4'-Hydroxyacetophone 
3514-  هیدروکسی بنز آلدهید 4-Hydroxybenzaldehyde 
3524-  هیدروکسی بنزیل الکل 4-Hydroxybenzyl alcohol 
3534-  هیدروکسی ایزو فتالیک اسید 4-Hydroxyisophthalic acid 
3544-  هیدروکسی فنیل استامید 4-Hydroxyphenylacetamide 
3554-  هیدروکسی پیریدین 4-Hydroxypyridine 
3564- یدو آنیلین 4-Iodoaniline 
3574- یدو فنول 4-Iodophenol 
3584- متوکسی فنول 4-Methoxyphenol 
3594- متیل-2- پناتول 4-Methyl-2-pentanol 
3604- متیل پنتانوئیک اسید 4-Methyl Pentanoic Acid 
3614- متیل مورفولین 4-Methylmorpholine 
3624- متیل آمبلیفریلN- استیل- بتا-D گالاکتوز آمیدین 4-MethylumbelliferylN-Acetyl-beta-Dgalactosaminide 
3634- متی تیوفنیل ایزوسیانات 4-Methythio Phenyl Isocyanate 
3644- نیترو آنیلین 4-Nitroaniline 
3654- نیترو آنیسول 4-Nitroanisole 
3664- نیترو بنز آلدهید 4-Nitrobenzaldehyde 
3674- نیترو بنزیل الکل 4-Nitrobenzyl alcohol 
3684- نیترو بنزیل بروماید 4-Nitrobenzyl bromide 
3694- نیترو بنزیل کلرو فورمات 4-Nitrobenzyl chloroformate 
3704- نیترو فنیل کلرو فورمات 4-Nitrophenyl Chloroformate 
3714- نیترو پیریدین N- اکسید 4-Nitropyridine N-oxide 
3724- فنیل فنول 4-Phenylphenol 
3734- پیکولین 4-Picoline 
3744- پیرولیدینو پیریدین 4-Pyrrolidinopyridine 
3754- ترت- بوتیل کاتچول 4-tert-Butylcatechol 
3764- والارول استون 4-Valerolactone 
3774- وینیل پیریدین 4-Vinylpyridine 
3785,5- دی متیل-1,3- سیکلو هگزاندیون 5,5-Dimethyl-1,3-cyclohexanedione 
3795,5- دی تیوبیس(2- نیترو بنزوئیک اسید) 5,5'-dithiobis(2-nitrobenzoic acid) 
3805- برمو-5- نیترو-1,3- دی اکسان 5-Bromo-5-nitro-1,3-dioxane 
3815- کرباتوکسی اوراسیل 5-Carbethoxyuracil 
3825- کلرو سالیسیل آلدهید 5-Chlorosalicylaldehyde 
3835- کلرو سالیسیلیک اسید 5-Chlorosalicylic acid 
3845- دی متیل آمینو-1- نفتالن سولفونیل کلرید 5-Dimethylamino-1- naphthalenesulfonylchloride 
3855- فلورو اوراسیل 5-Fluorouracil 
3865-  هیدروکسی-دی ال- لیزین هیدرو کلرید 5-Hydroxy-DL-lysine hydrochloride 
3875-  هیدروکسی متیل-2- فور  آلدهید 5-Hydroxymethyl-2-furaldehyde 
3885-  هیدروکسی تریپتآمین هیدرو کلرید 5-Hydroxytryptamine Hydrochloride 
3895- یدو-2- دیوکسی یوریدین 5-Iodo-2'-deoxyuridine 
3905- متوکسی ایساتین 5-Methoxyisatin 
3915- متیل-2- هگزانون 5-Methyl-2-Hexanone 
3925- نیتروبنز ایمیدیازول 5-Nitrobenzimidazole 
3935- نیترو اوتیک اسید پتاسیم نمک منوهیدرات 5-Nitroorotic Acid Potassium Salt Monohydrate 
3945- سولفو سالیسیلیک اسید دی هیدرات 5-Sulfosalicylic acid dihydrate 
395(+)-5 فلورو دیوکسی یوریدین (+)-5Fluorodeoxyuridine 
3966- آمینو کاپروئیک اسید 6-Aminocaproic acid 
3976- بنزیل آمینو پورین ری باز 6-Benzylaminopurine Ribose 
3986- برمو-1- هگزان, 97% 6-Bromo-1-Hexene, 97% 
3996- کلرو-1,3- دی متیل اوراسیل 6-Chloro-1,3-Dimethyluracil 
4006- متوکسی ایندول 6-Methoxyindole 
4016- متیل-2- تیو اوراسیل 6-Methyl-2-thiouracil 
4026- کویینولین کربوگزیلیک اسید 6-Quinolinecarboxylic Acid 
4037-  هیدروکسی-4- متیل کورمارین 7-Hydroxy-4-methylcourmarin 
4047-  هیدروکسی کویینولین 7-Hydroxyquinoline 
4057- متوکسی-4- متیل کومارین 7-Methoxy-4-Methylcoumarin 
4067- نیتروایندازول 7-Nitroindazole 
4077-(p- متوکسی بنزیل آمینو)-4- نیتروبنز-2- اکسا-1,3-دیازول 7-(p-Methoxybenzylamino)-4-nitrobenz-2- oxa-1,3-diazole 
4088- برمو اکاتوئیک اسید 8-Bromooctanoic acid 
4098-  هیدروکسی کویینولین, مس نمک 8-Hydroxyquinoline, Copper Salt 
4108-  هیدروکسی کویینولین سولفات 8-Hydroxyquinoline sulfate 
4118-  هیدروکسی کویینولین 8-Hydroxyquinoline 
4129,10- دی فنیل آنتراسن 9,10-Diphenylanthracene 
4139- آمینو اکریدین هیدروکلریک اسید 9-Aminoacridine HCl 
4149- آمینو اکریدین 9-Aminoacridine 
4159- فلورنون 9-Fluorenone 
4169- فلورنیل متیل کلرو فورمات 9-Fluorenylmethyl chloroformate 
41710,12- پنتا کسادینوئیک اسید 10,12-Pentacosadiynoic Acid 
418(+/-)-10- کامفر سولفونیک اسید (+/-)-10-Camphorsulfonic Acid 
41913- سیس- رتینوئیک اسید 13-cis-Retinoic acid 
42015- کرون-5 15-Crown-5 
42115-  هیدروکسی پنتا دکانوئیک اسید 15-Hydroxypentadecanoic Acid 
42217- آلفا-  هیدروکسی پریگنولن 17-alpha-Hydroxypregnenolone 
423+-- ابسیسیک اسید +--Abscisic acid 
424اسبوتلل هیدروکلریک اسید Acebutelol HCl 
425اسنفتن Acenaphthene 
426اسرولا عصاره, 25% ویتامین C Acerola Extract, 25% Vitamin C 
427ای سی ای اس ACES 
428ای سی ای اس اولفام پتاسیم Acesulfame Potassium 
429استال Acetal 
430است آلدهید Acetaldehyde 
431استامید Acetamide 
432استامینوفن Acetaminophen 
433استانیلید Acetanilide 
434استات بافر,روش دی تیزون Acetate Buffer, Dithizone Method 
435استات بافر, pH 4.0 Acetate Buffer, pH 4.0 
436استازولامید Acetazolamide 
437استیک اسید, 0.1N Acetic Acid, 0.1N 
438استیک اسید, 1% Acetic Acid, 1% 
439استیک اسید, 1N Acetic Acid, 1N 
440استیک اسید, 2N Acetic Acid, 2N 
441استیک اسید, 3%(v/v) Acetic Acid, 3%(v/v) 
442استیک اسید, 3%(w/v) Acetic Acid, 3%(w/v) 
443استیک اسید, 5% Acetic Acid, 5% 
444استیک اسید, 5%(v/v) Acetic Acid, 5%(v/v) 
445استیک اسید, 10% (v/v) Acetic Acid, 10% (v/v) 
446استیک اسید, 10% (w/v) Acetic Acid, 10% (w/v) 
447استیک اسید, 36% Acetic Acid, 36% 
448استیک اسید, 36% Acetic Acid, 36% 
449استیک اسید, 90% Acetic acid, 90% 
450استیک اسید- کلروفرم v/v ،محلول Acetic Acid-Chloroform v/v Solution 
451استیک اسید - تری متیل پنتان 60% Acetic Acid - Trimethylpentane 60% 
452استیک اسید Acetic acid 
453استیک انهیدرید Acetic anhydride 
454استیک بافر ،محلول Acetic Buffer Solution 
455استو اورسئین, 2% Aceto Orcein, 2% 
456استو هیدروکسی آمید اسید Acetohydroxamic Acid 
457استون- الکل, 1:1, دی کلرایزر Acetone-Alcohol, 1:1, Decolorizer 
458استون-d6 Acetone-d6 
459استون Acetone 
460استو نیتریل Acetonitrile 
461استوفنون Acetophenone 
462استیل کلرید Acetyl chloride 
463استیل کولین بروماید Acetylcholine Bromide 
464استیل کولین کلرید Acetylcholine chloride 
465استیل کولین یدید Acetylcholine iodide 
466استیل سالیسیلیک اسید Acetylsalicylic acid 
467اسید الکل قوی, 5% هیدروکلریک اسید ین 95% الکل Acid Alcohol Strong, 5% HCl in 95%Alcohol 
468اسید الکل Acid Alcohol 
469اسید فاکسین ،محلول Acid Fuchsin Solution 
470اسید فاکسین Acid fuchsin 
471اسیدرد 52 Acid Red 52 
472اسید زیرکونیل سپADNS ،معرف Acid Zirconyl SPADNS Reagent 
473اسید افیلاس لاکتوباسیلوس ،پودر Acidophilus Lactobacillus, Powder 
474اکریدین نارنجی Acridine orange 
475اکری فلاوین هیدرو کلرید Acriflavine hydrochloride 
476اکری فلاوین خنثی Acriflavine Neutral 
477اکرولئین Acrolein 
478اکریل آمید-بیس 29:1 Acrylamide-Bis 29:1 
479اکریل آمید Acrylamide 
480اکریلیک اسید Acrylic Acid 
481اکریلو نیتریل Acrylonitrile 
482آسیکلوویر Acyclovir 
483ADA بافر, منو سدیم نمک ADA buffer, monosodium salt 
484ADA بافر ADA buffer 
485آدنین هیدرو کلرید Adenine Hydrochloride 
486آدنین سولفات دی هیدرات Adenine sulfate dihydrate 
487آدنین Adenine 
488آدنوزین-5- دی فسفات دی سدیم نمک Adenosine-5'-diphosphate disodium salt 
489آدنوزین-5- منو فسفات Adenosine-5'-monophosphate 
490آدنوزین تری فسفات دی سدیم Adenosine triphosphate disodium 
491آدنوزین Adenosine 
492آدیپیک اسید Adipic acid 
493آدیپیل کلرید Adipyl chloride 
494آدنیتل Adonitol 
495آئروسیل 200 Aerosil 200 
496آئروسل 22 سورفاکتانت Aerosol 22 Surfactant 
497آئروسل OT 10% Aerosol OT 10% 
498آئروسل OT-75% Aerosol OT-75% 
499آگار- آگار Agar-agar 
500آگاروز Agarose 
501آلبندازول Albendazole 
502آلبومین بووین, 30% Albumin Bovine, 30% 
503آلبومین, بووین, فرکشن V Albumin, bovine, Fraction V 
504آلبومین, تخم مرغ Albumin, egg 
505آلبوترول سولفات Albuterol sulfate 
506آلبوترول Albuterol 
507الکل- اتر ،ترکیب Alchol-Ether Mixture 
508آلسیان بلو 8 GX  Alcian Blue 8GX 
509الکل, انهیدروس, کامپلتلی دناتو رد Alcohol, Anhydrous, Completely Denatured 
510الکل دناتو رد 190 پروف Alcohol denatured 190 proof 
511الکل دناتو رد با IPA  و  MEOH Alcohol denatured with IPA and MeOH 
512آلفالفا ،پودر Alfalfa Powder 
513آلجینیک اسید Alginic acid 
514آلیزارین  فلورین بلو دی هیدرات Alizarin Fluorine Blue dihydrate 
515آلیزارین رد S, 1% Alizarin Red S, 1% 
516آلیزارین  زردرنگ R Alizarin yellow R 
517آلیزارین  Alizarin 
518آلیزارین رد S Alizarine red S 
519قلیایی یدید- آزید ،معرف, آلستربرگ Alkaline Iodide-Azide Reagent, Alsterberg 
520قلیایی یدید ،معرف, وینکلر Alkaline Iodide Reagent, Winkler 
521قلیایی فسفات Alkaline Phosphatase 
522ALL- ترانس- رتینوئیک اسید all-trans-Retinoic acid 
523آلانتوئین Allantoin 
524آلترین Allethrin 
525آلوپرینول Allopurinol 
526آلوکسان, منوهیدرات Alloxan, monohydrate 
527آلیل الکل Allyl alcohol 
528آلیل کلرید Allyl Chloride 
529آلیل سولفید Allyl Sulfide 
530آلیل آمین Allylamine 
531آلیل تیو اوره Allylthiourea 
532آلموند ،روغن, شیرین Almond oil, sweet 
533آلو, کپ Aloe, cape 
534آلو ورا 200:1 Aloe Vera 200:1 
535آلو ورا ،روغن Aloe Vera Oil 
536آلو ورا Aloe Vera 
537آلوئین Aloin 
538آلفا- استیل ماندلیک اسید alpha-Acetylmandelic acid 
539آلفا. آلفا. آلفا- تری فلورو-4- کریزول alpha.alpha.alpha-Trifluoro-4-cresol 
540آلفا- کلرالوز alpha-Chloralose 
541آلفا- سیکلو دکسترین alpha-Cyclodextrin 
542آلفا-D- گلوکز-1- فسفات, دی سدیم نمک, تترا هیدرات alpha-D-Glucose-1-phosphate, DisodiumSalt, Tetrahydrate 
543آلفا-  هیدروکسی ایزو بوتیریک اسید alpha-Hydroxyisobutyric Acid 
544آلفا- کتو بوتیریک اسید - سدیم نمک alpha-Ketobutyric acid - sodium salt 
545آلفا- کتو گلوتاریک اسید سدیم نمک انهیدروس alpha-Ketoglutaric acid sodium saltanhydrous 
546آلفا- کتو گلوتاریک اسید سدیم نمک دی هیدرات alpha-Ketoglutaric acid sodium saltdihydrate 
547آلفا- کتو گلوتاریک اسید alpha-Ketoglutaric acid 
548آلفا- متیل استیرن alpha-Methylstyrene 
549آلفا-N-p- توسیل-L- آرجینین متیل استر هیدرو کلرید alpha-N-p-Tosyl-L-arginine Methyl EsterHydrochloride 
550آلفا- نفتول بنزین alpha-Naphtholbenzein 
551آلفا- نفتیل استات alpha-Naphthyl Acetate 
552آلفا- نفتیل بوتیرات alpha-Naphthyl Butyrate 
553آلفا- پینن Alpha-Pinene 
554آلفا- ترپینئول Alpha-Terpineol 
555آلپرواستادیل Alprostadil 
556آلتمنز اسید فاکسین Altman's Acid Fuchsin 
557آلومینا Alumina 
558آلومینیوم AA  استاندارد Aluminum AA Standard 
559آلومینیوم استات, دی بیسیک Aluminum Acetate, Dibasic 
560آلومینیوم استات ،محلول Aluminum Acetate Solution 
561آلومینیوم آمونیوم  سولفات Aluminum Ammonium Sulfate 
562آلومینیوم بروماید, انهیدروس Aluminum Bromide, anhydrous 
563آلومینیوم کلرید, 0.1 M ،محلول Aluminum Chloride, 0.1 M Solution 
564آلومینیوم کلرید, انهیدروس Aluminum chloride, anhydrous 
565آلومینیوم کلرید هگزا هیدرات Aluminum chloride hexahydrate 
566آلومینیوم کلرید ،محلول Aluminum Chloride Solution 
567آلومینیوم کلرو هیدرات Aluminum chlorohydrate 
568آلومینیوم فلوراید هیدرات Aluminum fluoride hydrate 
569آلومینیوم  هیدروکسید سوسپانسیون برای کلرید Aluminum Hydroxide Suspension forChloride 
570آلومینیوم  هیدروکسید Aluminum hydroxide 
571آلومینیوم ایزوپروپ اکسید Aluminum isopropoxide 
572آلومینیوم لاکتات Aluminum lactate 
573آلومینیوم متا فسفات Aluminum Metaphosphate 
574آلومینیوم منو ستارات Aluminum monostearate 
575آلومینیوم- نیکل کاتالیست, رانی تایپ ،آلیاژ ،پودر, ال-نی 50/50 Aluminum-Nickel Catalyst, RaneytypeAlloy, Powder, Al-Ni 50/50 
576آلومینیوم نیترات نونا هیدرات Aluminum nitrate nonahydrate 
577آلومینیوم اکسید, فعال, خنثی, بروک من I Aluminum oxide, activated, neutral, Brockmann I 
578آلومینیوم اکسید Aluminum oxide 
579آلومینیوم فسفات Aluminum Phosphate 
580آلومینیوم پتاسیم سولفات Aluminum potassium sulfate 
581آلومینیوم سدیم سولفات Aluminum sodium sulfate 
582آلومینیوم ستارات Aluminum stearate 
583آلومینیوم سولفات,هیدراته (ACS و  اف. سی. سی) Aluminum Sulfate, Hydrated (ACS & FCC) 
584آلومینیوم سولفات یو اس پی ، خالص Aluminum sulfate USP & Purified 
585آلومینیوم تری -سک-بوت اکسید Aluminum tri-sec-Butoxide 
586آلومینیوم Aluminum 
587آمانتادین هیدرو کلرید Amantadine Hydrochloride 
588آمارانز Amaranth 
589آمبرلیست® (ALL) AMBERLYST® (All) 
590روغن آمبرته سید Ambrette Seed Oil 
591آمبروکسول هیدرو کلرید Ambroxol Hydrochloride 
592آمیدو مشکی 10B Amido black 10B 
593آمیکاسین سولفات Amikacin sulfate 
594آمیکاسین Amikacin 
595آمین- سولفوریک اسید ،معرف Amine-Sulfuric Acid Reagent 
596آمینو استیک اسید Aminoacetic acid 
597آمینو گوانیدین هیدرو کلرید Aminoguanidine hydrochloride 
598آمینو متیل بنزن سولفونامید هیدروکلریک اسید Aminomethylbenzenesulfonamide HCl 
599آمینو فیلین, انهیدروس Aminophylline, anhydrous 
600آمی تریپتیلین هیدرو کلرید Amitriptyline hydrochloride 
601آملودیپین بسیلات Amlodipine Besylate 
602آمونیا-آمونیوم  کلرید بافر TS Ammonia-Ammonium Chloride Buffer TS 
603آمونیاتد جیوه Ammoniated mercury 
604آمونیوم  استات, 3.0 M Ammonium Acetate, 3.0 M 
605آمونیوم  استات, 40% Ammonium Acetate, 40% 
606آمونیوم  استات Ammonium acetate 
607آمونیوم  آلجینات Ammonium alginate 
608آمونیوم  آلوم, دو دکا هیدرات Ammonium Alum, Dodecahydrate 
609آمونیوم بنزوات Ammonium benzoate 
610آمونیوم  بی بورات تترا هیدرات Ammonium biborate tetrahydrate 
611آمونیوم  بی کربنات Ammonium bicarbonate 
612آمونیوم  بی فلوراید Ammonium bifluoride 
613آمونیوم  بی سولفات Ammonium bisulfate 
614آمونیوم  بی سولفیت, 45% Ammonium Bisulfite, 45% 
615آمونیوم  بروماید Ammonium bromide 
616آمونیوم  کربنات TS Ammonium Carbonate TS 
617آمونیوم  کربنات Ammonium carbonate 
618آمونیوم  کلرید, 1.15 g/L Ammonium Chloride, 1.15 g/L 
619آمونیوم  کلرید, 2.0 M Ammonium Chloride, 2.0 M 
620آمونیوم  کلرید, 2% Ammonium Chloride, 2% 
621آمونیوم  کلرید, 5% Ammonium Chloride, 5% 
622آمونیوم  کلرید/ هیدروکسید بافر, pH10 Ammonium Chloride/Hydroxide Buffer, pH10 
623آمونیوم  کلرید TS Ammonium Chloride TS 
624آمونیوم  کلرید Ammonium chloride 
625آمونیوم  کرومات Ammonium chromate 
626آمونیوم  سیترات دی بیسیک Ammonium citrate dibasic 
627آمونیوم  دی کرومات Ammonium dichromate 
628آمونیوم  فلوبورات Ammonium fluoborate 
629آمونیوم  فلوراید 40% Ammonium Fluoride 40% 
630آمونیوم  فلوراید Ammonium fluoride 
631آمونیوم  فورمات Ammonium formate 
632آمونیوم هیدروکسید, (1 + 9),برای سرب, APHA ،محلول Ammonium Hydroxide, (1 + 9), for Lead, APHA Solution 
633آمونیوم هیدروکسید, 3% Ammonium Hydroxide, 3% 
634آمونیوم هیدروکسید, 5N Ammonium Hydroxide, 5N 
635آمونیوم هیدروکسید, 10% Ammonium Hydroxide, 10% 
636آمونیوم هیدروکسید, 14% Ammonium Hydroxide, 14% 
637آمونیوم هیدروکسید, 26 درجه. Be Ammonium hydroxide, 26 deg. Be 
638آمونیوم هیدروکسید Ammonium hydroxide 
639آمونیوم  یدید Ammonium iodide 
640آمونیوم  لاکتات, 70% Ammonium Lactate, 70% 
641آمونیوم  لاوریل سولفات, 28% Ammonium Lauryl Sulfate, 28% 
642آمونیوم  متا تنگستات Ammonium metatungstate 
643آمونیوم  متا وانادات Ammonium metavanadate 
644آمونیوم  مولبیدات, 4% Ammonium Molybdate, 4% 
645آمونیوم  مولبیدات, 10% Ammonium Molybdate, 10% 
646آمونیوم  مولبیدات تترا هیدرات Ammonium molybdate tetrahydrate 
647آمونیوم  مولبیدات- وانادات Ammonium Molybdate-Vanadate 
648آمونیوم  نیترات Ammonium nitrate 
649آمونیوم  اگزالات, 3.5% Ammonium Oxalate, 3.5% 
650آمونیوم  اگزالات منوهیدرات Ammonium oxalate monohydrate 
651آمونیوم  پارا تنگستات Ammonium Paratungstate 
652آمونیوم  پنتا بورات اکتا هیدرات Ammonium pentaborate octahydrate 
653آمونیوم  پر کلرات Ammonium perchlorate 
654آمونیوم  پرسولفات Ammonium persulfate 
655آمونیوم  فسفات دی بیسیک Ammonium phosphate dibasic 
656آمونیوم  فسفات منو بیسیک Ammonium phosphate monobasic 
657آمونیوم  سولفامات Ammonium sulfamate 
658آمونیوم  سولفات Ammonium sulfate 
659آمونیوم  سولفید ،محلول Ammonium Sulfide Solution 
660آمونیوم  سولفیت Ammonium sulfite 
661آمونیوم  تارتارات Ammonium tartrate 
662آمونیوم  تیو سیانات, 0.1N Ammonium Thiocyanate, 0.1N 
663آمونیوم  تیو سیانات, 0.5N Ammonium Thiocyanate, 0.5N 
664آمونیوم  تیو سیانات, 1.0N Ammonium Thiocyanate, 1.0N 
665آمونیوم  تیو سیانات TS Ammonium Thiocyanate TS 
666آمونیوم  تیو سیانات Ammonium thiocyanate 
667آمونیوم  تیو سولفات, 60% Ammonium Thiosulfate, 60% 
668آمونیوم  تیو سولفات Ammonium Thiosulfate 
669آموکسی سیلین تری هیدرات Amoxicillin Trihydrate 
670آمفوتریسین B Amphotericin B 
671آمپی سیلین, سدیم نمک Ampicillin, sodium salt 
672آمپی سیلین تری هیدرات Ampicillin trihydrate 
673آمیل استات Amyl acetate 
674آمیلوز Amylose 
675آنزول Anethole 
676انهیدرو تتراسایکلین هیدروکلریک اسید Anhydrotetracycline HCl 
677آنیلین بلو Aniline blue 
678آنیلین هیدرو کلرید Aniline hydrochloride 
679آنیلین سولفات Aniline Sulfate 
680آنیلین Aniline 
681آنیس ،روغن Anise Oil 
682آنیسول Anisole 
683آنیزول کلرید Anisoyl chloride 
684آنتراسن Anthracene 
685آنترالین Anthralin 
686آنتراکینون Anthraquinone 
687آنترون Anthrone 
688آنتی فوم A Antifoam A 
689آنتی فوم AF Antifoam AF 
690آنیموان AA  استاندارد Antimony AA Standard 
691آنیموان پنتا کلرید Antimony pentachloride 
692آنیموان پتاسیم تارتارات Antimony potassium tartrate 
693آنیموان تری کلرید TS Antimony Trichloride TS 
694آنیموان تری کلرید Antimony trichloride 
695آنیموان تری اکسید Antimony trioxide 
696آنیموان تری سولفید Antimony trisulfide 
697آنیموان Antimony 
698آنتی پیرین Antipyrine 
699،رایحه سیب ،پودر Apple Flavor, Powder 
700آپریکت ،رایحه Apricot Flavor 
701صمغ عربی Arabic gum 
702عربینو گالاکتان Arabinogalactan 
703آرکیدونیک اسید Arachidonic Acid 
704آربوتین Arbutin 
705آرلاسل 186 Arlacel 186 
706آرلاتون G Arlatone G 
707آروماتیک الیکسیر Aromatic elixir 
708آرسنازو III, دی سدیم نمک Arsenazo III, disodium salt 
709آرسنازو III Arsenazo III 
710آرسنیک AA  استاندارد Arsenic AA Standard 
711آرسنیک پنت اکسید Arsenic pentoxide 
712آرسنیک تری کلرید Arsenic trichloride 
713آرسنیک تری اکسید Arsenic trioxide 
714آرسنیک Arsenic 
715آرسنیت  استاندارد, 0.100 N ،محلول Arsenite Standard, 0.100 N Solution 
716اسکوربیک اسید Ascorbic acid 
717اسکوربیل پالمیتات Ascorbyl palmitate 
718آسپارتام Aspartame 
719آستاکسانسین Astaxanthin 
720آستراگالوس عصاره ،پودر 5:1 Astragalus Extract Powder 5:1 
721آستراگالوس روت ،پودر Astragalus Root Powder 
722اتنلول Atenolol 
723آتروپین سولفات منوهیدرات Atropine sulfate monohydrate 
724آتروپین Atropine 
725آئور آمین O Auramine O 
726آیورین تری کربوگزیلیک اسید Aurin tricarboxylic acid 
727آزاتیوپراین Azathioprine 
728آزلائیک اسید Azelaic Acid 
729آزیترومایسین Azithromycin 
730آزو بنفش Azo violet 
731آزو بنزن Azobenzene 
732آزودی کربن آمید, F.C.C Azodicarbonamide, F.C.C 
733آزو متین-H Azomethine-H 
734آزوره A اوسینات Azure A eosinate 
735آزوره A Azure A 
736آزوره B اوسینات Azure B eosinate 
737آزوره B Azure B 
738آزوره II اوسینات Azure II eosinate 
739آزوره II Azure II 
740b- سیکلو دکسترین b-Cyclodextrin 
741b- استرادیول دی استات b-Estradiol Diacetate 
742B- گلیسرو فسفریک اسید دی سدیم نمک B-Glycerophosphoric Acid Disodium Salt 
743B- نیکوتین آمید آدنین دی نوکلئوتید, دی سدیم نمک B-Nicotinamide Adenine Dinucleotide, disodium salt 
744B- استیتواسترول B-Sitosterol 
745باسیتراسین روی Bacitracin zinc 
746باسیتراسین Bacitracin 
747باکلوفن Baclofen 
748بافیلومایسین A1 Bafilomycin A1 
749موز کنستانتره ( عطر) Banana Concentrate (Flavour) 
750باریم AA  استاندارد Barium AA Standard 
751باریم استات Barium acetate 
752باریم کربنات Barium carbonate 
753باریم کلرانیلات, تری هیدرات Barium Chloranilate, Trihydrate 
754باریم کلرید, 10% Barium Chloride, 10% 
755باریم کلرید, 10% (w/w) Barium Chloride, 10% (w/w) 
756باریم کلرید, 11.8% Barium Chloride, 11.8% 
757باریم کلرید, 20% (w/v) Barium Chloride, 20% (w/v) 
758باریم کلرید, 30% (w/v) Barium Chloride, 30% (w/v) 
759باریم کلرید, انهیدروس Barium chloride, anhydrous 
760باریم کلرید دی هیدرات Barium chloride dihydrate 
761باریم کلرید TS Barium Chloride TS 
762باریم کرومات Barium chromate 
763باریم دی فنیل آمین سولفونات, 0.1%(w/ v) Barium Diphenylaminesulfonate, 0.1%(w/ v) 
764باریم دی فنیل آمین سولفونات Barium diphenylaminesulfonate 
765باریم فلوراید Barium fluoride 
766باریم  هیدروکسید منوهیدرات Barium hydroxide monohydrate 
767باریم  هیدروکسید اکتا هیدرات Barium hydroxide octahydrate 
768باریم نیترات, TS Barium Nitrate, TS 
769باریم نیترات Barium nitrate 
770باریم اکسید Barium oxide 
771باریم پر کلرات, انهیدروس Barium Perchlorate, anhydrous 
772باریم پر کلرات, تری هیدرات Barium Perchlorate, trihydrate 
773باریم پراکسید Barium peroxide 
774باریم سولفات Barium sulfate 
775باریم سولفید Barium sulfide 
776بارلی گرس Barley grass 
777قلیایی - 10%کربامید پماد w/10% اوره Base - 10% Carbamide Ointment w/10%Urea 
778قلیایی - 20%کربامید پماد w/20% اوره Base - 20% Carbamide Ointment w/20%Urea 
779قلیایی - قطران پماد / 1% قطران Base - Coal Tar Ointment / 1% Coal Tar 
780قلیایی, کرم با لیپوزوم Base, Cream with Liposome 
781قلیایی -لانولین /10%کربامید پماد Base - Lanolin /10% Carbamide Ointment 
782قلیایی -لانولین /20%کربامید پماد Base - Lanolin /20% Carbamide Ointment 
783قلیایی -لانولین پماد/2%لانولین Base - Lanolin Ointment/2% Lanolin 
784قلیایی - پماد,هیدراته,هیدروفیلیک Base - Ointment, Hydrated, Hydrophilic 
785قلیایی - PEG پماد Base - PEG Ointment 
786قلیایی - وانیشینگ کرم Base - Vanishing Cream 
787قلیایی - قابل شستشو قطران پماد Base - Washable Coal Tar Ointment 
788قلیایی - آب در،روغن پماد Base - Water in Oil Ointment 
789بیسیک فاکسین هیدرو کلرید Basic fuchsin hydrochloride 
790بیسیک فاکسین Basic fuchsin 
791باسیل ،روغن, کوموروس Basil oil, Comoros 
792باسیل ،روغن, اروپایی Basil oil, European 
793بازوکوپروئین, سولفونیتد , سدیم نمک Bathocuproine, sulfonated, sodium salt 
794بازوکوپروئین Bathocuproine 
795بازو فنانترولین رازنیوم کلرید Bathophenanthroline Ruthenium Chloride 
796بازو فنانترولین, سولفونیتد , سدیم نمک Bathophenanthroline, Sulfonated, SodiumSalt 
797بازو فنانترولین Bathophenanthroline 
798بای 11-7082 Bay 11-7082 
799بای ،روغن Bay oil 
800بی بری واکس Bayberry wax 
801بی سی آی پی, دی سدیم نمک BCIP, Disodium Salt 
802بی کلومتازون دی پروپیونات, میکرونایزد, U.S.P. Beclomethasone dipropionate, micronized, U.S.P. 
803گرده زنبور عسل Bee Pollen 
804بیف عصاره Beef extract 
805بیس واکس Beeswax 
806بیت روت ،پودر Beet Root, Powder 
807بلادونا تینکاتر Belladonna Tincture 
808بلادونا Belladonna 
809بندرفلو متی آزید Bendroflumethiazide 
810بنی دایرکتس ،معرف کمی Benedict's Reagent Quantitative 
811بنی دایرکتس ،معرف Benedict's Reagent 
812بنوکسینات هیدرو کلرید Benoxinate Hydrochloride 
813بنتونات Bentonite 
814بنزال استون Benzalacetone 
815بنز الکونیوم کلرید ،محلول, 17% Benzalkonium Chloride Solution, 17% 
816بنز الکونیوم کلرید ،محلول, 50% Benzalkonium Chloride Solution, 50% 
817بنز الکونیوم کلرید Benzalkonium chloride 
818بنز آمید Benzamide 
819بنزامیدین هیدرو کلرید Benzamidine hydrochloride 
820بنزن-d6 Benzene-d6 
821بنزن- ایزو بوتانول ،محلول Benzene-Isobutanol Solution 
822بنزن Benzene 
823بنزن سولفونیک اسید, هیدرات Benzenesulfonic Acid, Hydrate 
824بنزن سولفونیل کلرید Benzenesulfonyl Chloride 
825بنزتونیوم کلرید Benzethonium chloride 
826بنز هیدرول Benzhydrol 
827بنزیدین دی هیدرو کلرید Benzidine dihydrochloride 
828بنزیل Benzil 
829بنزیلیک اسید Benzilic Acid 
830بنزو فست پینک 2BL Benzo Fast Pink 2BL 
831بنزوسیان Benzocaine 
832بنزوئیک اسید Benzoic acid 
833بنزوئیک انهیدرید Benzoic Anhydride 
834بنزوئین ،صمغ Benzoin Gum 
835بنزوئین اکسیم Benzoin oxime 
836بنزوئین تینکاتر Benzoin Tincture 
837بنزوئین Benzoin 
838بنزو نیتریل Benzonitrile 
839بنزوفنون-3,یو اس پی Benzophenone-3, USP 
840بنزوفنون-3 Benzophenone-3 
841بنزوفنون Benzophenone 
842بنزو پورپورین 4B Benzopurpurin 4B 
843بنزوکینون ( پارا-) Benzoquinone (para-) 
844بنزو تریازول-1,2,3 Benzotriazole-1,2,3 
845بنزوییل کلرید Benzoyl chloride 
846بنزوییل پراکسید Benzoyl peroxide 
847بنزتروپین میسیلات Benztropine Mesylate 
848بنزیل استات Benzyl Acetate 
849بنزیلاستواستات Benzyl Acetoacetate 
850بنزیل الکل Benzyl alcohol 
851بنزیل بنزوات Benzyl benzoate 
852بنزیل بروماید Benzyl bromide 
853بنزیل کلرید Benzyl chloride 
854بنزیل پارابن Benzyl Paraben 
855بنزیل2- است آمیدو-2- دیوکسی- آلفا- دی گلوکو پیرانوسید Benzyl2-Acetamido-2-deoxy-alpha-Dglucopyranoside 
856بنزیل آمین Benzylamine 
857بنزیل تری اتیل آمونیوم  کلرید Benzyltriethylammonium chloride 
858بنزیل تری متیل آمونیوم  بروماید Benzyltrimethylammonium Bromide 
859بنزیل تری متیل آمونیوم  کلرید Benzyltrimethylammonium chloride 
860برگاموت ،روغن Bergamot oil 
861بریلیوم AA  استاندارد Beryllium AA Standard 
862بریلیوم سولفات تترا هیدرات Beryllium sulfate tetrahydrate 
863 بی ای اس BES 
864بتا- آلانین Beta-Alanine 
865بتا-آپو-8- کاروتنال, 20% سوسپانسیون در روغن ذرت beta-Apo-8'-carotenal, 20% Suspension in Corn Oil 
866بتا- کاروتن beta-Carotene 
867بتا- گلوکان beta-Glucan 
868بتا- نفتلی لائورات Beta-Naphthly Laurate 
869بتا- نفتوفلاون beta-Naphthoflavone 
870بتا- نفتیل استیک اسید beta-Naphthylacetic acid 
871بتا- نیکوتین آمید آدنین دی نوکلئوتید beta-Nicotinamide adenine dinucleotide 
872بتا- پروپیول استون beta-Propiolactone 
873بتائین, انهیدروس Betaine, Anhydrous 
874بتائین هیدروکلریک اسید Betaine HCl 
875بتا متازون سدیم فسفات Betamethasone sodium phosphate 
876بتا متازون Betamethasone 
877بتانکول کلرید Bethanechol Chloride 
878بی اچ آ BHA 
879بیسین Bicine 
880بیبریچ اسکارلت, سدیم نمک Biebrich Scarlet, Sodium Salt 
881بیلبری لیف ،پودر Bilberry Leaf Powder 
882بایلسالتس Bile salts 
883بیلی روبین Bilirubin 
884بیوتین Biotin 
885بای فنیل Biphenyl 
886بیس(2- بوتوکسی اتیل) اتر Bis(2-Butoxyethyl) Ether 
887بیس(2- متوکسی اتیل) اتر Bis(2-Methoxyethyl) ether 
888بیس( تری متیل سیلیل) استامید Bis(trimethylsilyl)acetamide 
889بیس( تری متیل سیلیل) تری فلورو استامید Bis(Trimethylsilyl)Trifluoroacetamide 
890بیس-تریس پروپان BIS-TRIS PROPANE 
891بیس-تریس BIS-TRIS 
892بیساکودیل Bisacodyl 
893بیسمارک قهوه ای Y Bismarck brown Y 
894بیسموت AA  استاندارد Bismuth AA Standard 
895بیسموت کلرید Bismuth Chloride 
896بیسموت سیترات Bismuth citrate 
897بیسموت  هیدروکسید Bismuth hydroxide 
898بیسموت یدید Bismuth Iodide 
899بیسموت نیترات Bismuth nitrate 
900بیسموت اکسی کلرید Bismuth oxychloride 
901بیسموت ساب کربنات Bismuth subcarbonate 
902بیسموت ساب گالات Bismuth subgallate 
903بیسموت ساب یدید Bismuth subiodide 
904بیسموت ساب نیترات Bismuth subnitrate 
905بیسموت ساب سالیسیلات Bismuth subsalicylate 
906بیسموت تری برموفنات Bismuth tribromophenate 
907بیسموت تری اکسید Bismuth trioxide 
908بیسموت Bismuth 
909بیرت ،معرف (G, B. و D) Biuret Reagent (G, B. & D) 
910بیرت ،معرف TS Biuret Reagent TS 
911بیرت Biuret 
912بیکسین BIXIN 
913مشکی کوهوش عصاره, 2.5% ،پودر Black Cohosh Extract, 2.5% Powder 
914مشکی کوهوش روت ،پودر Black Cohosh Root, Powder 
915مشکی پپر ،روغن Black pepper oil 
916مشکی والنات هول ،پودر Black Walnut Hull, Powder 
917بلک بری ،رایحه Blackberry Flavor 
918بلدر راک ،پودر Bladderwrack Powder 
919بلو- سبز آلگا ،پودر Blue-Green Algae Powder 
920بلوبری ،رایحه Blueberry Flavor 
921چیپس جوشان Boiling chips 
922روغن بویس د روس Bois de rose oil 
923بون میل Bonemeal 
924بوران- دی متیل آمین Borane-Dimethylamine 
925بورات بافر Borate Buffer 
926بوراکس ،محلول 1% (w/v) Borax Solution 1% (w/v) 
927بوردیوکس R Bordeaux R 
928بوریک اسید, 2% APHA Boric Acid, 2% APHA 
929بوریک اسید, 4% w/ ،شاخص Boric Acid, 4% w/indicator 
930بوریک اسید Boric acid 
931بوریک انهیدرید Boric anhydride 
932بور AA  استاندارد Boron AA Standard 
933بور سیترات 5% ،پودر Boron Citrate 5%, Powder 
934بور  استاندارد, .001mg/ml Boron Standard, .001mg/ml 
935بور تری بروماید Boron tribromide 
936بور تری فلوراید 10-15% ین MEOH Boron Trifluoride 10-15% in MeOH 
937بور تری فلوراید اترات Boron trifluoride etherate 
938بور تری فلوراید- منو اتیل آمین پیچیده Boron trifluoride-monoethylamine complex 
939بور Boron 
940بوسولیا ،پودر Boswellia Powder 
941بوسولیا سراتا عصاره Boswellia Serrata Extract 
942زنجیره شاخه ای آمینو اسیدها Branched Chain Ammino Acids 
943بریتیلیومتوسیلات Bretylium Tosylate 
944بریج 30 BRIJ 30 
945بریج 35 ،محلول, 30% BRIJ 35 Solution, 30% 
946بریج 35 BRIJ 35 
947بریج 52 BRIJ 52 
948بریج 58 BRIJ 58 
949بریج 72 Brij 72 
950بریج 76 Brij 76 
951بریج 78 BRIJ 78 
952بریج 93 Brij 93 
953بریج 97 BRIJ 97 
954بریج 98 BRIJ 98 
955بریج 700 Brij 700 
956بریج 721, اسپری خشک Brij 721,spray-dried 
957بریج 721 Brij 721 
958بریلیانت مشکی BN Brilliant Black BN 
959بریلیانت بلو R-250 Brilliant blue R-250 
960بریلیانت سیانین بلو G-250 Brilliant Cyanine Blue G-250 
961بریلیانت سبز ،محلول, 1% Brilliant Green Solution, 1% 
962بریلیانت سبز Brilliant Green 
963بریلیانت زردرنگ Brilliant Yellow 
964بروکلی ،پودر ،محلول Broccoli Powder, Soluble 
965برومات - بروماید, 0.1N Bromate - Bromide, 0.1N 
966بروملائین Bromelain 
967بروم هگزین هیدرو کلرید Bromhexine Hydrochloride 
968برومین آب - اشباع Bromine Water - Saturated 
969برومین Bromine 
970برمو آنیلین ( پارا-) Bromoaniline (para-) 
971برمو بنزن Bromobenzene 
972برمو کلرو فنول بلو Bromochlorophenol blue 
973برمو کریزول سبز, 0.1% Bromocresol Green, 0.1% 
974برمو کریزول سبز, 0.1% ین IPA Bromocresol Green, 0.1% in IPA 
975برمو کریزول سبز, 0.04% Bromocresol Green, 0.04% 
976برمو کریزول سبز - متیلرد Bromocresol Green - Methyl Red 
977برمو کریزول سبز, سدیم نمک Bromocresol green, sodium salt 
978برمو کریزول سبز TS Bromocresol Green TS 
979برمو کریزول سبز Bromocresol green 
980برمو کریزول ارغوانی رنگ, 0.04% w/v Bromocresol Purple, 0.04% w/v 
981برمو کریزول ارغوانی رنگ, 0.4% Bromocresol Purple, 0.4% 
982برمو کریزول ارغوانی رنگ ،شاخص, 0.2% الکلیک ،محلول Bromocresol Purple Indicator, 0.2%Alcoholic Solution 
983برمو کریزول ارغوانی رنگ, سدیم نمک Bromocresol purple, sodium salt 
984برمو کریزول ارغوانی رنگ TS Bromocresol Purple TS 
985برمو کریزول ارغوانی رنگ Bromocresol purple 
986برموفرم Bromoform 
987برمو نیترو متان Bromonitromethane 
988برمو فنول بلو, 0.1% Bromophenol Blue, 0.1% 
989برمو فنول بلو, 0.04% Bromophenol Blue, 0.04% 
990برمو فنول بلو, 0.4% Bromophenol Blue, 0.4% 
991برمو فنول بلو, سدیم نمک Bromophenol blue, sodium salt 
992برمو فنول بلو TS Bromophenol Blue TS 
993برمو فنول بلو Bromophenol blue 
994برمو فنول رد Bromophenol red 
995برمو تیمول بلو, 0.04% Bromothymol Blue, 0.04% 
996برمو تیمول بلو, 1% Bromothymol Blue, 1% 
997برمو تیمول بلو سدیم نمک Bromothymol blue sodium salt 
998برمو تیمول بلو Bromothymol blue 
999بروم فنیرآمین مالئات Brompheniramine maleate 
1000بروسین سولفات Brucine sulfate 

از جدول MSDS فارسی مندرج در این صفحه، کافی است کد محصول را برای ما ارسال نمایید.

توجه1 ) موارد مندرج در این جدول تنها قسمتی از لیست MSDS فارسی موجود در دیتابیس این شرکت هست. لیست سایر مواد را از لینک های زیر ببنید:

لیست MSDS فارسی 1|لیست MSDS فارسی 2|لیست MSDS فارسی 3 | لیست MSDS فارسی 4 |لیست MSDS فارسی 5

توجه 2) تمام موارد موجود در این جدول آماده تحویل به زبان فارسی در دو فرمت پیشرفته و ساده می باشد. (اطلاعات بیشتر: بزرگترین پایگاه MSDS فارسی در ایران)

 روش سفارش MSDS


فرمت های موجود MSDS کدامند؟

دانلود نمونه فرمت پیشرفته MSDS

دانلود یک نمونه MSDS فارسی به فرمت ساده

نمونه فرمت پیشرفته تدوین شده به صورت اختصاصی

 روش سفارش MSDS


حتما ببنید!

کاتالوگ محصولات و خدمات ما

فرا ایمن مجوز انتشار مطالبش را تنها با ذکر نام این شرکت (فرا ایمن) می دهد. نشر مطالب با ذکر نام شرکت مجاز است.